Publicerad 24 okt 2017

Konsultjätte gör börsdebut

IT-konsultkoncern tar in nytt kapital
På en snabbt växande marknad och med flera stora företag och myndigheter som kunder har IT-konsultkoncernen Time People Group expanderat stadigt de senaste åren. Men bolaget ser stora förutsättningar för att växa ytterligare. Därför genomförs nu en emission inför en förestående marknadsnotering.

– Vi vill öka tillväxttakten och göra mer av det vi är bra på, säger Magnus Lönn, som är vd för Time People Group, en IT-konsultkoncern som sedan starten för drygt 15 år sedan blivit en stor och viktig aktör på konsultmarknaden.  

– Ett av våra dotterbolag startade verksamheten redan för 25 år sedan, och många av våra konsulter har varit verksamma inom sina respektive områden i mer än 20 år, förklarar Magnus Lönn, som menar att just erfarenhet är en viktig förklaring till framgångarna.

 

En koncern med fyra bolag inom tre branscher
I dag består Time People Group av ett moderbolag och fyra dotterbolag. De bedriver IT-konsulting inom tre branscher: bank och finans, offentlig sektor, främst myndigheter, samt retail. När det gäller retail har bolaget bland annat en av landets ledande dagligvaruhandelskedjor, samt flera större resebyråer, som kunder. 

Totalt har bolaget i dag omkring 150 kunder och såväl omsättning som resultat har ökat kontinuerligt de senaste tio åren. Under det senaste verksamhetsår ökade bolagets omsättning med 27 procent och lönsamheten förbättrades med inte mindre än 131 procent. Bolaget har strax över 90 anställda, varav 85 är konsulter. 

Huvudsyftet med bolagens verksamheter är att utveckla, förenkla och effektivisera IT-verksamheterna hos kunderna. Främst handlar det om att hjälpa kunderna att ta vara på digitaliseringens möjligheter genom engagemang och en lösningsfokuserad verksamhet.

 

 

“Vi ska göra mer av det vi är bra på”,  säger Magnus Lönn, vd för  IT-konsultkoncernen Time People Group.

 

 

– Inom samtliga tre områden där vi verkar fortgår digitaliseringen, och det finns stora förutsättningar för oss att skala upp verksamheten ytterligare, säger Lönn, som bland annat pekar på de ökade regelverken inom finanssektorn som kräver nya administrativa tekniska system. 

Att titta på den svenska IT-konsultmarknadens totala storlek är ett annat sätt att se potentialen. Time People Group omsatte under förra året 108 miljoner kronor, vilket kan jämföras med totala marknadens omsättning på 55 miljarder.

– Vi ser att det finns utrymme för en ökning, menar Lönn.

Sprider ägandet inför notering
Nästa fas i bolagets expansionsprocess blir den pågående nyemissionen. Främst syftar emissionen till att sprida ägandet inför en notering på marknadsplatsen NGM Nordic MTF, som är planerad till slutet av året. Befintligt rörelsekapital anses som tillräckligt och de nya medlen som bolaget tillförs i emissionen – maximalt knappt 24 miljoner kronor – kommer i första hand att användas som förstärkning av kapitalstrukturen.

– Noteringen på NGM är strategiskt viktig för oss, och kommer bidra till att vi kan växa snabbare, säger Lönn, som menar att med en noterad aktie stärks förutsättningarna för framtida förvärv av nya verksamheter.

Förvärv är en av bolagets tillväxtstrategier
– Det kan handla om att köpa företag som gör att vi kan etablera oss inom nya sektorer, men vi är också intresserade av företag som stärker vår ställning inom de verksamheter där vi redan är verksamma, säger Lönn, som också se förutsättningar till organisk tillväxt genom att bolaget självt startar upp verksamheter inom nya branscher. 

Men Lönn ser även ser andra fördelar med en marknadsnotering.

– Det ökar vår transparens gentemot kunder och samarbetspartners och det ökar möjligheterna för medarbetare att bli delägare. Det ökar också bolagets attraktionskraft vid rekryteringar, säger han, och tillägger att målsättningen är att Time People Group ska förbli ett utdelande bolag.

Ledning och styrelse som kan marknaden
Time People Group är så här långt endast verksamma inom Sverige, och Lönn menar att bolaget i dagsläget inte har några konkreta planer på en utlandsetablering.

– Det är naturligtvis inget vi utesluter, men det ligger i så fall längre fram, säger han, och menar att bolagets stora konkurrensfördel är på den svenska marknaden. 

Magnus Lönn har inga problem att peka på det han anser vara den stora konkurrensfördelen för Time People Group.    

– Alla i bolagets ledning och styrelse har jobbat som IT-konsulter eller som säljare. Vi kan verksamheten och vi känner branschen, säger han. 

 

 • Emissionen i sammandrag – Time People Group AB
 •  
 • Teckningstid: t.om. 10 november 2017
  Emissionsvolym: 23,75 mkr
  Teckningskurs: 19 kr/aktie
  Minsta teckningspost: 300 aktier, vilket motsvarande 5 700 kronor.
 •  
 • Bolagsvärdering (pre-money): 114 mkr
 •  
 • Bolagets nuvarande huvudägare (4 st.) har garanterat emissionen till 60 procent genom teckningsförbindelsen. 
 •  
 • Time People Group har ansökt om notering NGM Nordic MTF och den första handelsdagen är preliminärt satt till den 4 december. 
 •  
 • Ladda ner informationsmemorandum och teckningssedel här