“Vi har nu allt på plats för att kunna genomföra vår fas IIb-studie, och ett positivt utfall av studien kommer innebära ett stort och kraftigt värdeskapande steg”, säger Peter Zerhouni, vd för Index Pharmaceuticals.

Publicerad 4 okt 2016

Index Pharmaceuticals lyckades med rekordemission

Stort intresse inför marknadsnotering
När läkemedelsutvecklingsbolaget Index Pharmaceuticals inom kort noteras på First North görs det med fler än 5 000 nya aktieägare. Detta efter en noteringsemission som rönte stort intresse bland såväl större som mindre investerare.

Index Pahrmaceuticals, som utvecklar läkemedel mot den svåra inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit, genomförde under september en emission om totalt 250 miljoner kronor. Av detta tecknades 95,3 miljoner av allmänheten och institutionella investerare. 111 miljoner tecknades enligt teckningsåtaganden och resterande 43,7 miljoner tecknades enligt garantiåtaganden. 
Här möter vi Peter Zerhouni, vd för Index Pharmaceuticals.
Beloppet ni får in i emissionen motsvarar en teckningsgrad om drygt 80 procent exklusive garantiåtaganden. Det får väl anses vara mer än godkänt att allmänheten deltog till så hög grad, givet att emissionsbeloppet var långt högre än de flesta andra nyemissioner som genomförts i branschen i år?
– Vi är väldigt nöjda med utfallet, 95 miljoner kronor från allmänheten och fler än 5000 nya aktieägare är ett väldigt bra resultat. Positivt är också att många av garanterna är väldigt intresserade av att äga aktier i Index även på längre sikt och inte deltog enbart för garantiersättningen.
Vad betyder ägarspridningen för bolaget, och varför tror du intresset var så stort?
– Det betyder självklart mycket, både för att det bör ge en bra likviditet i aktien när handeln inleds men det utgör för bolagets del även en väldigt bra bas att stå på, med så många aktieägare redan från start. De 5000 personerna känner ju säkert ytterligare minst 5000 som på så vis också kan få en möjlighet att lära känna vårt bolag. Det stora intresset tror jag dels beror på att vi har en tydlig profil med ett tydligt upplägg, dels på att vi har kommit ganska långt i utvecklingen av vår läkemedelskandidat med lovande resultat i ryggen och förstås att det finns en stor marknadsmässig och ekonomisk potential i bolaget.
Nu startar snart er fas IIb-studie som kommer att bedrivas på cirka 80 sjukhus i både USA och Europa med drygt 200 patienter med måttlig till svår ulcerös kolit. Syftet med studien är att bestämma hur behandlingen med cobitolimod kan optimeras genom att testa olika doseringar av läkemedlet. Vilken effekt hoppas ni kunna påvisa, kontra den effekt ni sett i tidigare studier?
– Vi har ju redan sett en konkurrenskraftig effekt i tidigare studier med cobitolimod, mellan 15 och 20 procents effekt eller ”delta”, det vill säga skillnaden mellan de patienter som behandlats med vår kandidat och de som fått placebo. Vi tror dock att det finns potential att nå ännu högre effekt när vi nu provar andra doser och dosfrekvenser. Kommer vi en bit över 20 procent så skulle det innebära att vi är det bolag som har visat högst effekt i sen klinisk fas i måttlig till svår ulcerös kolit. Målet, och vår förhoppning, är förstås att få så hög effekt att vi blir ”bäst i klassen”.
Om man även väger in säkerhetsaspekten, hur stor kommersiell betydelse har en gynnsam biverkansprofil, som ni ju hittills sett med cobitolimod, kontra uppnådd effekt av läkemedlet?
– Säkerhetsaspekten spelar naturligtvis in, men är samtidigt svår att sätta en siffra på eftersom det är så många parametrar som spelar in i ett läkemedels kommersiella gångbarhet – effekt, säkerhet, pris, administrationssätt, med mera. Vi har ju sett stora affärer inom inflammatorisk tarmsjukdom med substanser som haft lägre effekt än vad vi sett med vår kandidat, exempelvis så betalade Celgene stora pengar när man förvärvade bolaget Receptos för att komma över substansen Ozanimod, som bara hade visat 10 procents effekt i fas II-studier. Tittar man på dagens biologiska läkemedel, som säljer för miljardbelopp varje år, så ligger de runt 10 procents effekt.
Upplägget för er fas IIb-studie är godkänt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Vad har de gett er för input inför den nya studien, utöver sitt godkännande?
– Vi har träffat dem i ett par omgångar för så kallad vetenskaplig rådgivning. De har dels varit väldigt uppmuntrande till att vi utvecklar en ny produkt för den här sjukdomen, dels har de gett oss tydlig vägledning för hur man ska mäta behandlingseffekten, vilket är oerhört centralt i sammanhanget. De har nu dessutom publicerat riktlinjerna för att hur de vill att man ska mäta effekt som de tidigare gett oss. Det är alltså en effektparameter som de ställer sig bakom officiellt, vilket är en trygghet.
Huvudresultatet av er fas IIb-studie beräknas kunna vara tillgängligt under 2018. Under BioStock Live RoadShow nämnde du att det under tiden fram tills dess också kan komma värdedrivande nyheter kring era övriga projekt. Kan du utveckla det?
– Vi har beslutat att ta någon eller några av våra övriga så kallade DIMS-substanser genom preklinisk utveckling och färdigställa dem för klinik. Vi har planerat specifika studier som kommer att dra igång under hösten, som vi redan fått nästan 2 miljoner kronor i anslag från Vinnova för att finansiera. Vi bör kunna rapportera resultat under våren 2017 av dessa studier, som går ut på att testa substanserna i modeller av en inflammatorisk sjukdom.
Handelsstart med Index-aktien förväntas ske 11 oktober. Vad vet du om investeringshorisonten hos era huvudägare, SEB Venture Capital och Industrifonden?
– De är långsiktiga i sitt ägande. Dels har de redan varit med som finansiärer i mer än tio respektive fem år och dels har de också ett lock up-avtal för sina ”gamla” aktier som gäller i 12 månader från första handelsdagen.
Avslutningsvis, vad vill du säga till era nyblivna aktieägare och de som tillkommer vid handelsstart? Varför ska man investera i Index Pharmaceuticals?
– Vi ser fram emot att med hjälp av det kapital vi har fått in i emissionen ta Index och cobitolimod genom nästa värdehöjande fas. Vi har nu allt på plats för att kunna genomföra vår fas IIb-studie, och ett positivt utfall av studien kommer innebära ett stort och kraftigt värdeskapande steg. Vi har baserat vår nya studie på lovande resultat i omfattande tidigare kliniska studier. Vi vet alltså redan väldigt mycket om vår tillgång, vilket ökar sannolikheten för att vi kommer att få se ett bra utfall, jämfört med projekt där man inte har lika mycket klinisk data att luta sig mot.
– Utöver det kommer vi att, under tiden som fas II-studien pågår, kunna presentera nyheter kring utvecklingen av vår övriga DIMS-portfölj, samtidigt som vi rapporterar fortlöpande kring framsteg i den kliniska studien, patientrekrytering etcetera. Sedan kan det ju komma andra positiva nyheter. Vår målsättning är att ha ett partnerskap med en större aktör på plats senast till fas III, men det skulle förstås också kunna ske tidigare.
  • Om Cobitolimod
  • Cobitolimod är ett potentiellt nytt läkemedel för patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Cobitolimod är en ny typ av behandling som administreras lokalt direkt i tarmen vilket troligtvis förklarar dess snabba antiinflammatoriska effekt och gynnsamma säkerhetsprofil. 
  • Om ulcerös kolit
  • Ulcerös kolit är en kronisk sjukdom med återkommande skov som orsakas av en inflammation i tjocktarmen. Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd, men det finns en förmodad genetisk komponent för mottaglighet samt utlösande miljöfaktorer. Symtomen varierar i svårighetsgrad och frekvens och inkluderar frekventa avföringar, diarré, blod i avföringen, buksmärta, feber, viktminskning och anemi.  
  • Marknadspotential för läkemedel mot ulcerös kolit
  • Marknadspotentialen för cobitolimod uppskattas som hög och den årliga försäljningen vid en framgångsrik kommersialisering bedöms kunna uppgå till mer än 1 miljard dollar, vilket skulle ge s.k. blockbuster-status. Bakgrunden till den bedömningen är att dagens befintliga biologiska läkemedel mot måttlig till svår ulcerös kolit, vilket är Index Pharmaceuticals inriktning, uppvisar en årlig försäljning om drygt 4 miljarder dollar.
Ovanstående artikel publicerades första gången den 2 oktober av analys- och nyhetstjänsten Biostock. Den publiceras på Investerarbrevet.se med tillstånd av Biostock.
Läs mer om noteringen här