“Multistrategifonder utgör ett attraktivt investeringsalternativ bland annat eftersom avkastningen tenderar att vara relativt okorrelerad med aktier, obligationer och andra tillgångsklasser”, säger Peter Fitzgerald, Global Head of Multi-asset på Aviva Investors.

Publicerad 3 maj 2016

Multistrategifonder erbjuder möjligheter i lågräntemiljön

Möjligheter för investerare
Multistrategifonder ger stora möjligheter för investerare – inte minst i dagens lågräntemiljö. Om du behärskar konceptet fullt ut kan du skapa rätt mix av fonder och nå dina avkastningsmål. Det menar Peter Fitzgerald, Global Head of Multi-asset, på Aviva Investors.

Multistrategifonder och multi-asset fonder kan av många uppfattas som snarlika, men det finns vissa betydande skillnader som kan påverka vilken roll de kan spela för att uppnå önskad avkastning i portföljer.  
Båda fondtyperna investerar i flera tillgångsklasser för att försöka ge bättre riskjusterad avkastning än vad som typiskt sett är tillgängligt genom att investera i endast ett tillgångsslag. Gemensamt för förvaltningen är också att den utgår från en överblick av de finansiella marknaderna. Förvaltarna allokerar fonderna baserat på hur marknaderna väntas prestera, men gör det på olika sätt beroende på om fonden är en multi-asset fond eller en multistrategifond.
Multi-asset fonderna väljer in investeringar i fonden genom att mixa tillgångsklasser och öka exponeringen av en viss tillgångsklass på bekostnad av en annan. Förvaltare av multistrategifonder söker istället efter väldigt specifika investeringsmöjligheter som väntas gynnas av marknadens utveckling. De använder sig även av välpreciserade strategier för att ta vara på möjligheterna. 
– Multistrategifonder använder finansiella instrument för att få exponering mot marknader som ofta är svåråtkomliga för multi-asset fonder. De kan också försöka utnyttja möjligheter som öppnas till följd av fall eller uppgångar i marknaderna och därigenom prestera i alla investeringsklimat, säger Peter Fitzgerald, Global Head of Multi-asset på Aviva Investors.
Det faktum att multistrategifonder erbjuder en hög precision i strategierna öppnar upp för ett bredare utbud av investeringsmöjligheter för förvaltarna i jämförelse med dem som erbjuds i förvaltningen av multi-asset fonder. Multistrategifonderna innebär också ökade diversifieringsmöjligheter och kan i vissa fall erbjuda stora fördelar i förhållande till multi-asset fonderna – trots att de i grunden är mer komplexa.
– Multistrategifonder utgör ett attraktivt investeringsalternativ bland annat eftersom avkastningen tenderar att vara relativt okorrelerad med aktier, obligationer och andra tillgångsklasser. Sedan 2008 har svängningar i olika tillgångspriser varit mer korrelerade än tidigare, och därmed begränsat möjligheterna med en traditionell investeringsstrategi som drivs av att allokera om tillgångar.
Multistrategifonder utgör också ett bra komplement till aktier, som utifrån dagens värderingar är ett tillgångsslag som kan verka vanskligt att förlita sig på för att nå långsiktig avkastning. Investeringsslaget är också av intresse med tanke på de tvivel som finns kring vilket skydd obligationer kan erbjuda vid ett scenario där marknaden säljer av tillgångar. Multistrategifonder erbjuder även hopp till investerare i dagens lågräntemiljö:
– Aviva Investors multistrategilösningar skapar möjligheter för investerare genom att de varken är begränsade av ett jämförelseindex eller är beroende av idéer kopplade till den ekonomiska cykeln. Istället kan fonderna dra nytta av fallande och volatila marknader. Fonderna är framtagna för att nå sina avkastningsmål genom att kombinera olika investeringsstrategier med faktorer som driver prestation, säger Peter Fitzgerald och fortsätter:
– Vid konstruktionen av multistrategifonderna analyserar vi hur mycket varje enskild strategi väntas bidra till den totala avkastningen och vilken inverkan varje enskild strategi har på den totala risken. Vi bedömer också hur enkelt det väntas vara att gå ur positionen, säger Peter Fitzgerald.
Aviva Investors multistrategilösningar ignorerar kortsiktiga händelseutvecklingar på marknaden och fokuserar istället på att upptäcka felprissatta investeringsmöjligheter. Strategierna strävar efter att identifiera de möjligheter på marknaden som har potential att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning betraktat ur ett treårsperspektiv. Detta kan vara en fördel för att undvika att avkastningen påverkas av irrationella finansiella marknader och sentiment som kan förändras snabbt.
Multistrategifonder består av en mängd strategier som förväntas samverka i olika marknadsförhållanden och är avgörande för att hantera fondrisker och nå utsatta mål. Aviva Investors multistrategilösningar kombinerar tre typer av strategier, som var och en har avgränsade roller och i kombination med varandra hjälper till att nå uppsatta mål. 
– Den första gruppen av strategier strävar efter att generera en positiv avkastning när marknaderna presterar som vi har förväntat oss. Den andra strategigruppen strävar efter att dra nytta av möjligheter som uppstår ur ineffektiviteter på marknaderna. Och den tredje gruppen tillför stabilitet i resultaten, genom att försöka öka avkastningen i fonderna när marknaderna inte beter sig som förväntat utan att samtidigt skada resultaten när marknaderna beter sig som förväntat, säger Peter Fitzgerald och fortsätter:
– Vi strävar eftersträvar att kombinera dessa strategier på ett sådant sätt att multistrategifonderna kan erbjuda en avkastning i samma nivå som aktieplaceringar, men till mindre än hälften av risken. De olika framåtblickande strategierna innebär tillsammans med flexibiliteten i fonderna att de kan erbjuda ett attraktivt placeringsalternativ, oavsett om du strävar efter en värdeökning på kapitalet eller en stabil månadsinkomst.
Klicka här för att se hur fonden AIMS Target Return har utvecklats.