Publicerad 8 mars 2021

Innovativ teknik ska lösa elbristen med förnybar energi


Phoenix BioPower utvecklar en banbrytande teknik som ska förse oss med planerbar förnybar energi. Tekniken ska ersätta de fossila alternativen och få bukt med den brist på el som finns i bland annat södra Sverige. En stor fördel är att tekniken gör det möjligt att få energi precis när – och där – den behövs. Samtidigt är kapaciteten att producera el betydligt högre än jämförbara teknologier. Bolaget genomför nu en nyemission om upp till 23,3 miljoner kronor för att närma sig kommersialisering. 

 

Trots att energiomställningen från fossila bränslen till förnybar energi är i full gång, består majoriteten av världens energiförbrukning fortfarande av fossil energi. Henrik Båge, vd på Phoenix BioPower, ser med sina 15 år av erfarenhet inom cleantech-branschen en stor nytta med bolagets revolutionerande teknik. 

– Jag är övertygad om att det finns ett stort behov av planerad förnybar energi som vår teknik kan ta fram. Det finns inte tillräckligt med bra alternativ i dagsläget, men vi ser absolut oss själva som en del av den stora lösningen, berättar Båge. 

Läs mer om hur du investerar i Phoenix BioPower här.

Smart teknik

Tekniken Phoenix BioPower har utvecklat grundar sig i förgasning av biomassa kombinerat med förbränning i gasturbin, så kallad Biomass Fired Top Cycle (BTC). I korthet handlar det om att biomassan förgasas under högt tryck. Den produktgas som erhålls används i en gasturbin som driver en generator, och värmen efter gasturbinen återvinns. Effektiviteten i elproduktionen maximeras därmed jämfört med traditionell biokraft, samtidigt som både elkraft och värme till fjärrvärme utvinns. 

– Istället för en elverkningsgrad om 25-30 procent där 70 procent blir värme, så kan man med hjälp av vår teknik utvinna 50 procent el, eller mer. Det gör vår teknik betydligt effektivare, lönsammare och mer attraktiv än andra tekniker, säger Båge. 

Pilotanläggning runt hörnet

Phoenix BioPower är involverade i många parallella förstudier för att ha en kontinuerlig inblick i teknikutvecklingen, både i Sverige och inom Europa. Den viktigaste förstudien avslutade man precis och den berörde en första pilotanläggning tillsammans med Tekniska Verken i Linköping AB. 

– Förstudien har gett oss väldigt bra inblickar och lärdomar för att kunna dra igång projektet. Vi planerar att ha pilotanläggningen på plats under 2024. Kapitalet vi nu tar in är för att förbereda och säkra upp processer för att sjösätta pilotprojektet. Pilotanläggningen kommer sedan ligga till grund för vår första stora kommersiella anläggning, förklarar Båge.  


Expansiv och lönsam framtid

Med hjälp av BTC-tekniken kommer Phoenix BioPowers affärside vara både skalbar och lönsam. När väl den första anläggningen är på plats går det sedan att skala upp produktionstakten. Detta skapar på sikt god lönsamhet, där även den effektiva elverkningsgraden bidrar. Redan till 2026-2027 räknar bolaget med att vara kassaflödespositiva.

 – Vi kommer framöver att ha två huvudsakliga intäktskällor. Dels från licenser, komponenter och konsulttjänster, dels från royalty baserad på producerad volym, förklarar Båge. 

Nyemission

Genom den nyemission som Phoenix BioPower nu genomför ska man fortsätta sin plan att på ett effektivt sätt bidra till klimatomställningen och öka förutsättningarna för hållbar energi i samhället. 

 – Vi skapar förnybar energi där den behövs, när den behövs. Detta kommer gynna både klimatet och samhället, avslutar Båge. 


Fakta: Om emissionen

Teckningstid: 8 – 22 mars 2021
Emissionsbelopp: 14,8 MSEK
Överteckningsioption: 8,5 MSEK
Emissionskurs: 10,15 SEK per aktie
Värdering pre- money: 148 MSEK

Läs mer om hur du investerar i Phoenix BioPower här.
Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.