“För att bibehålla en position i framkant och leverera nuvarande möjligheter i projektportföljen anser styrelsen att en offensiv strategi är det bästa sättet att skapa långsiktigt värde i bolagets projekt”, säger NeuroVives vd Erik Kinnman..

Publicerad 4 apr 2016

NeuroVive tar in nytt kapital och fortsätter sin offensiva strategi


Läkemedelsbolaget NeuroVive Pharmaceutical intensifierar sitt fokus på forskning och utveckling och genomför under april en nyemission som maximalt kan inbringa bolaget över 100 miljoner kronor. NeuroVives vd Erik Kinnman räknar med att bolagets pågående fas II-studier ska kunna slutföras under året samt att redan ingångna samarbeten med andra bolag ska stärkas och fördjupas.

– Med den här företrädesemissionen har vi möjlighet att säkerställa finansieringen för våra fas II-studier inom traumatisk hjärnskada och akut njurskada, säger Kinnman, som menar att företaget med positiva resultat från dessa studier kan starta konkreta utlicensierings- och partnerskaps diskussioner för båda dessa projekt.
– Vid fulltecknad emission har vi möjlighet att hålla en fortsatt hög takt i övriga projekt, inklusive energireglering av mitokondrier på cellnivå (NVP015) samt nästa generations cyklofilinhämmare (NVP019), fortsätter Kinnman, som tillägger att emissionen ligger väl i linje med bolagets strategi.
– För att bibehålla en position i framkant och leverera nuvarande möjligheter i projektportföljen anser styrelsen att en offensiv strategi, som inkluderar en företrädesemission med goda villkor för bolagets aktieägare, är det bästa sättet att skapa långsiktigt värde i bolagets projekt, säger han. 
Sedan det negativa resultatet från bolagets fas III-studie i somras, då produkten CicloMulsion inte uppvisade någon effekt för behandling efter hjärtattack, har NeuroVive gjort en omfokusering med innovativ forskning och utveckling i centrum. 
Två fas II-studier kan bli klara under 2016
NeuroVives fas II-studier inom traumatisk hjärnskada och akut njurskada har utvecklats väl och bolaget räknar med att alla patienterna ska ha rekryterats i båda studierna under 2016. I studien för att behandla hjärnskador har man höjt åldersgränsen för inkludering i studien till 75 år, vilket tillsammans med andra protokolljusteringar möjliggör en ökad rekryteringstakt. Angående studien gällande akuta njurskador genomfördes i mars en säkerhetsutvärdering som uppvisade tillfredsställande resultat efter 100 av 150 patienter, vilket innebär att studien fortsätter enligt planerna.
– Det är mycket glädjande att njurstudien håller en fortsatt god inklusionstakt med tillfredsställande resultat i de genomförda säkerhetsutvärderingarna samt att vi har kunnat öka rekryteringstakten av patienter drabbade av traumatisk hjärnskada. Denna positiva utveckling gör det möjligt att slutföra båda studierna under 2016, säger NeuroVives operative chef Jan Nilsson.
Som en del av den intensifierade forskningssatsningen har NeuroVive även stärkt sitt samarbete med brittiska Isomerase Therapeutics, ett ledande bolag inom forskning kring nya substanser, genom att förvärva en del av bolaget. Ett samarbete har även inletts med University of Pennsylvania för att stärka NeuroVives program inom traumatisk hjärnskada samt bolagets ställning utanför Europa.
Betydande uppvärdering möjlig enligt ny analys
Enligt en uppdragsanalys som publicerades av Börshandlat i början av april bedöms NeuroVive kunna stå inför en betydande uppvärdering i takt med att resultat från de båda fas II-studierna offentliggörs. Dessutom anses emissionsvillkoren, som inkluderar såväl aktier som vederlagsfria optioner, vara mycket frikostiga. Slutligen ses bolagets nye vd som en kvalitetsstämpel för bolagets förnyade forskningsinriktning.
Vid full teckning i nyemissionen tillförs bolaget 94,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är garanterad till 75 procent genom garantiförbindelser. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitteras vederlagsfritt tillförs bolaget ytterligare 32,6 miljoner
 
När emissionen startar kommer NeuroVive att publicera en emissionsbilaga på Investerarbrevet.se där mer information och möjlighet att anmäla sig till investerarträffar finns. För att erhålla information när emissionen öppnar kan du fylla i dina mailuppgifter i formuläret nedan så återkommer NeuroVive med prospekt och mer information om emissionen.
  • Emissionen i sammandrag
  • Teckningsperiod: 18 april – 2 maj 2016
  • Maximalt belopp: 94,4 MSEK. Vid full utnyttjande av teckningsoptioner tillkommer 32,6 MSEK. 
  • Teckningskurs: 42 SEK/unit, vilket motsvarar 5,25 SEK/aktie. En unit består av 8 aktier samt två vederlagsfria teckningsoptioner, en av serie 2016/2017:1 och en av serie 2016/2017:2. 
  • Befintliga aktieägare har företrädesrätt. Emissionen är till 75 procent garanterad genom garantiförbindelser från externa investerare.
  • NeuroVive Pharmaceutical är sedan april 2013 noterat på Nasdaq OMX Stockholm.
  • Ladda ner analysen från Börshandlat här.
  • Fakta- NeuroVive Pharmaceutical
  • NeuroVive bedriver forskning och utveckling av mitokondrieskyddande läkemedelskandidater men även utveckling av läkemedel inom andra områden där cyklofilinhämning eller förändring av mitokondriens energiproduktion är centrala mekanismer. Projektportföljen består av två projekt för akut njurskada (AKI) och traumatisk hjärnskada (TBI) – båda med potential att tillfredsställa stora medicinska behov – med tre läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utveckling. Därutöver består portföljen av två utvecklingsplattformar med inriktning mot ischemisk stroke och medfödda mitokondriesjukdomar.
Skicka oss din kontaktinformation i nedanstående formulär så erhåller du prospekt och annan information när emissionen inleds.