“Kom ihåg att det ofta är det som du minst väntar dig som är den största risken. Det är därför viktigt att basera investeringsbeslut på fakta, inte en kristallkula”, berättar Juan Nevado på M&G.

Publicerad 30 sep 2016

Multi-Asset för osäkra tider

M&G ratar kristallkulan
Det är en intressant tid på finansmarknaderna. De senaste månadernas turbulens väcker en del utmanande frågor om hur man bäst navigerar i dagens osäkra globala ekonomiska miljö.

Rubriker om krascher på aktiemarknader, störtdykande råvarupriser och långsammare tillväxt kan få investerare att fly till det de uppfattar som ”säkra hamnar”. Vid nuvarande låga, eller till och med negativa, räntor och statsobligationsräntor är det emellertid viktigt att fundera noga över var de verkliga riskerna finns, enligt Juan Nevado som arbetar inom M&G Multi Asset-team.
– Att förstå hur uppfattningen av risk har förändrats kan vara användbart och till och med avgörande för att skapa en attraktiv avkastning. Istället för att undvika allting som är associerat med ”risk” kan det vara bättre att fundera över hur man hanterar risker i strävan efter bättre avkastning.
Det svarta molnet från 2008
Sedan 2008 har investerare gladeligen offrat potentiell kapitaltillväxt för ett ”garanterat” kapitalbevarande. Många uppvisar en djupt rotad rädsla för marknadsrörelser och har en generellt pessimistisk inställning. Med tanke på geopolitiska händelser som Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemskapet, det kommande presidentvalet i USA och förhållandena i den globala ekonomin generellt är det inte förvånande att investerarna är försiktiga, berättar Juan Nevado. 
Global flykt till ”säkra hamnar”
Beslutsfattare har också en stor påverkan på stämningen bland investerarna. De senaste åren har centralbanker, som Europeiska Central Banken (ECB), vidtagit en del extraordinära åtgärder som kraftigt bidragit till rejäla prisförskjutningar på vissa tillgångar. Förutom chocken 2008 – och den efterföljande ökande pessimismen över hela världen – har globala statliga stimulanspaket och räntesänkningar haft en kraftig effekt på i synnerhet obligationer. Investerares jakt på säkerhet i en mycket osäker omvärld har lett till en global flykt till det som uppfattas som ”säkra hamnar”, däribland stabila statsobligationer. 
– Tyvärr kan risken med tillgångar vara som störst just när de verkar allra säkrast, eftersom populariteten bland investerare kan leda till att de blir överprissatta, berättar Juan Nevado. 
Dessutom paniksäljer ofta marknadsaktörer sina innehav när de sjunker i värde, vilket förvandlar något som kanske bara är en kortsiktig fluktuation till en permanent kapitalförlust. I figur 1 visas hur räntorna på stabila statsobligationer har sjunkit stadigt (några har till och med haft negativ ränta) sedan 2008. 
Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning
10-åriga statsobligationer från Storbritannien
10-åriga statsobligationer från USA
10-åriga statsobligationer från Tyskland
Vi kan inte förutse framtiden 
Det är nästan omöjligt att förutse utfallet av händelser som ändrade räntor eller valresultat. Även om man känner till utfallet kan man inte veta säkert hur marknaderna reagerar – eller om de reagerar överhuvudtaget.
– Det är bättre att leta efter tillfällen då marknaden visar tecken på felprissättning, till exempel på grund av oro för den närmaste framtiden, extrapolering av tidigare trender, allt för stark tillförsikt om framtiden och så vidare. Kom ihåg att det ofta är det som du minst väntar dig som är den största risken. Det är därför viktigt att basera investeringsbeslut på fakta, inte en kristallkula, berättar Juan Nevado. 
M&G Multi Asset-teams syn
M&G Multi Asset-teamet anser att investerare kan vänta sig betydande volatilitet på finansmarknaderna framöver. Man kan vara ganska säker på att något kommer att överrumpla oss i år – mest sannolikt något som ingen ens har tänkt på ännu. M&G Multi Asset-team anser dock att kortsiktig volatilitet inte ska blandas samman med äkta risk och att den faktiskt kan medföra en del lockande investeringsmöjligheter. 
Investerare blandar ofta samman ”risk” med ”volatilitet”. 
– Vi anser att investeringsrisker i slutänden handlar om en sak: risken att förlora pengar när det är dags att avsluta en investering. Volatilitet, däremot, är ett mått på hur mycket priset på en tillgång rör sig över tid. Den visar hur gropig vägen är för en investerare. 
Teamet anser att kortsiktig volatilitet kan vara en störande distraktion som gör att folk får panik över sina investeringsbeslut. Teamet anser även att det bästa sättet för investerare att hantera osäkerhet på marknaden är att vara uppmärksam på marknadsrörelser och att diversifiera investeringsportföljen. 
  • Faktaruta: Flexibilitet och dynamisk fördelning 
  • Den nuvarande globala marknadsmiljön, där fortsatt marknadsvolatilitet är trolig, är lämplig för investeringar i flera tillgångsslag, enligt M&G Multi Asset-team. Fonder med flera tillgångsslag skapar en möjlighet att reducera vissa av riskerna med att söka kapitaltillväxt eller kapitalbevarande från ett enda tillgångsslag. Fonder med flera tillgångsslag kan också vara en mer kostnadseffektiv lösning eftersom de gör det möjligt för investerare att använda en mer konkret metod vid komplicerade investeringsbeslut. Fonder med flera tillgångsslag är flexibla och därför ofta väl diversifierade, vilket innebär att de kan bestå av kombinationer av likvida medel, aktier, obligationer och fastigheter (och möjligtvis andra tillgångar). Med dynamisk förvaltning kan sådana portföljer vara mer stabila genom marknadens upp- och nedgångar, eftersom olika tillgångsslag ofta ökar och minskar i värde i olika takt vid olika tillfällen. 

Risk: Möjligheten att en investerings avkastning kommer att vara annorlunda än vad som förväntas. Risk inkluderar möjligheten att förlora en del av eller hela den ursprungliga investeringen. Obligation: Ett lån i form av en säkerhet, som vanligtvis är utfärdad av en stat eller ett företag, som normalt betalar en fast ränta under en viss tidsperiod, i slutet av vilken det ursprungliga beloppet återbetalas. Aktier: Delar av ägande i ett företag. Obligationsränta: Den ränta som betalas av en obligation och som vanligtvis visas som en årlig procentsats baserad på investeringen kostnad, dess nuvarande marknadsvärde eller dess nominella värde.
Volatilitet: I vilken mån en viss säkerhet, fond eller index förändras. Volatilitet beräknas som graden av avvikelse från normen för denna typ av investeringar under en given tidsperiod. Ju högre volatilitet, desto mer riskfylld tenderar investeringen att vara. Denna finansiella kampanj publiceras av M&G International Investments Ltd. Säte: Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority i Storbritannien.


Värdet av investeringar varierar, vilket gör att fondkurser faller såväl som stiger, och du kanske inte får tillbaka det ursprungliga beloppet du investerat. De åsikter som uttrycks i denna artikel ska inte tas som en rekommendation, råd eller prognos