“Invescos åtagande sammanhänger med syftet att hjälpa kunder att få ut mer av livet”, säger Invescos Bonnie Saynay, Global Head of Proxy Governance and Responsible Investment, apropå kapitalförvaltarens fokus på ansvarsfulla investeringar.

Publicerad 1 nov 2016

Invesco utvecklar globala strategier för hållbara investeringar

Okunskap kan tvinga ner ett företag på knäna
Fokus på effektiva och kundspecifika ESG-ansatser ökar då ledande kapitalförvaltare utvecklar globala verktyg och strategier i samarbete med ledande tänkare och externa experter.

En stadigt ökande mängd både professionella och privata investerare jorden runt efterfrågar att fondförvaltare tar ESG-aspekter (Environmental, Social and Governance – Mijö, Social och Styrning) i beaktande vid portföljförvaltning. Eftersom dessa kunder är hemmahörande i alla geografiska områden, och har skilda åsikter om hur ESG bör implementeras, har det varit en snabb utveckling under det senaste årtiondet för att utveckla mer sofistikerade ansatser som kan användas av ett flertal klienter.  
Invesco är en av de ledande globala aktörerna
En av de ledande globala aktörerna på detta område är Invesco, som använder FN:s principer för ansvarsfulla investeringar som en grundplattform som kompletteras med olika strategier för att främja marknadsledande sållningsstrategier och företag, vilket sätter positivt tryck på portföljbolagen, minskar fondens koldioxidavtryck, och så vidare. 
 På Invesco har vi mer än 15 års erfarenhet på ESG-området, och vi är i konstant utveckling och utvärderar våra arbetssätt med en kundcentrerad ansats i åtanke. Värdet av ansvarsfulla investeringar har starkt stöd ända från toppen av vår organisation, vilket gör det möjligt att använda vår breda bas av globala resurser på det bästa och mest effektiva sättet som är möjligt, säger Bonnie Saynay, Global Head of Proxy Governance and Responsible Investment. 

Vill hjälpa kunder få ut mer av livet
Hon är fullt medveten om de konstanta utmaningarna att pressa fram gränsen ännu längre. 
 Invescos åtagande sammanhänger med syftet att hjälpa kunder att få ut mer av livet. Detta åtagande har översatts till ett konkret erkännande inom vår sektor. I september utsågs Invesco av Newsweek Green Ranking till ett av 100 företag i topp i USA, ett av topp 10 i finanssektorn i USA, och det främsta bolaget inom kapitalmarknadsbranschen i USA. På Invesco så upplever vi att det visar att stark förmåga inom ansvarsfulla investeringar. Det kräver balans mellan solida investeringsförvaltarskap och företagsförvaltarskap. Vi har en femårs-energiminskningsplan på plats och deltar i Carbon Disclosure Project. Vi förvaltar för närvarande nära 50 miljarder dollar i ESG spritt på sju investeringscenter och 17 investeringsstrategier. För att stärka denna position och fortsätta utbilda oss själva, så väl som marknaden, står vi redo för att lansera två årligen återkommande ESG-relaterade rapporter under 2017, den ena kommer att vara vår CSR-rapport (Corporate Social Responsibility) och den andra vår Investment Stewardship Report (investeringsförvaltarskaprapport) som uppmärksammar Invescos proxy voting och ESG-ansträngningar, och vi kommer därutöver att publicera fristående rapporter om viktiga ämnen med ledande tänkare inom branschen.
Genom att publicera en del av de insikter som de uppnår genom ESG-arbetet, samt hur framstegen sker på detta område på företagsnivå, kan både kunder och fondförvaltare få fördelar när de utarbetar nya investeringspolicys och strategier. 
Global omröstning och medvetenhetskampanjer
En av de mest betydelsefulla grundstenarna för Invescos ESG-ansträngningar är en mycket flexibel egenägd omröstningsplattform som möjliggör för företagets fondförvaltare att ta välinformerade, genomtänkta och oberoende investeringsbeslut. Denna unika branschplattform möjliggör för Invesco att bygga den institutionella kunskapsbasen om privata emittenter, strömlinjeforma leveranserna av forskning, samt möjliggöra dialog och transparens i hela företaget kopplat till omröstningsmönster.  
 På Invesco har vi en investerarledd och investerardriven ansats till proxy-röstningsförfarandet. Vi tror att genom att linjera investeringsbesluten med proxy voting beslutsresultaten leder det till robusta röstningsresultat för våra klienter. Vi har utvecklat vårt eget inhouse-system för fullmaktsröstning som nu har använts aktivt i USA under tre år och som kommer att rullas ut globalt i början av 2017. Detta kommer att möjliggöra för fondförvaltare att rösta på ett effektivt sätt, öka transparensen och kunskapsdelningen och på ett likaledes effektivt sätt påverka företags praktik och beteende. Under 2015, som exempel, röstade Invesco vid över 17 000 möten globalt, på 67 marknader. Vi gav stöd åt aktieägares förslag relaterade till klimatförändring, till exempel, 47 procent av tiden, samt röstade ner uppskattningsvis 17 procent av alla förslag till ersättning till ledningen. Dessa resultat visar Invescos oberoende ansats till omröstning, säger Bonnie Saynay. 
Invesco har även utvecklat de verktyg som är nödvändiga för att själva producera kundanpassade ESG-riskprofilrapporter. Företaget deltar i aktiva brevskrivarkampanjer och har centraliserat sina ansträngningar inom fullmaktsröstning. Detta har lett till substantiella resultat, så som att ett stort läkemedelsbolags beslutat att förändra sitt hållbarhetsarbete, samt offentliggöranden kring ämnen som mutor och korruption.
Från strategi till hållbar avkastning
Att pressa på för mer miljömässigt och socialt ansvarstagande beteende på global nivå är verkligen att bemöda sig om något stort, men för Invesco är det självklart lika viktigt att se till att dessa ansträngningar omvandlas till storartade resultat i Invescos investeringsportföljer. Företagets fastighetsteam, och deras strategier i flera geografiska regioner, är ett konkret exempel på hur detta görs. 
 Vårt direkta fastighetsteam har varit aktiva på ESG-området i många år. 2016 har ett antal av dess strategier behållit sin green star rating, med två av dem samtidigt rankade som bäst i sin ESG peer group av Global Real Estate Sustainability benchmark (GRESB). De har en välarbetad ansats för anskaffning av energi på avreglerade marknader och processen har utvecklats från energieffektivitet till vatten, avfall och återvinning, förnyelsebar energi, hyresgäst- och samhällsengagemang, samt nyligen hälsa och välbefinnande. De använder detta perspektiv genomgående för hela investeringsprocessen. Detta visar Invescos engagemang för ansvarsfulla fastighetsinvesteringar och hur man varit tidig med att anpassa sig när det gäller att inkorporera ESG-praktik i investeringsstrategin. Vi är mycket glada över att få erkännande för våra fortsatta ansträngningar och fortsätter pressa gränserna för vårt ESG-program, säger Bonnie Saynay. 

BP:s olljeläckage och Volkswagens manipulation är varnande exempel
Ett annat exempel är Invescos team för kvantitativa investeringar (IQS) med över femton års erfarenhet och 2 miljarder dollar med inkorporerad ESG i deras strategier. Teamet har en stark meritlista som tydligt visar att medvetenhet om miljömässiga och sociala faktorer ger ett försteg; på en marknad där händelser som BP:s oljeläckage eller Volkswagens manipulation av dieseltester kan få ner ett företag på knäna ögonblickligen. 
 ESG kommer att fortsätta att vara ett centralt område för differentiering i framtiden, och vi kommer att fortsätta utveckla våra verktyg, plattform, resurser och strategier på detta område. För att kunna göra detta ser vi till att ha en öppen dialog med ledande tänkare och externa experter, och tillsammans kommer vi att flytta detta viktiga område framåt med ett starkt åtagande från hela Invescos team, avslutar Bonnie Saynay.