Stefan Blomé, Försäljningsansvarig Norden, Fidelity Worldwide Investment

Publicerad 3 dec 2012

Möjligheter på obligationsmarknaden i oroliga tider


De senaste årens volatilitet på finansmarknaderna verkar hålla i sig och har spridit sig till värdepapper som tidigare ansågs vara “säkra hamnar”. Räntebärande papper inbegriper många olika välavlönade investeringar trots dagens lågränteklimat – men det gäller att veta var man kan hitta möjligheterna. Stefan Blomé på Fidelity Worldwide Investment berättar vart de ser de mest intressanta möjligheterna på världens räntemarknader.

Räntebärande investeringar är inte vad de har varit
Under de senaste tre decennierna har Fidelity sett ett anmärkningsvärt rally för obligationer. Sedan den värsta finanskrisen 2008 ser balansräkningarna för många företag i Europa och USA bra ut. Många företagsledningar har beslutat att företagen ska hamstra kontanter och skjuta på investeringar i den globala osäkra ekonomiska miljön som vi befinner oss i. Fidelity har också sett artificiellt låga räntor under ett antal år nu, vilket har främjat företag att kunna finansiera fusioner och uppköp liksom att köpa tillbaka större aktieposter. Hittills har dock många företag varit försiktiga och istället lagt pengarna på hög, men Fidelity ser dock vissa signaler på att detta börjar vända.
Dock har riskerna för tillfället minskat efter ECB: s ordförande Mario Draghis kommentar att han kommer att göra “allt som krävs” för att rädda euron. Detta är en viktig orsak till varför företag börjar överväga att refinansiera sina lån på nytt och spendera en del av sina pengar. Det är kort bakgrund till en trend som Fidelity ser, om än en långsam trend, över hur företag tar lån för att köpa tillbaka aktier.Man kan se hur företag i framförallt USA har blivit mer villiga att spendera en del av sina pengar framöver. Fidelity tror att läget kan förbättras ytterligare där om man tar tag i de finanspolitiska problemen som man brottas med. För närvarande är många utdelningar höga, samtidigt som den ekonomiska tillväxten är svag, vilket gör det svårt för företag att växa organiskt. Många aktieägare kräver också utdelning. Anledningen till att Fidelity ser detta nu är att många företag var försiktiga med att spendera pengar under de första åren av finanskrisen – en försiktighet som fortfarande kvarstår bland europeiska företag på grund av systemriskerna som beror på Eurokrisen.
Fidelity tycker att denna trend är viktig att bevaka, särskilt investerare i obligationer bör titta noggrant på företagen och hur deras aktiviteter i form av till exempel återköp av aktier kan påverka obligationsinnehavarna negativt i form av sämre balansräkningar för företagen. 
 
Globala obligationsfonder – möjlighet att minska portföljens volatilitet i oroliga marknader.
I dagens volatila marknader kan aktivt förvaltade globala obligationsfonder ha ett försprång, eftersom de väljer ut de bästa investeringarna i obligationer och samtidigt har lägre volatilitet. Det finns globala obligationsfonder som har en flexibel investeringsstrategi och kan anpassa portföljen till förändrade marknadsförhållanden. 
Fidelity har lång erfarenhet och ett stort internationellt team som arbetar dedikerat med obligationsfonder. Många av dessa fonder finns i SEK hedgade andelsklasser vilket kan minska valutarisken i investeringen. Ett exempel är den nyligen lanserade fonden Global Strategic Bond Fund som erbjuder flexibilitet för räntebärande investeringar då den använder sig av fem olika obligationsbaserade avkastningskällor. Tack vare fondens flexibilitet kan förvaltaren öka eller minska innehavet av, eller helt utesluta, vissa typer av obligationer och även fördela hur de viktas. Syftet är att stabilisera investerares portföljer i marknadens olika faser samtidigt som avkastningen hålls på en god nivå och bör minska portföljens volatilitet.
 • Fem aktuella fonder:
 • Fidelity
  Funds – Global Strategic Bond Fund (SEK Hedged)

  Fonden har en bred och noga uttänkt
  diversifiering, med investeringar i vad Fidelity anser vara de bästa
  internationella obligationerna bland:

  Statsobligationer

  Inflationsskyddade
  obligationer

  Företagsobligationer

  Högavkastande
  obligationer

  Tillväxtmarkandsobligationer

 • Fidelity
  Funds – European High Yield Fund (SEK Hedged)
 • Fonden strävar efter att
  skapa en hög avkastning genom ränteintäkter och möjlighet till kursstegringar
  till en lägre risk än aktier. Fonden investerar primärt i högavkastande
  obligationer med lägre kreditvärdighet och sin huvudsakliga verksamhet i
  Europa.
 •  
 • Fidelity
  Funds – Asian High Yield Fund (SEK Hedged)
 • Fonden har som mål att
  skapa största möjliga totalavkastning genom att primärt investera i
  högavkastande asiatiska företags- och statsobligationer, diversifierat över ett
  antal asiatiska länder och sektorer.
 •  
 • Fidelity
  Funds – China
  RMB Bond Fund
 • Fondens målsättning är att uppnå avkastning
  och kapitaltillväxt genom exponering
  för Renminbi (Kinas valuta, som även förkortas
  RMB) noterade räntebärande instrument,
  penningmarknadsinstrument, värdepapper samt
  kassa och/eller likvida medel. Fonden
  investerar främst i värdepapper eller emittenter som har sin huvudsakliga
  verksamhet i den asiatiska regionen.
 •  
 • Fidelity
  Funds – Emerging Market Debt Fund (SEK Hedged)
 • Fonden syftar till att
  skapa intäkts- och kapitalökning primärt genom investeringar i räntebärande
  instrument på globala tillväxtmarknader. Fonden kan också investera i andra
  typer av värdepapper, så som räntebärande instrument på lokala marknader och
  företagscertifikat emitterade på tillväxtmarknader samt räntebärande instrument
  med lägre kreditvärdighet.
   
 • Fidelity Worldwide Investment
 • Fidelity Worldwide Investment är ett av de största internationella fondförvaltningsbolagen och har i över 40 år verkat på de internationella finansmarknaderna. Vår investeringsstrategi inom obligationer använder flera olika metoder och kan sammanfattas i fyra punkter:

 • 1 Lagarbete i kombination med individuell talang
 • 2 Egen analys
 • 3 Rigorös riskhantering
 • 4 Global närvaro
 • För mer information besök, www.fidelity.se
 
Historisk avkastning är inte någon tillförlitlig indikator för framtida resultat. Investeringarnas värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka, och det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. Investeringar på små och nya marknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader.Värdet av investeringarna kan öka eller minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i. 
Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av personer i Storbritannien eller USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant godkännande krävs. Vi rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innan du fattar något investeringsbeslut. Investeringar bör göras på grundval av det aktuella faktabadet (Key Investor Information Document) och informationsbroschyren, vilka kan erhållas kostnadsfritt tillsammans med den senaste årsredovisningen och de senaste halvårsrapporterna från våra distributörer, vårt europeiska servicecenter i Luxemburg samt från din rådgivare eller bank. I vissa länder, och för vissa investeringstyper, är transaktionskostnaderna högre och likviditeten lägre än på annat håll. Det kan även finnas begränsade möjligheter att hitta alternativa vägar att hantera betalningsflöden, framför allt där investeringsfokus utgörs av små och medelstora företag. För fonder som är specialiserade på sådana länder och investeringstyper kan transaktioner, framför allt mer omfattande sådana, få större inverkan på kostnaderna för att driva fonden än motsvarande transaktioner i större fonder. Presumtiva investerare bör hålla detta i åtanke när de gör sina fondval. Fondens investeringar kan variera från indexet. Av denna orsak är indexet presenterat endast för referens.  Med Fidelity/Worldwide Investment avses FIL Limited och dess dotterbolag. Om inget annat anges kommer alla synpunkter från Fidelitys organisation. Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment och currency F-logotypen är varumärken som tillhör FIL Limited. Inga påståenden eller uttalanden som görs i detta dokument är juridiskt bindande för Fidelity eller mottagaren. Alla förslag omfattas av överenskomna kontraktsvillkor.
Utgiven av FIL (Luxembourg) S.A. (registrerat i Luxemburg), reglerat i Luxemburg av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). CL12110910/0513