Publicerad 16 aug 2016

Nedgången bruten på bomarknaden

Högre priser på bostadsrätter
Efter de senaste månadernas prisnedgång på bostadsrättsmarknaden vände priserna åter uppåt under juli månad. Mest markant var prisuppgången för bostadsrätter i Stockholm. Däremot fortsatte nedgången för villapriserna i hela landet.

För hela landet visar prisstatistiken från Valueguard på en marginell prisuppgång (plus 0,4 procent) på den sammantagna bomarknaden – bostadsrätter och villor – under juli. Statistiken är emellertid inte entydig då det var priserna på bostadsrätter som gick upp. Villapriserna fortsatte ned under juli.
Det syns också geografiska skillnader. Uppgången i bostadsrättspriserna var klart störst i Stockholm (plus 3,5 procent) medan motsvarade uppgång var betydligt mer marginell i Malmö (se tabell).
Juli månads uppgång i bostadsrättspriserna kommer efter en nedgång under både maj och juni. Det fanns därmed förväntningar om ett möjligt trendbrott när det gäller bostadsrättspriserna i storstäderna, som tidigare visat på en stadig uppgång. 
– Men att priserna nu istället fortsätter upp är egentligen inte förvånande. De makroekonomiska faktorerna är oförändrade, säger Bengt Hansson, analytiker på Boverket, som främst pekar på de låga räntorna, den låga arbetslösheten och befolkningstillväxten.
– Att priserna gick ned i början av sommaren kan ha att göra med att en del passade på att genomföra sina köp innan bankernas amorteringskrav infördes, och att omsättningen därmed blev lägre direkt efteråt, säger Bengt Hansson, som tror att de positiva makroekonomiska faktorerna i slutändan ändå väger tyngre.  
Trots prisuppgången under juli visar prisindex att bostadsrättspriserna i Stockholm gått ned de senaste tre månaderna sammantaget. Men jämfört med för ett år sedan ligger priserna på bostadsrätter i Stockholm drygt 5 procent högre. I både Göteborg och Malmö är prisuppgången på ett års sikt än högre, 9 respektive 13 procent.
Villapriserna ligger också klart högre på ett års sikt. Däremot föll priserna ytterligare något under juli månad, jämfört med månaden före, vilket innebär att också villapriserna fallit kontinuerligt de tre senaste månaderna.
– Men det handlar om små volymer och prisnedgången i villapriserna är mycket marginell, säger Bengt Hansson, som ändå vill beskriva marknaden som ”robust”.          
Läs mer om Valueguard och HOX-index här.