”Långsiktigheten skapar en sund försiktighet i syfte att säkerställa företagets fortlevnad. Dessutom kännetecknas familjeägda bolag av entreprenörsanda och en gedigen förståelse för verksamheten”, säger Ivan Bouillot, som förvaltar fonden BL-European Family Businesses.

Publicerad 28 sep 2017

Långsiktig tillväxt med familjeägda bolag

Försiktighet gynnar avkastningen
Är grundarna av ett företag verkligen de som är bäst lämpade att leda det, och är entreprenörsanda något som gynnar en långsiktig utveckling? Förvaltaren bakom BLI:s aktiefond för familjeägda bolag svarar tveklöst ja på bägge frågorna. Fondens utveckling sedan starten talar också sitt tydliga språk.

– Ett familjeägt företag har en storägare vars långsiktiga egenintresse sammanfaller med företagets. Det handlar om ett långsiktigt engagemang vars mål är att skapa en stabil tillväxt. Det passar mycket väl med vår egen investeringsfilosofi.

Det säger Ivan Bouillot på BLI – Banque de Luxembourg Investments som förvaltar fonden BL-European Family Businesses – en aktiefond som placerar i europeiska börsnoterade bolag där grundarna och/eller deras familjer fortfarande har en betydande kontroll och inflytande över verksamheten. 

– Vår definition är att minst 25 procent av bolagets rösträtter ska ligga hos en och samma ägare, som då också är de ursprungliga grundarna eller de ursprungliga grundarnas familj, säger Bouillot, som tillägger att han också kan inkludera bolag med en lägre röstandel, ner till 20 procent, om familjen också är aktiv på ledningsnivå eller i styrelsen. 

Bouillot berättar att han som övergripande ansvarig för alla BLI:s europeiska aktiefonder under flera års tid följt familjeägda företag. När den nya fonden sjösattes i slutet av förra året var det ett sätt att ta till vara på de unika idéer som ligger bakom många familjeföretag och  fokusera på det i en separat aktiefond.  

Vad är det som särskiljer familjeägda företag?

– Långsiktigheten skapar en sund försiktighet i syfte att säkerställa företagets fortlevnad. Dessutom kännetecknas bolagsledningen av entreprenörsanda och en gedigen förståelse för verksamheten, säger Bouillot, som menar att det är just kombinationen av försiktighet och entreprenörsanda som ligger bakom framgången för många familjeföretag. 

Bouillot menar också att placeringar i familjeägda företag passar speciellt väl i dagens ekonomiska klimat.

– I ett läge med rekordlåga räntor erbjuder familjeföretag en långsiktig avkastning till en risk som inte sällan är lägre jämfört med många andra aktieplaceringar, säger Bouillot, som pekar på det faktum att familjeföretag ofta är lågt belånade, vilket ger större motståndskraft mot oroliga finansmarknader och generella börsnedgångar.Hur går urvalet av företag till?

– Först studerar vi affärsidén och hur väl involverade familjen är i företaget. Sedan gör vi en analys enligt vår speciella metodik som vi kallar Business-Like Investing, berättar Bouillot.

Business-Like Investing innebär att fonden ser sig själv mer som en långsiktig delägare i bolaget än som en kortsiktig placerare. Det är för övrigt ett förhållningssätt som genomsyrar BLIs investeringsfilosofi för i stort sett alla deras fonder.

– Det innebär att vi letar efter bolag med en specifik konkurrensfördel inom sitt segment, och som även har ett positivt kassaflöde och potential att skapa en långsiktig värdeökning för ägarna, säger Bouillot, som också poängterar att det är viktigt att fonden är diversifierad mellan olika sektorer. 

BL-European Family Businesses har i dagsläget innehav i cirka 80 företag inom sektorerna industri, konsumentvaror, hälsa och teknologi. Däremot har fonden mycket få placeringar inom finanssektorn.

– Det är en bransch som kräver stora kapitalinsatser, och företagen inom finans kan sällan karakteriseras som familjeföretag, säger Bouillot, som tillägger att BLI även generellt tenderar att välja bort bolag inom finanssektorn på grund av att dessa företag ofta är mindre transparent och därmed svårare att analysera. 

Bouillot berättar att fonden placerar inom hela Europa med tyngdpunkten på Frankrike, Italien, Tyskland Schweiz och Belgien. Men faktum är att fonden också investerar i Sverige och för närvarande är cirka 3 procent av det förvaltade kapitalet placerat i svenska bolag. 

Fonden har funnits sedan december 2016, och även om Bouillot själv tycker att det är alldeles för tidigt med utvärderingar så visar siffror att avkastningen hittills varit högre än jämförbara index. Från starten den 6 december till och med slutet av augusti 2017 var uppgången drygt 20 procent. Under samma period har Europa-index för både mindre, medelstora och större bolag, MSCI Europe SMID NR och MSCI Europe NR, ökat 14 respektive 10 procent.

Totalt förvaltas kapital uppgick per den sista augusti till cirka 120 miljoner euro. 

Läs mer om BLI – Banque de Luxembourg Investments här
Länk till Morningstar härHistorisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.  Konsultera alltid en rådgivare innan du gör en investering, och ta reda på om en viss investering passar din investeringsprofil. Denna artikel utgör inte finansiell rådgivning.