Corinna Lau, chef för asiatiska aktier hos kapitalförvaltaren Invesco, tror att den indiska regeringen kommer att fullfölja de senaste årens reformpolitik.

Publicerad 2 jun 2017

Indien har mer att ge

Reformpolitiken fortsätter
Den indiska börsen har gått starkt i år. Men mer finns att hämta. Asienexperten Corinna Lau på Invesco ser möjligheter i spåren av premiärminister Modis framgångar i delstatsvalen. Inte minst den indiska finanssektorn är en bransch som har framtiden för sig.

Det är inte bara i Europa som har hållits viktiga val. När det gäller delstatsvalen i Indien, som hölls i mars i år, blev resultatet precis vad marknaden hade hoppats på. Premiärminister Modis styrande parti Bharatiya Janata Party (BJP) kunde notera ett starkt stöd, främst i de större delstaterna, vilket också anses ha stärkt partiets chanser inför det nationella valet 2019. 

Börsen upp 15 procent
Aktiemarknaden reagerade positivt på resultatet, och är en viktig förklaring till att indiska börsen gått upp med cirka 15 procent sedan årsskiftet (MSCI India). 
– Att BJP behållit sitt starka stöd innebär förmodligen att regeringen redan nu känner att den kan gå vidare med de senaste årens reformpolitik. Det är positivt för den ekonomiska utvecklingen och för den inhemska aktiemarknaden, säger Corinna Lau, som är chef för asiatiska aktier hos den globala kapitalförvaltaren Invesco. 
Med kontoret i Hongkong som bas är hon ansvarig för Invescos asiatiska aktiefonder, vilket inkluderar Indienfonden Invesco India Equity Fund.
– Men vi har också ett team på plats i Mumbai, vilket är av avgörande betydelse för förvaltningen, poängterar Lau.     
Reformer har stärkt ekonomin
Invescos Indienfond har utvecklats starkt. Den genomsnittliga årliga avkastningen uppgår till plus 18 procent de senaste tre åren (till och med december 2016). Det är mer än det dubbla mot jämförelseindex (MSCI India). Hittills i år (till och med april 2017) ligger avkastningen på 21 procent, vilket är det tredubbla mot jämförelseindex.
Att den indiska börsen har stigit generellt är naturligtvis en starkt bidragande orsak till fondens positiva utveckling. Det positiva börsklimatet beror i sin tur på den indiska ekonomins relativt sett starka utveckling under senare år.      
Reformpolitiken, som inleddes i början av 1990-talet, har främst varit inriktad på ekonomiska liberaliseringar. Trots vissa tillfälliga tillbakagångar vad gäller reformivern har reformerna påverkat den inhemska ekonomin positivt.   
Narenda Modi har sedan han tillträdde som premiärminister 2014 framförallt haft som mål att inkludera fler människor i den formella ekonomin. Det innebär bland annat att stimulera sparande och att effektivisera bankväsendet.    
– I den indiska ekonomin är det fortfarande kontanta betalningar som gäller. Men de senaste tre åren har 273 miljoner nya bankkonton öppnats i Indien. Tillsammans med bankernas utökade service, till exempel telefonbanker, bidrar detta till att det blir enklare att göra affärer, säger Lau, som poängterar att tillväxten i den indiska ekonomin till stor dels drivs av inhemsk konsumtion.
Prognoserna för 2017 pekar på en BNP-ökning runt 7,5 procent, vilket är klart över genomsnittet för Asien (exklusive Japan). Men Corinna Lau menar att med kommande reformer finns utrymme för en ännu snabbare tillväxt.

Skatteharmonisering förväntas lyfta affärsklimatet 
– Vid kommande halvårsskifte får vi se en harmonisering av de inhemska skatterna, säger Lau, som pekar på de problem som är förknippade med att de olika delstaterna i Indien har olika skatter.
– En lastbilstransport från norra delen av landet till den södra delen tar i dag en månad i anspråk. Lasten måste clearas vid varje delstatsgräns, vilket ibland kan ta flera dagar. Med den kommande skatteharmoniseringen kan transporttiderna kortas rejält, vilket i ett slag kommer att gynna affärsklimatet, säger Lau.
Långsiktig placeringsstrategi…
Det faktum att Invescos Indienfond utvecklas starkare än jämförelseindexet MSCI India de senaste åren sammantaget tyder på att fonden inte bara rider på en generell positiv utveckling på den indiska aktiemarknaden.
– Vi placerar långsiktigt, och siktar på en stadig utveckling över en längre period. Vi placerar främst i solida marknadsledande företag som tenderar att stå starka över en hel konjunkturcykel. 
– Däremot undviker vi riskaktier som kanske utvecklas starkt ett år, men som sedan faller lika mycket det nästa, säger Lau, som också pekar på betydelsen av att ha ett investerateam på plats i landet.
…med fokus på finanssektorn
I portföljen finns en klar inriktning på placeringar inom finanssektorn, främsta banker, med en övervikt gentemot jämförelseindex på drygt tio procentenheter. 
– Det är en sektor där vi ser en stadig uppgång, förklarar Lau.
Fonden, som har placeringar i cirka 40 olika bolag, är också överviktad i industriaktier. Här är det bland annat fordonstillverkare med fokus på hemmamarknaden som anses ha potential att växa. Däremot är fonden underviktad när det gäller IT-bolag.
– Vi tror att den nya amerikanska administrationens mer restriktiva syn på arbetskraftsinvandring och på utlandstillverkning kan slå negativt på just den sektorn, säger Lau, som menar att de indiska IT-bolagen tidigare har gynnats av ett stort internationellt utbyte, inte minst med USA.
När det gäller eventuella hot mot en fortsatt positiv utveckling tror Corinna Lau att dessa främst kommer från externa faktorer.    
– En orolig valutamarknad med kraftiga svängningar i växelkurserna skulle kunna påverka den indiska ekonomin negativt, vilket också skulle slå mot aktiemarknaden, säger hon. 
Läs mer om Invesco India Equity Fund här och här


Viktig
information:

Detta
dokument är endast till för investerare i Sverige (dela inte ut det
på andra orter).

Källa:
Invesco 3 March 2017

Värdet på
investeringar och inkomster kan fluktuera (vilket till viss del kan bero
på växelkursförändringar) och investerare kanske inte får tillbaka hela
beloppet som investerades.

 

Tidigare
avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Vi
rekommenderar att du läser den senaste versionen av Basfakta för
investerare med relevant fond- och andelsklass-specifik information, det
senaste prospektet samt hel- eller delårsrapporter för mer information om
våra fonder, inklusive information om fondspecifika risker. Inget av
innehållet i denna artikel/presentation utgör investeringsrådgivning.

Distributionen
och erbjudandet av fonden/fonderna eller dess/deras andelsklasser kan i
vissa jurisdiktioner begränsas enligt lag. Personer som kommer i
besittning av detta dokument, är skyldiga att informera sig om, och följa,
eventuella restriktioner. Detta dokument utgör inte ett erbjudande, eller
uppmaning av någon, i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan
överlåtelse är otillåten.

 Personer
som är intresserade av att förvärva fonden/fonderna, ska informera sig om
(i) de rättsliga krav som gäller i det land där de är medborgare, bosatta, deras vanliga
vistelseort eller hemvist; (ii) eventuella valutakontroller och (iii)
eventuella skattekonsekvenser.

Fonden/fonderna
finns endast i jurisdiktioner där marknadsföring och försäljning av
fonden/fonderna är tillåten.

Ytterligare
information om våra produkter kan fås via nedanstående

kontaktuppgifter.

Utfärdat i
Sverige av Invesco Asset Management SA (Frankrike), Den
filialen, Stureplan 4c, 4:e våningen, 114 35 Stockholm, Sverige.