Publicerad 2 okt 2015

Invesco letar lågriskaktier för att nå högre avkastning

Högre risktagande ger inte alltid högre avkastning
När kapitalförvaltaren Invesco väljer aktier för några av sina fonder väljer de främst aktier som har lägre risk. Eftersom Invescos fonder har gått lika bra, eller bättre, än sina jämförelseindex så är strategin framgångsrik.

– Våra analyser visar nämligen att högre risktagande inte alltid ger högre avkastning, säger Fredrik Cygnaeus, ansvarig för Invescos Nordenkontor, och hänvisar till en intervju som Investerarbrevet gjorde med Invescos förvaltare Thorsten Paarmann i september. 

Paarmanns, som ansvarar för aktiefonderna Pan European Structured Equity Fund och Global Structured Equity Fund, sade då att aktier med låg risk, som i det här fallet är liktydigt med låg volatilitet, tenderar att falla mindre vid börsnedgångar. Även om de inte stiger lika mycket vid börsuppgångar så ger de sammantaget en långsiktig högre avkastning.

– Så varför ska man då ta risk? menar Paarmann, som anser att Markowitz berömda portföljteori – som säger att högre risk och högre potentiell avkastning går hand i hand – inte längre gäller.

Det finns flera tänkbara förklaringar till det. En är att aktier med hög volatilitet redan i utgångsläget har höga inbyggda förväntningar då placerare lockas av en möjlig snabb uppgång och därför föredrar riskaktier. Paarmann kallar detta för ”lotteri-effekten”. 

Placeringsstrategierna för de ovan nämnda fonderna styrs till stor del av denna riskaversion, även om också kvantitativa analyser av de enskilda bolagen är en viktig del i urvalsprocessen. Resultatet av de kvantitativa analyserna – där Invescos analytikerna tittar på karaktäristika såsom lönsamhetstillväxt, kassaflöde, sund balansräkning och förväntningar om bolaget – ställs i relation till risken, det vill säga volatiliteten, i den aktuella aktien.

– Vi letar främst efter sunda stabila företag istället för snabbväxande imperiebyggare, säger Paarmann.

Trots att den globala aktiemarknaden varit stark de senaste åren så har avkastningen för Invescos europeiska fond varit konkurrenskraftig, vilket är värt att påpeka eftersom risktagning tenderar att löna sig i uppåtgående marknader. Fondens värdestegring var drygt 9 procentenheter högre än jämförelseindex (MSCI Europe) för den senaste treårsperioden (2011-2014). Paarmann förklarar detta med Invescos kvantitativa analyser och att fokuseringen på lågriskaktier inte på något sätt påverkat utvecklingen negativt.

Den globala fonden höll i stort sett jämna steg med jämförelseindex (MSCI World), men till en lägre risk.

– Vid globala investeringar finns möjligheter att minska risken mer eftersom placeringarna kan spridas över ett större område. Så vår globala fond är än mer defensiv, säger Paarmann.

Trots den senaste marknadsoron så är Paarmann försiktigt optimistisk när det gäller aktiemarknaden på sikt. Värderingarna ser han som rimliga, även om fortsatt kursuppgångar kräver ytterligare vinstökningar hos bolagen. Men han påpekar att Invescos globala fond är underviktad gentemot den amerikanska marknaden. När det gäller enskilda sektorer väljer Paarmann att peka på bland annat aktier i telekom och läkemedelssektorn, där den sistnämnda tenderar att vara icke-cyklisk, vilket därför är attraktivt ur ett riskperspektiv. Paarmann är noga med att framhäva vikten av riskspridning.

– I våra fonder ligger vi aldrig tyngre än två procent i en enskild aktier och aldrig tyngre än 25 procent i en specifik sektor, säger han.          

Information:

Denna artikel utgör inte någon rekommendation avseende lämpligheten i att använda någon investeringsstrategi för en viss investerare. Den utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja eller något erbjudande att köpa eller sälja något värdepapper eller instrument och är endast framtaget i informationssyfte. Åsikter givna av Thorsten Paarmann kan skilja sig från andra investeringspecialisters åsikter inom Invesco. .Informationen och åsikter som tillhör Invesco och Thorsten Paarmann var aktuella i augusti 2015 och kan komma att ändras utan förvarning. Viktig information om Invesco Global Structured Fund och Invesco Pan European Structured Equity Fund: Huvudsakliga risker: Värdet av investeringarna och eventuella utdelningar kommer att variera (detta kan delvis komma att bero på förändrade valutakurser) och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det investerade beloppet. Läs det aktuella faktabladet med basfakta för investerare för information om specifika risker och annan information om denna fond.