Hans Ahola, vd för Ahola Transport.

Publicerad 1 apr 2015

Nyemission: Ahola Transport tar steget in på Aktietorget


Det familjeägda finska transport- och logistikbolaget Ahola Transport listas på Aktietorget under april. I samband med noteringen sker en nyemission som ska tillföra bolaget omkring 23 miljoner kronor och bredda ägandet. Investerarbrevet har intervjuat bolagets vd Hans Ahola om noteringen och framtiden.

– Emissionslikviden ska säkerställa att vi kan växa på en marknad där vi bedömer att vårt erbjudande med dynamiska logistik- och transporttjänster har fått fäste. Vi ser vidare att en notering kan medföra att vi i framtiden lättare kan genomföra strategiska företagsförvärv, detta för att stärka vår position ytterligare, säger Aholas VD, Hans Ahola.

Ahola Transport med bas i Karleby Finland startades redan 1955. Under sin långa historia har det familjeägda bolaget expanderat kraftigt under lönsamhet. Ahola är idag huvudsakligen verksamt i Sverige, Finland, Baltikum och CEE-länderna (Polen, Tjeckien och Slovakien). Företaget erbjuder allt från traditionella landsvägstransporter till mer skräddarsydda specialtransporter, det vill säga transporter av tungt gods med stort omfång.

Idag står Finland för omkring 38 procent av bolagets omsättning och Ahola siktar på att växa på den svenska marknaden. Detta var också en av anledningarna till att Ahola valde Sverige som land för notering av bolagets aktie.

– Vi valde Sverige eftersom intresset för aktieplaceringar är större här än i Finland. Vi bedömde även att kännedomen om Ahola i Sverige är relativt stor och sannolikt kommer öka i takt med att vi tar marknadsandelar på den svenska marknaden, säger Hans Ahola.

Ahola – mer än ett traditionellt transportföretag

Ahola erbjuder det som benämns ett dynamiskt logistikkoncept. Detta innebär kortfattat att företaget via avancerad optimering effektiviserar transportkedjan och därmed undviker onödiga omlastningar mellan fordon. Det medför betydande besparingar för Aholas kunder, enligt Hans Ahola.

– En oberoende studie från Jyväskylä universitet har kunnat påvisa kostnadsbesparingar på cirka 20 procent om man jämför dynamisk logistik med traditionell logistik. Det är en hög siffra som innebär mycket stora besparingar för våra kunder, säger Hans Ahola.

Det optimeringsprogram som Ahola använder, Attracs Online, är egenutvecklat under dotterbolaget Attracs. Hans Aholas bedömning är att detta system har många unika egenskaper och kan få stora kunder att vända sina blickar mot Ahola när man nu går ut och marknadsför tjänsten mer aktivt.

– Trenden idag går mot att allt fler företag strukturerar sin logistikprocess enligt lean-tänket. Detta innebär att man har mycket högre krav på tidsbestämda leveranser och ytterst liten acceptans för avvikelser. Med Attracs online har vi en mycket stark konkurrensfördel eftersom vi kan möta dessa krav, säger Hans Ahola.

Transportmarknaden visar stabil tillväxt

Marknaden för transporter inom EU visar på en stadig tillväxt. Enligt European Environment  Agency (EEA) beräknas volymerna för frakttransporter öka med 1,7 procent per år mellan 2005 och 2030. EEA ser även att andelen frakttransporter med lastbilar kommer stå för en allt större andel av totala transporter.

För Aholas del har de senaste åren varit utmanande med en avmattning framförallt på den finska marknaden som sett en nedgång i exportaktivitet. Hans Ahola ser dock framför sig att Ahola kan kompensera nedgången i Finland med ett växande antal kunder i andra länder.

– Vi för samtal med ett antal globala företag som ser vinsterna med vår dynamiska logistiktjänst. Jag tror vi har goda möjligheter att växa över branschgenomsnittet under de kommande åren, detta till en stabil lönsamhet.

Ahola har idag omkring tusen aktiva kunder och långa relationer med en rad globala storföretag, många har varit kunder i över 20 år. Detta ser Hans Ahola som ett kvitto på att bolagets fokus på kundens transportbehov är en framgångsrik långsiktig strategi.

– Vi har idag en rad långa och stabila affärsrelationer där kunden tillsammans med Ahola utvecklat en skräddarsydd lösning för sina transport- och logistikbehov. Detta gör att kunden blir en del av ett större samarbete. Det som skiljer Ahola från många av våra konkurrenter är att vi tar ett obrutet ansvar från det att godset går iväg till att det levereras till slutdestinationen.

Effektiviseringsprogram börjar ge resultat

Som ett resultat av de senaste årens avmattning på den finska marknaden, samt till följd av ett mindre lyckat företagsköp, har Ahola sett vikande lönsamhetssiffror under senare år. För att nå tillbaka till historiskt höga lönsamhetsnivåer initierade Ahola därför ett effektiviseringsprogram under 2013.

– Vi har genomfört ett stort effektiviseringsprogram som nu börjar ge betydande resultatförbättringar. Detta i kombination med ett ökat fokus på dynamiska logistiklösningar bland våra kunder gör att vi ser mycket optimistiskt på efterfrågan för våra tjänster.

Hans Ahola anser att det finns goda förutsättningar för en kontrollerad resultattillväxt. Dessutom finns det en rejäl uppsida förutsatt att den finska ekonomin återgår till normal tillväxt. Om man dessutom lägger till de nya kunder som förväntas strömma till från Sverige och andra marknader där bolaget är aktivt ser framtiden minst sagt ljus ut. 

– Som lägst ser jag framför mig en kontrollerad tillväxt på 5-7 procent under de närmaste fem åren. Målsättningen är en fördubblad lönsamhet på EBIT-nivå under denna period.

Nyemission och notering

Den 13 april noteras Ahola Transport på Aktietorget. Ingångna teckningsförbindelser indikerar att emissionslikviden är garanterad till omkring 30 procent. 

Inför noteringen har Ahola åsatts en värdering på 15 miljoner euro, cirka 140 miljoner kronor. Detta ligger enligt Hans Ahola en bit under motsvarande värderingar för jämförbara konkurrerande transport- och logistikbolag.

– Bolaget värderas till ett P/E-tal  på ungefär 11. Jämförbara konkurrerande bolag ligger någonstans mellan 15 och 20. Givet att vi lyckas med målsättningen att nå tillbaka till historiska lönsamhetsnivåer finns stor uppsida, avslutar Hans Ahola.

  • Fakta: Emissionserbjudandet
  • Ahola Transport har beslutat att genomföra en nyemission av högst 
  • 2 000 000 nya aktier vilket kommer tillföra bolaget 2 500 000 EUR. 
  • Emissionsperioden: Pågår mellan den 13 april till 8 maj 2015. 
  • Första handelsdag: 8 juni 2015.
  • Aktierna kommer erbjudas via depåbevis. Ett depåbevis representerar en aktie i Ahola Transport.
  • Läs mer på www.irportalen.se/ahola