SDS förvärv av eServGlobal innebär en optimal geografisk expansion då bolaget inte är verksamt på någon av SDS marknader.

Publicerad 1 nov 2019

Kursraketen som spänner bågen

Tillväxt på tillväxtmarknader.
Med en tydlig strategi att digitalisera och effektivisera användandet av mobil tele- och datatrafik i utvecklingsländer röner SDS (Seamless Distribution Services) allt större framgångar. Digitaliseringstrenden på dessa marknader växer sig allt starkare och efterfrågan på SDS lösningar rakar i höjden, vilket även syns i resultaten. Aktien är upp drygt 30 procent senaste månaden.

Under de första nio månaderna i år ökade SDS sin omsättning med närmare 250 procent till 169 miljoner kronor
(48,7). Samtidigt förbättrades det underliggande resultatet (EBITDA) till 22,3
miljoner kronor (1,7). En viktig förklaring är en stark underliggande tillväxt
samt lyckade förvärv, där drygt hälften kommer från förvärven.

SDS är ett mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och
tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom
mobiloperatörer i tillväxtländer. Behoven av digitalisering på dessa marknader har
gjort att SDS blivit en allt viktigare aktör.

Har en komplett lösning för digital distribution

I de allra flesta länder använder sig kunderna av
kontantkort, då infrastukturen för abonnemang inte finns. Men även
distributionen och påfyllnad av kontantkort är i stort behov av modernisering. På
de många marknader köper kunderna i dag fysiska så kallade ”skraplotter” för
att fylla på sina abonnemang. Det systemet kräver en gigantisk
distributionsapparat, som både är dyr och osäker. Detta system håller SDS på
att förändra genom en komplett lösning för digital distribution.

– De
marknader vi verkar på skiljer sig från vad vi är vana vid i Sverige. Men
behoven är stora och utvecklingen går snabbt. Med vår teknik kan vi bidra till
att utvecklingen fortsätter och därmed underlätta för att fler människor får
tillgång till telefoni, säger SDS vd Tommy Eriksson.

Ska växa snabbare än Afrikas höga BNP-tillväxt

I Afrika är BNP-tillväxten cirka 5 procent. SDS ambition är att växa mer än BNP på samtliga (afrikanska) marknader samt att etablera sig i
ett ytterligare antal länder de kommande åren. Med SDS teknologi kan
operatörerna hantera de enorma återförsäljarnätverk som är stommen i deras
försäljning och såväl sänka kostnaderna som omsättningen per transaktion.

Tack
vare digitaliseringen kan också operatörerna utveckla sina tjänster och
därigenom skapa ytterligare värde.


Med våra system kan operatörerna analysera och dra slutsatser från de miljarder
transaktioner som årligen genomförs i systemen. På så sätt kan de ta fram
tilläggstjänster och produkter och därmed styra och stimulera försäljningen
hela vägen till konsument, säger Tommy Eriksson.

Tommy Eriksson, vd SDS.

Uppdaterad strategi med fokus på förvärv

Att
SDS ska lyckas i sina tillväxtambitioner hyser Tommy Eriksson inga tvivel om.
Bolaget har tidigare haft en strategi som innebar att primärt växa organiskt.
Men det senaste året har SDS gjort två förvärv och så sent som i mitten av
oktober presenterade bolaget en uppdaterad strategi som
bland annat innefattar att tillväxten framgent även ska omfatta förvärv.

– Vi ser
ett behov av fortsatt konsolidering i branschen och har för avsikt att vara en
aktiv del i den. Vårt senaste förvärv, eServGlobal, är ett viktigt steg för
ökad tillväxt och geografisk expansion. Förvärvet kompletterar SDS befintliga
verksamhet väldigt väl geografiskt och kommer att leda till betydande
synergier, säger Tommy Eriksson.

Nordisk distributionsverksamhet

Grunden till den uppdaterade förvärvsstrategin lades redan
under slutet av 2018 i samband med att SDS köpte eProducts Sweden AB.
Verksamheten har placerats i dotterbolaget Seamless Digital Distribution (SDD)
som distribuerar elektroniska produkter i Sverige och Danmark. Förvärvet har
visat sig vara lyckosamt och SDD levererar sedan ett antal månader ett stabilt
positivt nettoresultat till koncernen.


Vi värvar stadigt nya återförsäljare och marknadens positiva reaktion har visat
sig vara en tydlig signal att SDS, med dotterbolaget SDD, är en stabil och
kompetent aktör, säger Tommy Eriksson.

Mot större andel återkommande intäkter

SDS verksamhet har
hittills varit beroende av enskilda större affärer, vilket medfört att
intäkterna skiftat mycket från kvartal till kvartal. I syfte att jämna ut
intäktsflödet och lönsamheten har SDS beslutat att fokusera på att öka andelen återkommande
intäkter. Detta ska bland annat ske genom att avtalen med operatörerna i en
ökad omfattning baseras på ”tickintäkter”.

Ett exempel på detta
är det avtal som tecknades förra året med en distributör till Etiopiens enda operatör
med 66 miljoner kunder, där SDS får en del av intäkterna som genereras av den
digitala distributionen av elektroniska värdebevis via sin ERS-plattform.


Avtalet i Etiopien skiljer sig markant från hur det ser ut i andra länder. Där
får vi en liten andel på alla transaktioner som gör i nätet istället för när
systemen säljs. Det innebär återkommande intäkter varje månad och därmed
stabilare kassaflöden, säger Tommy Eriksson.