Publicerad 16 apr 2020

Bolaget som kan revolutionera cancervården

Tar in nytt kapital. Med en helt egenutvecklad lösning kan det danska bolaget Fluoguide revolutionera cancervården. Metoden, som gör kirurgiska ingrepp mer precisa, innebär såväl effektivare vård som enorma kostnadsbesparingar. Efter lovande pre-kliniska studier går bolaget nu in i klinisk fas.

– Det är svårt att värdera marknaden, men om vi tittar på de besparingar som görs så är varje behandling med vår lösning värd flera hundra tusen kronor. Och antalet patienter som berörs är mer än tre miljoner per år.

Det säger Morten Albrechtsen, som är vd för det danska läkemedelsbolaget Fluoguide – som utvecklat en lösning, som när den injiceras i patienterna, gör cancertumörer självlysande.

– Det innebär att det blir lättare att särskilja tumören från friska vävnader, vilket i sin tur minskar risken för att kirurgen lämnar kvar cancervävnad i kroppen, säger Albrechtsen, som menar att detta i sin tur både minskar risken för nödvändiga omoperationer och ger högre överlevnadschanser för patienterna.

 

             Se här hur metoden fungerar

Fluoguide, som sedan ett år tillbaka är noterat på Spotlight Stock Market, grundades i Köpenhamn för drygt två år sedan. Men forskningen går mer än tio år tillbaka i tiden. Den leddes av professor Andreas Kjaer, som fortfarande är en av huvudägarna av bolaget. Och även om lösningen är adekvat för det stora flertalet cancerformer, bland annat bröstcancer, så vill Morten Albrechtsen ändå lyfta fram glioblastom, det vill säga hjärntumörer.

– Det är en mycket svårartad sjukdom, där tyvärr endast 5 procent av patienterna lever längre än fem år efter diagnos, säger han och pekar på att i USA och EU är det varje år omkring 60 000 patienter som får diagnosen glioblastom.

– Just inom hjärnkirurgi är det mycket svårt att avlägsna all cancer, samtidigt som avlägsnande av frisk vävnad å sin sida riskerar att ge allvarliga bieffekter. Detta leder ofta till att sjukdomen blir återkommande, säger Albrechtsen, som menar att det både minskar patienternas chanser till att bli friska samt ofta leder det till att nya ingrepp blir nödvändiga.

Det innebär således minskade kostnader – en operation kan kosta en halv miljon kronor – effektivare vård och därmed större chanser för patienten om hela tumören kan avlägsnas vid den första operationen.

Går in i klinisk fas

Beståndsdelarna i produkten, som är benämnd FG001, har tidigare testats på människor, och testerna visade inte på några relevanta biverkningar. Försök på möss har indikerat att lösningen har avsedd effekt. Nu går bolaget in i kliniska fas I/IIa-studier.

– Vi räknar med att ha resultaten från dessa studier under årets tredje kvartal, säger Albrechtsen, som tillägger att vid positiva studieresultat så kommer en fas IIb/III-studie att påbörjas under nästa år. De studierna syftar till ett marknadsgodkännande av kandidaten.

Finansieringen av de kommande fas I/IIa-studierna kommer från de teckningsoptioner som gavs ut i samband med förra årets marknadsnotering, och vars teckningsperiod nu infaller. Detta kan maximalt inbringa bolaget drygt 9 miljoner kronor.

Kräver inga kostsamma nyinvesteringar 

Det som också talar starkt för Fluoguide är att inga dyra nyinvesteringar behövs inför användandet av den nya tekniken.

– Den utrustning som sjukhusen och kirurgerna använder i dag är fullt tillräcklig, säger Albrechtsen, som därmed menar att både de medicinska och ekonomiska konsekvenserna av metoden är omedelbara.

En annan fördel är att de kliniska studierna av FG001 kräver färre patienter, jämfört med studier av läkemedel som syftar till att ha terapeutiskt, det vill säga läkande, verkan. Det betyder att Fluoguide kan gå fortare fram med sina studier, som då också kommer att vara mindre kostsamma.

– Vi siktar på en marknadslansering inom tre till fyra år, säger Albrechtsen, som tror att vid den tidpunkten har bolaget redan en större samarbetspartner.

 

Fakta – Fluoguide 

Fluoguide har utvecklat lösningen FG001, som är en produkt som injiceras i patienten i samband med canceroperationer. FG001 gör tumören fluorescerande och därmed möjlig att särskilja från den friska vävnaden.
På cancercellers yta finns ett protein benämnt uPAR. Fluoguides fluorescerande molekyl FG001 binder till uPAR och lyser upp cancern i rätt ljus. Eftersom teknologin ökar sannolikheten att kirurgen får bort all cancer utan att avlägsna mer vävnad än nödvändigt kan omoperationer undvikas.

Se Fluoguides vd Morten Albrechtsen presentera bolaget.

Teckningsoptionerna i sammandrag

Nyttjandeperiod: 16 april – 7 maj 2020.

Nyttjandekurs: Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Fluoguide till kursen 5,95 DKK per aktie (cirka SEK 8,7)

Emissionsvolym: maximalt 6,4 miljoner DKK (cirka SEK 9,3 miljoner).

Värdering (pre-money): Cirka 43 miljoner DKK.

FluoGuide är noterat på Spotlight Stock Market och bolagets aktie handlas och noteras i danska kronor (1 DKK = c.a. 1,45 SEK)

Läs mer om erbjudandet här.

Läs mer på bolagets hemsida.