Jonas Ljungström (i mitten) i samband med noteringen av Index Pharmaceuticals.

Publicerad 3 jul 2017

Noteringsklimatet allt mer selektivt

Stort intresse för vissa branscher
Det goda noteringsklimatet ser ut att hålla i sig. Tillgången till riskvilligt kapital är fortsatt stort och i dagsläget finns egentligen ingenting som talar för att noteringsvågen är över. Däremot blir investerarna allt mer selektiva.

– Vi arbetar för högtryck och det finns inte mycket som talar för att tranaktionsmarknaden mattas av. Aktiviteten går alltid ner i juli, men därefter blir det full fart igen. Det säger Jonas Ljungström, senior partner, som ansvarat för ett flertal IPO:er, på Stockholm Corporate Finance.
Mer selektiva
De senaste åren har det gjorts rekordmånga börsintroduktioner och nyemissioner. Företag från många branscher har haft möjlighet att få tillgång till riskvilligt kapital för att snabbare kunna exekvera sina affärsplaner eller expandera. Nu, något senare i noteringscykeln, sker dock en viss förändring där både rådgivare och investerare har blivit mer selektiva avseende bolagens potential och möjlighet att framgångsrikt kunna utvecklas.
Jonas Ljungström refererar till intressanta bolag som nyintroducerats/IPO:ats såsom läkemedelsutvecklingsbolaget InDex Pharmaceuticals, där en emission om 250 MSEK tillfördes bolaget i samband med introduktionen, det danska teknologibolaget GS Sweden AB (GomSpace AS), där emissioner i samband med noteringen tillförde bolaget 125 MSEK, nämns som bolag vilka uppfyller de mer selektiva kriterierna, transaktioner som Ljungström lett.
– Intresset är fortsatt stort för bolag inom teknologi och e-handel, det samma gäller för Life Science och fastighetssektorn, säger Ljungström som menar att det goda noterings- och emissionsklimatet har sin grund i det låga ränteläget och att de större börsbolagens utdelningar befinner sig på rekordnivåer. 
– De underliggande fundamentala förutsättningarna är fortsatt goda. Den internationella penningpolitiken med en lågräntemiljö är en viktig faktor. Dessutom gör de höga värderingarna på de noterade large- och mid-cap bolagen, som utgör en överväldigande majoritet av institutionella- och retail-investerares aktieexponering, att investerare vågar ta mer risk och deltaga i  IPO:er/nyintroduktioner, säger Jonas Ljungström.
 
Lågräntemiljön håller intresset uppe
Normalt finns en viss cykliskhet vad gäller klimatet för introduktioner och emissioner. Men det finns i dagsläget inget som talar för att vi sett slutet av emissionscykeln, även om vi kommit en bit in i den.
– Så länge lågräntemiljön består och tillgången till riskvilligt kapital är stor, så måste det nog till något geopolitiskt som får riskviljan att förändras för att vi ska få ett trendbrott. Det finns fortfarande väldigt många bolag som vill noteras och andra som behöver nyemittera, säger Jonas Ljungström.
Välfyllda orderböcker 
Rådgivarna har generellt sett välfyllda orderböcker och har bättre möjligheter att selektera de uppdrag som avses att genomföras. Enligt Jonas Ljungström beror det dock inte alltid på för hög beläggning. Det kan lika gärna handla om att säga nej till affärer av kvalitetsskäl. 
– Som rådgivare är det avgörande för att lyckas med en framgångsrik IPO-transaktion att transaktionsteamet i kombination med förberedelsearbetet , emittentens huvudintressenter,  samarbetet med Nasdaq som marknadsplats, Finansinspektionen och så vidare har samma målbild, avslutar Ljungström
För information om Stockholm Corporate Finance klicka här.