Patrik Lundström, vd för Obducat.

Publicerad 2 dec 2016

Nanoteknikbolaget Obducat genomför en nyemission

Genomför strategiska investeringar
Obducat – som tillverkar utrustning för kostnadseffektiv kopiering av mönster i nanostorlek på många olika ytor – genomför en företrädesemission av preferensaktier. Pengarna ska primärt användas för att finansiera den rörelsekapitalökning som följer av en förväntad försäljningsuppgång.

– Vi ser tydliga tecken på att investeringsviljan ökar på våra marknader. Nu genomför vi en emission av preferensaktier. Med kapitalet ska vi genomföra de investeringar som krävs för att möta den högre försäljningen som vi väntar oss, berättar Obducats vd Patrik Lundström. 
Patrik Lundström var en av talarna på eventet Investerarafton den 29 november, och en fem minuters sammanfattning kan du se här
Emissionen – se faktaruta nedan – kan tillföra bolaget cirka 86 miljoner före emissionskostnader. Kapitalet från emissionen kommer att stärka bolagets rörelsekapital, vilket innebär att bolaget såväl kan genomföra investeringar som öka tempot i produkt- och teknikutveckling, samt dessutom utöka marknadsbearbetningen. 
Målsättning: 120 miljoner kronor i orderingång 2017
Obducat har, som Investerarbrevet tidigare har skrivit om, kommunicerat att bolaget siktar på en orderingång på uppemot 80 miljoner kronor i år. 
– Den prognosen ligger fast och för nästa år är målsättningen 120 miljoner kronor, fastslår Patrik Lundström. 
Obducat är en av världens ledande leverantörer av utrustning för litografiprocessning och nanoimprintlitografi. Förenklat uttryckt tillverkar Obducat så kallade nanoimprintmaskiner som kan kopiera mycket små mönster i nanostorlek för användning vid tillverkning av till exempel LEDs, displayer, solceller och sensorer. Den gemensamma nämnaren för dessa produkter är att de blir mer effektiva – genom minskad energiförbrukning, ökat informationsinnehåll eller att de får helt nya funktioner – som en följd av Obducats teknologi. 
Försäljning av litografiutrustning är främsta intäktskällan
Bolagets intäktskällor utgörs främst av försäljningen av maskiner, men bolaget säljer även de förbrukningsvaror som kunderna behöver. Under första halvåret 2016 var Obducats försäljning lägre än förväntat. Försenade order från försvars- och LED-industrin påverkade bolaget negativt. 
– De interna processerna hos företag inom försvarsindustrin är mycket omfattande och tidskrävande. Därtill har LED-industrin både i och utanför Kina varit avvaktande, vilket berott på osäkerhet kring statsstödsregler i Kina, berättar Patrik Lundström. 
Obducats intäkter under årets första nio månader var dock drygt 150 procent högre jämfört med motsvarande period 2015, bland annat som en följd av förvärvet av bolaget Solar-semi i fjol. 
Ny produkt, ny organisation och fokusområden
Obducat lanserade nyligen Eitre Large Area, en litografimaskin för kopiering av nanomönster till stora ytor som till exempel solceller och displayer för TV-apparater. 
– Därmed har vi lagt grunden för kommersiella framsteg kommande år för stora ytor. Dessutom visar många aktörer intresse för ”smart glas” som innebär att exempelvis en bilruta kan användas som display, fortsätter Patrik Lundström.
Exempel på fokusområden är medicinska komponenter där Kimberly Clark använder Obducats NIL-maskin för tillverkning av medicinska plåster. Inom fokusområdet LED bidrar bolagets nya generation av SINDRE-systemen till kraftigt ökad kostnadseffektivitet hos kunderna.
Bolaget har även genomfört en omorganisation i syfte att öka synergieffekterna såväl i Sverige som i Tyskland, där det förvärvade bolaget Solar-semi finns. Dessutom har säljorganisationen vässats. 
– Resultaten av dessa åtgärder kommer under 2017, avslutar Patrik Lundström.
 • Fakta: Obducats nyemission 
 • • Nyemission om högst 30 082 276 nya preferensaktier, varav 928 157 A-preferensaktier och 29 154 119 B-preferensaktier, med företrädesrätt för Obducats aktieägare. 
 • • Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 5 december 2016. 
 • • Teckningstid 7 – 21 december 2016. 
 • • Teckningskursen uppgår till 2,85 kronor per ny preferensaktie (oavsett serie).
 • • Vid full teckning tillförs Obducat 85,7 miljoner kronor, före emissionskostnader.
 • • För mer information. www.obducat.com
 • Obducat företetagspresentationer
 • Obducat anordnar företagspresentationer med anledning av företrädesemissionen. 
 • • Stockholm: 
 • 7 december kl. 16:00:
 • Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8.  
 • • Göteborg:
 • 8 december, kl.  16:00
 • Centralhuset Konferens, Nils Ericsonsplatsen 4. 
 • • Lund:
 • 9 december, kl 16:00
 • Gamla Gästmatsalen (Inspira) Medicon Village, Scheelevägen 2.
 • Anmälan om deltagande: 
 • [email protected]