Gabrielle Hagman, Sales Director, Global Financial Institutions på Danske Invest.

Publicerad 3 nov 2015

Nya valutafonder ger prisvärd exponering mot EUR och USD med daglig handel

Prisvärd valutaexponering.
Allt fler privatpersoner börjar ta efter institutionella investerare och använda olika valutaprodukter som en del i en väldiversifierad portfölj. Danske Invest har därför tagit fram två fonder med exponering mot EUR respektive USD gentemot SEK som ger enkel och prisvärd valutaexponering med daglig handel utan courtageavgifter.

En av hörnstenarna i Danske Invests filosofi är att ligga i framkant när det gäller att erbjuda nya, innovativa produkter i takt med att kundernas önskemål och de finansiella marknaderna utvecklas över tid. När Skandia eftersökte prisvärda, dagligt handlade fonder med valutaexponering mot euro respektive dollar utan courtageavgifter var Danske Invest därför en naturlig partner att vända sig till.

– Skandia ser ett ökat intresse från sina kunder att investera i de största valutornas förändring gentemot den svenska kronan, men saknade en tillräckligt bra lösning som fungerar väl med deras övriga fondutbud. Med de här nya fonderna, Danske Invest Select Euro och Danske Invest Select US Dollar, täcker vi in det behovet på marknaden. De finns tillgängliga för Skandias kunder men även via plattformar som Avanza och Nordnet samt givetvis via Danskes egna kanaler, säger Gabrielle Hagman som är Sales Director, Global Financial Institutions på Danske Invest.

För att uppnå en så ren exponering mot valutorna som möjligt investerar fonderna i framför allt statsskuldväxlar som är denominerade i de aktuella valutorna, men även obligationer med maximalt 12 månaders löptid. Det gör att fonderna kan minimera ränte- och kreditrisken vilket innebär att deras kursutveckling förväntas motsvara förändringen för valutaparen USD/SEK respektive EUR/SEK utan nämnvärda avvikelser.

Ett spännande sätt att diversifiera portföljen

De nya valutafonderna finns tillgängliga nu i november och gör ett sparande i valuta mer tillgängligt för en bredare kundgrupp än tidigare.

– Jag ser främst de här fonderna som ett sätt att sätta krydda på portföljen med en mindre del av det totala kapitalet. Investeringar i valutor kan vara intressant för såväl privat sparande som pensionssparande över tid som ett komplement till mer traditionella innehav som aktie- och räntefonder, säger Gabrielle Hagman.

För den som är ny när det gäller valutaplaceringar kan det vara en god idé att prata med sin rådgivare då valutakursrörelser kan påverkas av en rad olika faktorer som förändras över tid.

– I det kortare perspektivet påverkas valutakurserna mycket av centralbankernas relativa agerande, inte minst när de anpassar sig till varandra. Detta går exempelvis att se i Riksbankens agerande för närvarande som i viss utsträckning är en konsekvens av ECBs stimulativa åtgärder. Feds agerande i USA, där räntan kan komma att höjas i början av 2016, är också ett bra exempel då deras åtgärder handlar om att strama åt snarare än att genomföra ytterligare lättnader som i Sverige. I ett lite längre perspektiv blir däremot grundläggande makroekonomiska faktorer som BNP-tillväxt, produktivitet och i förlängningen köpkraften allt viktigare att ta hänsyn till, säger Christin Tuxen, senior valuta- och råvaruanalytiker på Danske Bank.

Hon menar att det även är viktigt att ta hänsyn till kapitalflöden och tekniska faktorer vid värdering av potentialen för olika valutapar, men varnar samtidigt för att sätta för stor tilltro till att historiska mönster ska återupprepa sig.  

– Kapitalflöden och viktiga tekniska nivåer, som om de bryts kan ge upphov till rejäla kast i kursutvecklingen, är två ytterligare faktorer som man bör ta hänsyn till vid valutainvesteringar. Det finns en hel del att lära av hur utvecklingen har sett ut historiskt, men det betyder inte att historiska samband och korrelationer kommer att bestå. Exempelvis kan en valutas status som så kallad säker hamn skifta kraftigt över tid, och det gör att en eventuell korrelation med aktiemarknaden förändras, säger Christin Tuxen.

Växande kunskap om valutor 

Enligt Gabrielle Hagman tycks privatspararnas intresse för och kunskap om valutaplaceringar öka, vilket troligtvis hänger ihop med en större generell öppenhet för nya typer av investeringar.

– De flesta är medvetna om att deras aktieplaceringar i exempelvis Europa och USA har en valutakomponent vilket gör det naturligt att diskutera valutor med sin rådgivare. Det extremt låga ränteläget har dessutom fått många att leta efter nya tillgångsslag i sin jakt på avkastning med bibehållen risknivå, och då kan valutor vara ett alternativ för den som vill bredda sina investeringar. 

Utesluter inte fler valutafonder

Kan det då bli aktuellt för Danske Invest att lansera fonder med exponering mot andra valutor än dollar och euro eller de motsatta valutaparen SEK/USD och SEK/EUR om den här inledande satsningen blir framgångsrik? Det skulle i så fall skapa möjligheter att exempelvis använda fonderna som en säkring mot valutaeffekter i kombination med aktiesparande i Europa och USA.

– Till stor del beror fortsättningen på hur de här två fonderna tas emot av våra kunder. Om det finns ett stort intresse för fler valutafonder är det givetvis något som vi kommer att ta i beaktande framöver, säger Gabrielle Hagman.

Mer information om Danske Invest Select Euro och Danske Invest Select US Dollar finns att tillgå på Danske Invests hemsida, www.danskeinvest.se eller via de olika plattformar där fonderna finns tillgängliga. Som alltid när det gäller finansiella investeringar är inte historisk avkastning någon garanti för framtida avkastning, och en investerings värde kan både öka och minska i värde.