Dr. Masoud Khayyami, vd för Spectracure.

Publicerad 3 jun 2015

Laserljus ska bekämpa prostatacancer


Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i västvärlden. Varje år tillkommer omkring en miljon nya fall globalt. En unik laserbehandling, utvecklad av Lundabolaget Spectracure, kan revolutionera framtida behandlingsmetoder och rädda liv. I syfte att accelerera pågående utveckling och finansiera kliniska studier genomför bolaget för närvarande en ägarspridning. En notering på Aktietorget står också för dörren.

Spectracures teknik bygger på en väldokumenterad behandlingsform kallad PDT eller fotodynamisk terapi. Behandlingsformen används idag rutinmässigt i vården av exempelvis vissa former av hudcancer. PDT innebär att ett läkemedel som aktiveras av laserljus sprids i patientens kropp. Ljuset leds därefter in i cancertumören via nålar med optiska fibrer. När ljuset träffar läkemedlet uppstår en reaktion ihop med närliggande syre som orsakar celldöd i det angripna området.

Det unika med Spectracures teknik är att laserljuset kan kontrolleras på ett sätt som möjliggör PDT-behandling av invärtes solida tumörer. Dessutom kan bolagets patenterade mjukvara, IDOSE, individanpassa doseringen av laserljus i realtid. 

– IDOSE är en revolutionerande teknik för att säkerställa en effektiv laserdosleverans till tumören. Med IDOSE undviks överexponering av ljus vilket kan leda till skador på frisk vävnad. Samtidigt undviks underexponering av ljus vilket kan leda till ofullständig behandling, berättar bolagets vd Masoud Khayyami.

Spectracures patenterade teknik har utvecklats i samarbete med atomfysiker vid Lunds Tekniska Högskola och kan fungera som behandlingsmetod för en rad cancerformer, däribland prostata-, huvud- och hals-, samt bukspottskörtelscancer. Primärt fokuserar bolaget på lokalt återfall av prostatacancer. Enligt Masoud Khayyami beror det på att bolaget vill erhålla särläkemedelsstatus (orphan drug) i USA. 

– För att snabbt komma ut på marknaden och hålla nere kostnaderna för de kliniska studierna har vi fokuserat på ett område som kan ge ”orphan drug-status”. Detta innebär att vi inte behöver inkludera lika många patienter i studierna vilket medför stora tidsvinster. Orphan drug utfärdas för medicinska indikationer med färre än 200 000 patienter i USA, förklarar Masoud.

Spectracure står inför en mycket viktig period i företagets utveckling. Under hösten 2015 ska bolaget genomföra kliniska fas I- och därefter fas II-studier på lokaliserad prostatacancer. Målsättningen är att genomföra avslutande fas III-studier under 2018 – 2019 för att ha en godkänd produkt på marknaden 2020.

Marknadspotentialen bara för återkommande fall av prostatacancer är mycket stor. Enligt Spectracure drabbas omkring 240 000 patienter av prostatacancer årligen i USA, av dessa blir cirka 25 000 föremål för återkommande behandling. Med en uppskattad intäkt på 35 000 euro per patient skulle enbart den amerikanska marknaden vara värd 8 miljarder kronor per år enligt bolaget. 

I syfte att finansiera förestående kliniska studier genomför Spectracure just nu en nyemission. Emissionen ska tillföra bolaget omkring 23 miljoner kronor till en värdering inför emissionen om 39,4 miljoner kronor. Spectracure planerar en notering av bolagets aktie på Aktietorget.

  • Fakta: Emissionsvillkor Spectracure
  • • Emissionskurs: 2,40 kr/aktie. För varje betald aktie ingår en vederlagsfri teckningsoption.
  • • Teckningstid: 25 maj – 12 juni 2015. 
  • • Teckningsoption: Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1/9 – 30/9 2016 teckna ytterligare en ny aktie för 3,00 kronor/st. Teckningsoptionen avses att listas parallellt med aktien under dess löptid.
  • • Likviddag: 3 dagar efter utsänd avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 18 juni.
  • • Offentliggörande av utfall: Preliminärt torsdagen den 18 juni 2015
  • • Första listningsdag, Aktietorget: 29 juni 2015 (förutsatt godkännande för upptagande till handel)
  • Läs mer om emissionen samt ladda ned memorandum och anmälningssedel på: www.spectracure.se