Maha Energys speciella utvinningsinriktning – ett vinnande koncept

Under god lönsamhet utvecklar Maha Energy redan existerande oljefyndigheter som köps från andra oljebolag. Att ett bra ESG-arbete kan påverka lönsamheten positivt, visar en studie av bland annat Rockefeller Asset Management. Också det talar till Mahas fördel.

Ända sedan Maha Energy grundades för drygt åtta år sedan har fokus legat på att förvärva befintliga underpresterande oljefyndigheter och sedan utveckla dessa. Det kan handla om källor som av många olika anledningar inte har utvunnits tillräckligt. Det kan till exempel, bero på att tekniken som användes inte var optimal för just den oljekällan.

– Kortfattat kan man säga att vi använder den senaste tekniken för att öka utvinningsgraden på redan befintliga oljefält. Det kan finnas mycket olja att hämta eftersom man med traditionella utvinningsmetoder endast kan utvinna mellan 25 och 30 procent, berättar Maha Energys vd och grundare Jonas Lindvall och fortsätter:

– Med våra skräddarsydda metoder och vår kärnkompetens kan vi i vissa fall öka utvinningsgraden upp till över 50 procent. Vi är således inte ett prospekteringsbolag som letar efter ny olja. I stället ser vi till att så mycket som möjligt utvinns ur källorna och på så sätt bidrar vi till energiomställningen genom en effektiv och lönsam utvinning av redan borrade källor.

Läs Erik Pensers analys av Maha Energy 

Torsdagen den 7 oktober kl. 18.00 håller Maha Energy sin årliga investerar- och aktieträff

Prioriterar värdet per tunna, inte tunnor per dag

Maha Energy har verksamhet i USA, Brasilien och Oman. Strategin är att köpa befintliga olje- och gastillgångar och öka värdet på dessa genom att använda moderna utvinningsmetoder.

För Maha handlar det nästan enbart om värdet i utvinningsmöjligheterna än den geografiska platsen.

– Vi prioriterar värdet per tunna, inte tunnor per dag, konstaterar Jonas Lindvall.

Förutom värdeökning av gamla och ibland nedlagda oljekällor så utgör ”50:40:10”-principen en viktig del av bolagets strategi. Den innebär att Maha strävar efter att minst 50 procent av tillgångarna består av produktionstillgångar med låg risk som genererar kontinuerligt kassaflöde; 40 procent bör ha någon produktionsrelaterad risk. De sista 10 procenten består av när-prospektering där Maha strävar efter att leta efter förbisedd olja i anslutning till kända oljefält.

–Vi ska ha god lönsamhet i produktionen och väl avvägd produktions- och geografisk riskspridning. Det är viktiga grundbultar som vi alltid håller oss till när vi expanderar, konstaterar Jonas Lindvall.

Lönsamt att arbeta med ESG

Studier – bland annat av Rockefeller Asset Management och NYU Stern Center for Sustainable Studies – visar att företag som aktivt arbetar med ESG-frågor är mer lönsamma än andra bolag. Rapporten slår fast att det finns ett positivt samband mellan ESG-implementation och marknadsvärdet i ett bolag. Studien fastslår även att 58 procent av de undersökta bolagen visade på en starkare värdeutveckling än företag utan ESG initiativ.

En förklaring kan vara att ett aktivt ESG-arbete innebär såväl kartläggning av risker och därmed kan företag försöka förebygga dessa. Maha Energys ESG-arbete finns i bolagets Hållbarhetsrapport och innebär en översiktlig kartläggning av identifierade risker och åtgärder.

– Det absolut viktigaste i vår verksamhet är att våra anställda samt entreprenörer arbetar i en säker och hälsosam miljö. Därför har vi ett omfattande säkerhets- och miljöprogram som till exempel innebär att bolagets samtliga anställda och leverantörer utbildas enligt en internationell standard. Alla har rätt att stoppa arbetet om hon eller han bedömer det som osäkert eller innebär fara för miljön, säger Jonas Lindvall.

Läs Maha Energys hållbarhetsrapport här

Gediget miljöarbete

Precis som alla industrier påverkar oljeutvinning miljön på olika sätt och därför är miljöarbetet ett annat prioriterat område för Maha. Till exempel, omhändertas allt spillvatten. Antingen återinjiceras vattnet tillbaka i källan och när det inte är möjligt deponeras vattnet i en speciell anläggning. Ett annat exempel är att all producerad naturgas, som är en biprodukt till oljan, används för att alstra elkraft vid produktionsanläggningarna.

– Det primära är att vi inser att vi påverkar miljön. Sedan ska vi se till så att den påverkan är så begränsad som möjligt. Om en olycka skulle inträffa, till exempel att en ledning brister, så har vi rutiner på plats för att lösa det, avslutar Jonas Lindvall.

Fallstudie: Illinois Basin

I maj 2019 inträffade ett saltvattenutsläpp som inte hade åtgärdats innan Maha förvärvade Illinois Basinfältet i april 2020. Spillet hade således inte orsakats av Maha och enligt utsläppsrapporterna berodde utsläppet på ett fel i ett PVC-rör vid en 90-graders rörkoppling. Maha åtog sig ansvaret att det cirka 120 fat saltvattendränkta jordlagret sanerades från den ett tunnland stora spillplatsen. Ett arbetslag om sex personer sanerade saltvattenspillet under tre dagar. Den omgivande jorden och vegetationen tvättades och behandlades med vatten och andra medel för natriumskadad (saltskadad) jord, en framgångsrik teknik för att återställa natriumskadad jord oavsett föroreningarnas ålder och omfattning. Genom jordprover kunde Maha säkerställa att området sanerats ordentligt och att resultaten uppfyllde lagstadgade normer.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.”