Publicerad 19 dec 2019

Nordic Iron Ores emission övertecknad

Ludvika gruvor.
Gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore går från klarhet till klarhet. Nyligen stängdes en övertecknad emission och nu pågår arbetet med förberedelserna för att starta järnmalmsbrytning vid Blötberget utanför Ludvika.

I mitten av december stod det klart att Nordic Iron Ores företrädesemission tecknades till 159 procent. Med den överteckningsoption som fanns tillförs bolaget 25 miljoner kronor före emissionskostnader.

– Med kapitalet på plats kommer vi i snabb takt att gå vidare med förberedelserna för anläggningsarbetena, berättar Nordic Iron Ores vd Lennart Eliasson.

Har grunden för lönsam gruvdrift
Nordic Iron Ore ska i ett första steg återuppta gruvdriften vid den gamla gruvan vid Blötberget som lades ned 1979. Att förutsättningarna finns på plats för lönsam gruvbrytning råder det ingen som helst tvekan om. Nordic Iron Ore har låtit det oberoende brittiska konsultbolaget Golder Associates undersöka möjligheterna att bryta malm vid Blötberget. Rapporten, en så kallad feasability study, pågick under ett år, och resultatet var positivt.

– Golder kom fram till ett nettonuvärde på 1 miljard, ett årligt rörelseresultat på 596 miljoner och ett rörelseresultat för hela projekt på 6,6 miljarder kronor, säger Lennart Eliasson och berättar att rörelsemarginal uppgår till 44 procent och sammanlagt leder det till att investeringarna, enligt Golder, är återbetalade efter 5,6 års drift.

Goda expansionsmöjligheter under sjön Väsman

Golder har endast undersökt förutsättningarna för Blötberget, som är ett av tre områden som Nordic Iron Ore vill exploatera. De andra två är Håksberg – där gruvbrytning också skett tidigare – och Väsmanfältet som tillsammans med Blötberget utgör Ludvika Gruvor. De ligger i ett stråk från sydväst till nordost, vilket innebär möjlighet till stora samordningsvinster.

Väsmanfältet ligger delvis under sjön Väsman. Här har det inte skett brytning tidigare men Nordic Iron Ore lät konsultbolaget SRK göra en så kallad Scoping study.

– Vi blev glatt överraskade av resultatet. Vi fick, förutom positiva indikationer på betydande potential för järnmalm, även ett förslag från SRK Consulting på design på en gruva med positiva siffror för projektets ekonomiska potential, berättar Lennart Eliasson.

Full fart mot byggstart 

Diskussioner har inletts med potentiella större leverantörer till projektet och tillsammans med dem diskuteras val av utrustning och tekniska lösningar för den slutliga utformningen av anläggningarna. Detta arbete ger en mer exakt uppskattning av investeringskostnaden.

Enligt genomförbarhetsstudien krävs närmare 2,5 miljarder kronor för att starta gruvbrytning vid Blötberget. Swedbank Norge, som har lång erfarenhet från gruvbranschen, har anlitats som finansiell rådgivare, vilket innebär att de ska hitta större investerare.

– Vi tittar på olika finansieringslösningar. Vi kan konstatera att dagens ägarbas inte kan finansiera projektet fullt ut. Vår bedömning är att vi kommer att behöva ta in några större ägare av institutionell karaktär, då det är fråga om en stor investering.

Därmed kommer befintliga aktieägare att bli ägarmässigt utspädda. Men med en starkare ägarbas minskar risken och osäkerheten i projektet, vilket bör ha en starkt positiv inverkan på värderingen. Att ägarandelen sjunkit behöver då inte vara negativt för den enskilde, det viktiga är hur värdet av ägarandelen utvecklas.