Phil Cliff, Richard Halle

Publicerad 7 jan 2016

Kapitalförvaltaren M&G ser potential i europeiska aktier

Potential för europeiska aktier
Under 2015 präglades den europeiska aktiemarknaden av en blandad utveckling, men Europa ser nu ut att vara bättre positionerat för att kunna klara av eventuella stormar som kan blåsa in från den globala ekonomin.

Under 2015 blev den Europeiska centralbanken (ECB) en av de sista centralbankerna i den utvecklade världen som införde ett program för kvantitativa lättnader. Reaktionen blev stigande aktiekurser och begynnande tecken på förbättrade ekonomiska data och företagsresultat. Avmattningen i Kina och nedgången för olje- och råvarupriserna har påverkat i synnerhet Storbritannien när det gäller råvarupriserna. Men med fler stimulansåtgärder vid horisonten är det en fortsatt spännande tid för europeiska aktier.

M&G har flera europeiska aktiefonder som har förutsättningar att gynnas av dessa förbättringar inom olika områden på den europeiska marknaden – från företag med starka kassaflöden och stabil utdelning till värdeföretag med potential för återhämtning.

M&G Pan European Dividend Fund är en kärnfond som har som mål att utvecklas bättre än marknaden genom en utdelningsstrategi.

– Vi letar inte bara efter de aktier som ger störst avkastning på marknaden i dag, utan också de som har potential att öka utdelningen på lång sikt, berättar Phil Cliff, förvaltare av M&G Pan European Dividend Fund.

Erfarenheterna tycks nämligen visa att aktier i de företag som får utdelningen att växa utvecklas starkare än marknaden. Ofta handlar det om företag längre ner på market cap-skalan som har en mer markant utdelningstillväxt.

Kvantitativa lättnader inom euroområdet bör fortsatt stärka europeiska aktier. Vi anser att kvantitativa lättnader kommer att hålla nere utlåningsräntan och göra det möjligt för företagen att återfinansiera till mer attraktiva räntor. Detta skapar en grund för växande ekonomier och växande företag. Den italienska banken Intesa Sanpaolo är ett bra exempel på ett företag i portföljen med potential för stark utdelningstillväxt som vi anser kommer att gynnas av kvantitativa lättnader och strukturreformer i euroområdet. Företaget har utökat sin verksamhet inom kapitalförvaltning och har gynnats av positiva nyheter om ekonomin och juridiska reformer kring dåliga lån i Italien. Ledningen har också visat att man prioriterar en progressiv utdelningsstrategi och företaget har en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 49 procent, vilket är imponerande på dagens marknad. Utanför euroområdet är Nordea en annan bankaktie med fokus på utdelningstillväxt och kapitaldisciplin, där vi ser betydande tillväxtpotential.

– En hög aktuell utdelning signalerar inte alltid värde. I många fall är det en indikation på bristande tillväxt för företagets utdelningsflöde och vi tror även att potentialen för kapitaltillväxt från de bolagen är begränsad, säger Phil Cliff.

– Det hjälper oss att undvika den fälla som många traditionella utdelningsfonder hamnar i, nämligen att fonden utvecklas relativt bra när marknaden är oförändrad eller faller, men inte lyckas hålla jämna steg när aktiekurserna stiger, säger han, och berättar att balans i portföljen skapas genom att placera fondens innehav i tre tydliga kategorier: ”Kvalitet”, ”Tillgångar” och ”Snabb tillväxt”.

– Den defensiva kategorin ”Kvalitet” kompletterar kategorierna ”Tillgångar” och ”Snabb tillväxt”, som tillför cyklisk och strukturell tillväxt. 

I dag ligger cirka 40 procent av fondens innehav i kategorin ”Tillgångar”, vilket innefattar ett antal finansaktier då dessa antas ha potential på dagens europeiska marknad.

– Det här är vad som särskiljer oss. Istället för att fokusera på högavkastande aktier, vilket är en mer traditionell strategi för aktiefonder, följer vi de möjligheter som vi tror är de allra bästa för utdelningstillväxt och stigande aktiekurser, säger Phil Cliff.

M&G European Strategic Value Fund har som mål att maximera total avkastning, kombinationen av utdelning och kapitaltillväxt,  inom europeiska aktier genom den beprövade strategin ”värdeinvestering”, det vill säga att köpa billiga, åsidosatta aktier.

– Vår studie visar att strategin att investera i den billigaste kvartilen av marknaden skulle ha gett en meravkastning på 2 procent per år* över medellång till lång sikt, säger fondens förvaltare Richard Halle.

För Richard Halle är detta värdefenomen en hörnsten i fondens investeringsprocess. Han anser att meravkastningen beror på två faktorer:

– Investerare har en tendens att fokusera på kortsiktiga händelser, snarare än på ett företags långsiktiga fundamenta. Dessutom finns beteendemässiga snedvridningar, det vill säga att investerarnas känslor påverkar investeringsbeslut. Det kan leda till en förskjutning mellan aktiekurs och bakomliggande värde. Genom en långsiktig hållning försöker vi utnyttja det faktum att aktiekurserna över tid kommer att nå en värdering som återspeglar företagets bakomliggande verklighet.

Richard Halle vill framhålla att det kan finnas en anledning till att vissa företag är billiga, och placeringsstrategin kombineras därför med en strikt fundamental analys av bolagen för att försöka undvika så kallade ”värdefällor”.

– När vi har identifierat de 25 procent billigaste företagen inom varje sektor genomför vi en analys av fundamenta för att exkludera de företag som har djupa strukturella och ekonomiska problem som skulle kunna hindra aktiepriserna från att återhämta sig, säger Richard Halle, och fortsätter:

– Vi anser att de aktuella förutsättningarna för värdeinvestering i Europa just nu ser attraktiva ut. Vi noterar att värderingsspreaden mellan den dyraste och den billigaste delen av marknaden sällan har varit större. Vi tror att detta i sig utgör en möjlighet för värdeinvestering och att ”värdeaktier” bör utvecklas starkare när denna spread blir mindre.

* Källa : M&G, Factset, 30 juni 2015. Lika viktade, exklusive aktier med negativa book-to-price tal. Avkastning baserad på 3-årsbasis. 

Fonderna placerar huvudsakligen i aktier och det är därför sannolikt att de upplever större prisfluktuationer än fonder som investerar i obligationer och/eller kontanter. Historisk avkastning är inte en vägledning för framtida avkastning.

De åsikter som framförs bör inte ses som en rekommendation , råd eller prognos. Investeringarnas värde fluktuerar, vilket innebär att fondkurser faller såväl som stiger och du kanske inte får tillbaka det ursprungligt investerade beloppet. Informationen är inte ett erbjudande om eller en uppmaning till förvärv av andelar i någon av de fonder som beskrivs i dokumentet. Köp av en fond bör grundas på det aktuella prospektet. Stiftelseurkund, prospekt, basfakta för investerare samt månadsrapporter och årsredovisningar kan kostnadsfritt beställas i pappersform från ACD: M&G Securities Limited, Laurence Pountney Hill, London, EC4R 0HH, Storbritannien, eller, för Sverige, från betalningsombudet Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sergels Torg 2, 106 40 Stockholm. Innan en fond köps bör du läsa igenom prospektet som beskriver alla investeringsrisker i samband med de aktuella fonderna. Den information som finns i det här dokumentet ersätter inte oberoende rådgivning. Denna information tillhandahålls av M&G International Investments Ltd. Säte: Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, auktoriserad och reglerad av Financial Conduct Authority i Storbritannien. Texten har producerats av Laika Consulting.