“Vår strategi är att hitta undervärderade bolag, och eftersom vi placerar långsiktigt så måste vi se att företagen har en långsiktig tillväxtstrategi”, säger Isabelle de Gavoty, som förvaltar småbolagsfonden AXA WF Framlington Europe Small Cap.

Publicerad 4 sep 2017

Mindre bolag ger mer

Svenska bolag lockar Europaförvaltare
Mindre bolag har en klar tendens att på lång sikt uppvisa en högre värdetillväxt än större bolag. Det gör att småbolagsfonder med både ett långsiktigt fokus och en väl diversifierad placeringsstrategi kan uppvisa goda avkastningssiffror.

– När det gäller svenska bolag så har vi investerat i bland annat Sweco och Avanza. Sweco har en imponerande tillväxtstrategi, vilket visas av deras utländska företagsförvärv, och Avanza ligger långt fram på en spännande och expansiv marknad.
Det säger Isabelle de Gavoty, som är chef för den europeiska småbolagsfonden AXA WF Framlington Europe Small Cap.  
Att Isabelle de Gavoty är stationerad i Paris hindrar inte att hon och hennes team har god kännedom om mindre bolag i de flesta av Europas ekonomier.  De genomför omkring 700 företagsbesök per år, och under 2016 besökte fondens analytiker mer än 15 skandinaviska företag. Att de också hittat svenska bolag med potential är således också tydligt
Men mest företagsbesök och därmed mest placeringar görs i Storbritannien, Tyskland och Frankrike, men faktiskt med Sverige på en god fjärdeplats.
– Vår strategi är att hitta undervärderade bolag, och eftersom vi placerar långsiktigt så måste vi se att företaget har en långsiktig tillväxtstrategi, säger de Gavoty.  

Fastställda urvalskriterier
För att begränsa urvalet har fondens förvaltare vissa grundkriterier, vad de själva väljer att kalla filter, när de väljer ut bolag att investera i.
För det första måste aktien ha en tillräckligt hög likviditet, i annat fall blir risken för hög. Sedan görs fundamentala analyser där fokus är på bolagets affärsmodell, värdering och ledning.  Det är i detta skede som det också kan bli aktuellt att besöka företaget. 
I portföljen finns omkring 50-60 olika bolag, och fondens omsättningshastighet ligger på låga 30 procent. 
– Vi har många aktier som vi haft i mer än fem år. Ibland har vi tvingats sälja en aktie eftersom företaget har växt och inte längre kan definieras som ett mindre bolag, berättar de Gavoty.
Fonden slår index
Då fondens värdeutveckling varit god så tyder det på att placeringsstrategin så här långt varit framgångsrik. Sedan AXA FW Framlington Europe Small Cap lanserades 2005 uppgår den totala avkastningen till 183 procent, medan motsvarande avkastning för jämförelseindex (DJ STOXX Small 200 NR) är 130 procent.  Även i ett något kortare perspektiv – 3 år – har fonden uppvisat en imponerande avkastning: plus 57 procent, mer än 20 procentenheter över jämförelseindex.
Men de Gavoty vill poängtera just det långsiktiga perspektivet då det är på längre sikt som mindre bolag har en tendens att utvecklas bättre värdemässigt än större bolag.
– Många av de mindre bolagen är nishföretag, och smalare segment i en marknad har en tendens att uppvisa en snabbare tillväxt än större och mer mogna marknader, förklarar hon.  
Att mindre europeiska bolag har gått generellt starkare än större bolag de senaste åren beror också på att konjunkturen i Europa har varit stark.
– Mindre företag har en större del av sin försäljning inom Europa, säger de Gavoty.
Även om AXA Framlington Europe Small Cap har en diversifierad placeringsstrategi – såväl geografiskt som sektormässigt – så tar de positioner utifrån identifierade marknadstrender. 
Fonden är överviktad, relativt jämförelseindex, när det gäller industriföretag, samtidigt som den är underviktad när det gäller exempelvis läkemedel och råvaror.
– Vi ser att de flesta innovationer kommer inom snabbväxande industribolag. När det gäller läkemedel så händer det visserligen mycket inom biotech, men biotechföretagen är svåra att värdera, vilket gör risken hög. När det gäller råvaruföretagen är det många som inte uppfyller våra kriterier, säger de Gavoty.
Storbritannien sticker ut
Och även om fonden alltså har placeringar i svenska företag, drygt 10 procent närmare bestämt, så är det Storbritannien som sticker ut då 25 procent av fondens placeringar är i brittiska bolag
– Det beror till viss del på att jämförelseindex, som ju är vårt benchmark, har många brittiska bolag. Men vi tror också att de brittiska företagen gynnas av den svagare pundkursen, säger de Gavoty.       
I grunden har de Gavoty en positiv syn på konjunkturen i Europa, och pekar bland annat på en tämligen stabil tillväxt och starka siffror från industrin vad gäller faktisk och förväntad produktion. Samtidigt ser hon början på slutet vad gäller den låga inflationen och de extremt låga räntorna.
Men det finns frågetecken vad gäller återhämtningen på tillväxtmarknaden, vilket kan slå mot mindre företag då de ofta är underleverantörer till större exportbolag.   
– Det gäller att vara selektiv. Värderingarna har gått upp, vilket innebär en högre risk. Men det konjunkturella klimatet är fortfarande gynnsamt för många mindre bolag, säger hon.
 Läs mer här