Publicerad 1 jul 2019

När e-handeln ökar: Butiksdöd eller nya möjligheter?

“En brutal digitalisering”.
Att näthandeln ökat dramatiskt de senaste åren, och även fortsätter att öka, betyder inte bara att fysiska butiker får det allt svårare. Det innebär också en enorm omställning för de bolag som går över till digital försäljning. Det skapar i sin tur nya möjligheter för leverantörer av e-handelstjänster. Dessa möjligheter blir nu än större av en ny stark trend inom e-handeln.

– Det vi nu ser är en närmast brutal digitalisering av marknaden, säger Henrik Lundin, som är vd för Litium – bolaget som utvecklat och säljer en molnbaserad e-handelsplattform, och som också gör årliga sammanställningar av e-handelns utveckling. 

Den nätbaserade handeln har i konsumentledet uppvisat en dramatisk ökning de senaste åren. Från 2010 till 2018 ökade den med drygt 200 procent till 77 miljarder kronor. För 2019 ligger prognoserna på en fortsatt ökning till 88 miljarder. Det betyder att omkring 10 procent av all detaljhandelsförsäljning sker över nätet. 

För sällanköpsvaror, det vill säga i stort sett samtliga varor förutom livsmedel, uppgår andelen till 16 procent.
En ny trend inom e-handeln 

En nyare, men lika stark, trend är den ökade e-handeln mellan företagen, det vill säga B2B (business to business). Litiums senaste undersökning av den digitala B2B-handeln, som gjorts i samarbete med Svensk Digital Handel, visar att 43 procent av samtliga tillfrågade företag uppger att de säljer digitalt till andra företag. Bland företag inom parti- och grossisthandeln är det inte mindre än 81 procent som uppger att de säljer digitalt. 

Att trenden pekar på en fortsatt ökning visas av att närmare 90 procent av samtliga företag räknar med att det egna företagets e-handel kommer att öka ytterligare de kommande tre åren.
Omkring en tredjedel av de dryga 50 procent av samtliga B2B-företag som i dag inte är aktiva digitalt uppger samtidigt att de planerar att komma igång inom tre år. 

– Här befinner vi oss mitt i en pågående revolution, säger Henrik Lundin angående den snabbt växande digitala B2B-handeln, och som han menar kommer att få långtgående konsekvenser för både för handeln i stort och för många enskilda bolag.

Begränsad kompetens bland företagen… 

Att e-handelns snabba tillväxt inom detaljhandeln lett till att många fysiska butiker sett sig tvungna att dra ned eller helt lägga ned är ett välkänt faktum. Många talar om en pågående butiksdöd. 

Men e-handeln innebär också stora omställningar för de bolag som blir digitala. Och detta gäller inte minst B2B-företagen. 

– För B2B-företagen innebär en digitalisering en förändring av i stort sett hela affärsmodellen, och det krävs ofta stora investeringar, säger Henrik Lundin, som menar att berörda bolag många gånger står inför en specifik utmaning. 

– Kompetensen bland företagen, och det handlar inte minst om B2B-företagen, om hur en väl fungerande e-handel ser ut och byggs upp är väldigt begränsad, förklarar han.

…öppnar upp för stora möjligheter 

Det betyder att affärsklimatet för bolag som i likhet med Litium tillhandahåller såväl expertis som e-handelsplattformar är mycket gynnsamt.
– Många projekt för att införa digital handel misslyckas för att de utgår från ett tekniskt perspektiv. Litiums erbjudande består av en hel lösning som istället utgår ifrån kundens verksamhets- och affärsprocesser, säger Henrik Lundin, som berättar att bolagets mål är att öka intäkterna med minst 30 procent per år de kommande åren

Henrik Lundin, vd för Litium.

– Men förra året var ökningen faktiskt klart större än så, nämligen plus 47 procent, säger han, och förklarar bolagets framgång till stor del med att de kombinerar sitt erbjudande med e-handelskompetens. 

En butiksdöd som skapar jobb 

Henrik Lundin anser också att fokuseringen på den så kallade butiksdöden är något missvisande. 

– Visst, många fysiska butiker har fått problem. Men den bilden bör kompletteras med att vi ser en annan marknad som växer snabbt, och som både skapar jobb och tillväxt, säger han, och syftar då både på försäljningen över nätet och på de företag som likt Litium tillhandahåller lösningar till de bolag som säljer digitalt. 

Att den inhemska detaljhandeln fortsätter att öka – senaste statistiken visar på en uppgång med drygt 3 procent i årstakt – visar också att handeln som sådan inte har drabbats. Men klart är att handeln ändrar karaktär. Och med den förändringen följer såväl vinnare som förlorare.