Publicerad 2 mar 2015

Intresset för högavkastande obligationer ökar i Norden


Dagens låga räntenivåer skapar ett ökat fokus på det högavkastande segmentet inom nordiska företagsobligationer. Därmed blir valet av enskilda obligationer extra viktigt framöver. Samtidigt är intresset fortsatt starkt för företagsobligationer i allmänhet. Det säger Andreas Dankel som förvaltar Danske Invests fond Nordiska företagsobligationer med fokus på att leverera en attraktiv avkastning med en begränsad risknivå.

De senaste åren har både marknaden och intresset för nordiska företagsobligationer växt kraftigt. Enligt Andreas Dankel som förvaltar fonden Nordiska företagsobligationer åt Danske Invest tycks trenden hålla i sig. Bland annat har den fortsatta lågräntepolitiken från såväl ECB som svenska Riksbanken bidragit till att fler investerare söker sig till tillgångsslaget.

– De låga och ibland till och med negativa räntorna inom penningmarknaden gör att många kortränteprodukter har svårt att leverera någon avkastning efter avgifter, och då söker sig många investerare till andra tillgångar med högre risk. Det kan handla om företagsobligationer men även aktiemarknaderna som ju har gått mycket starkt de senaste åren. Själva har vi märkt av ett fortsatt mycket starkt intresse för vår produkt.

Högre risknivå hos förvaltarna

Andreas Dankel har även märkt av att många förvaltare av företagsobligationsfonder har gått längre ut på riskskalan i jakt på högre avkastning.

– På institutionssidan finns en klar tendens mot att förvaltare arbetar med både längre löptider och lägre kvalitet för att öka avkastningen. Det har gjort att många förvaltare som primärt arbetar med investment grade-obligationer har börjat intressera sig för högavkastande obligationer med lägre kreditkvalitet. Då marknaden för obligationer med BB i rating (de med högst kvalitet inom det högavkastande segmentet) är mindre än en tiondel så stor som investment grade-marknaden (BBB- eller bättre) blir det snabbt en prispåverkande effekt när förvaltare allokerar om från investment grade till högavkastande obligationer, säger Andreas Dankel.

Norska oljeturbulensen en varningsklocka

Det senaste året har inte bara varit positivt för den nordiska företagsobligationsmarknaden. Under hösten påverkades framförallt den norska marknaden av det fallande oljepriset som drabbade högriskbolag inom den norska oljesektorn.

– Det blev stökigt på marknaden under denna period, en del obligationspriser föll ganska kraftigt och vissa förvaltare fick problem med både avkastningen och stora utflöden från sina fonder. Själva märkte vi inte av några utflöden, men det blev tydligt att riskmedvetenheten ökade då jag fick betydligt fler frågor än tidigare om vår exponering mot energisektorn och hur vi arbetar med att begränsa risknivån, berättar Andreas Dankel.

Sedan denna turbulens menar Andreas Dankel att det har varit något svårare för norska energibolag att genomföra emissioner, men att utbudet inte har påverkats i någon större utsträckning utöver detta. Däremot hoppas han att händelsen blev en varningsklocka som visar på de risker som faktiskt finns med högavkastande obligationer.

– För många danska, svenska och finska aktörer (i Norge har man längre historik och mer erfarenhet av dylika händelser) var detta den första riktiga turbulensen på den högavkastande marknaden, vilket nog kan ha varit en nyttig lärdom för både investerare och förvaltare. För oss som håller fanan högt när det gäller att begränsa risknivån och fokusera på riskjusterad avkastning, snarare än att jaga högsta möjliga avkastning för stunden, är den här typen av händelser inte nödvändigtvis negativa då de visar på fördelarna med vår förvaltningsmodell, säger Andreas Dankel.

Andreas Dankel betonar vidare att det är viktigt att anpassa sina avkastningskrav till dagens verklighet på de finansiella marknaderna.

– Om man har fått en hög avkastning i flera års tid kanske en avkastning om säg 3-5 procent inte låter som så mycket, men i dagens miljö kan det vara nog så svårt att nå dit med en stabil riskprofil. Vi förvaltare är ju inga trollkarlar utan varje höjning av den förväntade avkastningen är förknippad med ett risktagande, vilket ibland kan glömmas bort. Som förvaltare vill vi ta risk, men bara sådan som vi får betalt för, säger han.

Urvalsprocessen viktig framöver

När Andreas Dankel blickar framåt under resten av 2015 menar han att det kommer att vara utmanande att leverera en attraktiv avkastning, men att hans team har goda möjligheter att lyckas i det rådande klimatet.

– Om man ska nå upp till 4-5 procent i avkastning med begränsad ränterisk måste man gå ner en del i kvalitet inom det högavkastande segmentet, och då blir det otroligt viktigt att välja dessa obligationer väldigt noga. Det menar jag att vi är väl utrustade för att lyckas med, och vår nedifrån-upp-baserade strategi gör att vi brukar kunna hitta attraktiva positioner inom de flesta sektorer. Framöver kommer det även att bli mycket viktigt att hålla koll på transaktionsavgifterna så att de inte gröper ur avkastningen.

Hur tror du att den nordiska marknaden kan komma att påverkas av eventuella räntehöjningar i USA?

– På kort sikt kan eventuella räntehöjningar i USA vara negativa för de som har exponering mot amerikanska räntor, vilket i sin tur kan inverka positivt på den nordiska marknaden. I längden har jag dock svårt att se någon bestående frikoppling i räntenivå mellan USA och Europa, och om räntorna i Europa följer efter uppåt kan efterfrågan på räntebärande tillgångar minska även här. Samtidigt skulle en starkare inflation och tillväxt som ger upphov till räntehöjningar även stärka de svagaste bolagen som ingår i det högavkastande segmentet. Hur utvecklingen kommer att se ut i en miljö med stigande räntor är mer komplex än vad man kanske kan tro vid en första anblick, säger Andreas Dankel.