John Beck, Franklin Templeton Investments, Charles Payne, Fidelity Wolrwide Invetsment, Nick Nefouse, BlackRock Foto Martin Hörner Björk / Laika Consulting

Publicerad 7 maj 2012

Investeringsmöjligheter enligt världens största kapitalförvaltare


I början av året arrangerades investerardagen The Power of Three då tre av världens mäktigaste kapitalförvaltare– BlackRock, Fidelity Worldwide Investment och Franklin Templeton Investment kom till Stockholm. I artikeln kan du läsa några av talarnas viktigaste slutsatser.

Moderator för dagen var ekonomijournalisten Mia Odabas, som lotsade publiken mellan föreläsningarna under temat ”Investeringsmöjligheter under en ny ekonomisk era”. Nedan följer några av talarnas viktigaste slutsatser.

Avgörande drivkrafter i världsekonomin

Charles Payne, Product Director, Global Equities, på Fidelity Worldwide Investment, identifierar några avgörande drivkrafter;

Det håller på att ske en globalisering av konsumtionsmönster runt om i världen. Det gör att inkomstklyftorna mellan västvärlden och tillväxtmarknaderna minskar. Den åldrande befolkningen i stora delar av världen förändrar också förutsättningarna på världens alla marknader.

Tillväxtmarknaderna har en enorm potential. När det gäller ekonomiska framsteg presterar Kina på ett årtionde lika mycket som USA gjorde under femtio år.

Utvecklingen på västvärldens aktiemarknader har varit långsam, men det finns fortfarande investeringar som kan ge intressanta avkastningar. Något att titta närmare på är investeringar i företag med goda utdelningar. Investerare bör även fokusera mer på marknader – där företag faktiskt verkar och producerar – för att förstå påverkan från dessa. Det är viktigt att inte bara stirra sig blind på var företaget är noterat, utan snarare fokusera på vilka marknader som företaget verkar på. Exempelvis kan ett företag  som handlar med tillväxtländer, men är listat på någon av börserna i USA, ses som en exponering gentemot tillväxtmarknader snarare än en USA-relaterad investering.

Synen på globala obligationer har förändrats


John Beck, Senior Vice President och Co-Director, Franklin Templeton Investments globala ränteteam ser fyra huvudteman;

Globala tillväxten fortsätter men den kommer inte ledas av de traditionella ekonomierna i västvärlden. En successiv förändring har skett från 1980–1990 och 2000-talet. Fokus har flyttats från världens utvecklade ekonomier till tillväxtmarknaderna.

Flera västekonomier har fått sina keditbetyg nedgraderade medans många tillväxtländer fått sina betyg uppgraderade. En investerare i obligationsmarknaden bör inte bara stirra sig blind på vilket betyg ett land har i dag utan även väga in den framtida betygsättningen av landet.

Kina är en tillväxtmotor, inte bara regionalt i Asien, utan även i ett globalt perspektiv. Den kinesiska tillväxten har dämpats men är fortsatt stark. Det har också vuxit fram en bättre dynamik i den Kinesiska ekonomin med en starkt växande domestik konsumtionsmarknad.

Euron och Europa står inför utmaningar, men det finns ljusglimtar som är värda att lyfta fram, Irland är en av dessa.

Återhämtningen i USA, struktur av ekonomi, arbetsmarknad och skulder samt även tillväxt är faktorer som talar emot en “double dip” i USA.

Stabila löpande utdelningar kommer få en avgörande betydelse

Nick Nefouse, Director och medlem i det globala aktieteamet inom BlackRocks portföljförvaltningsgrupp diskuterade varför utdelningar kommer att ha en avgörande betydelse under 2012;

Dagens ekonomiska förhållanden är utmanande med historiskt låga räntenivåer i Europa, samt inflation som överstiger en fortsatt låg BNP-tillväxt Dessa ekonomiska utmaningar belastas dessutom av den demografiska utvecklingen.

I takt med att den förväntade livslängden ökar behöver investerare tänka på hur de ska kunna finansiera sin pension. Investerarna föredrar i allmänhet fortfarande statsobligationer och likviditetsförvaltning, på grund av en upplevd säkerhet och låg volatilitet. Men de bör tänka “säkerhet” i ett mer långsiktigt perspektiv, som till exempel sannolikheten att uppnå en positiv real avkastning.

Aktier har hög volatilitet, men kommer att spela en avgörande roll när det gäller att nå investerares målsättningar i samband med pensioneringen. Det gäller framförallt strategier som investeringar i fonder som fokuserar på aktier med hög direktavkastning. Dessa strategier ger möjlighet att erhålla en stabil löpande intäkt och samtidigt hålla jämna steg med inflationen.