Georgina Taylor, produktchef för Invescos investeringar i multipla tillgångsslag.

Publicerad 2 mar 2015

Idébaserade investeringar för bättre diversifiering


Var och hur man bör investera har blivit en allt svårare fråga i en värld med ökade levnadsomkostnader och långsiktigt låga räntenivåer. För att möta dessa utmaningar har kapitalförvaltaren Invesco förändrat sin diversifieringsstrategi inom multipla tillgångsslag genom investera med ett mycket tydligt fokus på bolagets mest centrala idéer om den framtida utvecklingen.

Många investerare, både privata och professionella, är på jakt efter hög avkastning trots historiskt låga räntenivåer. Samtidigt vill de reducera riskerna i den utsträckning det är möjligt då det finns en utbredd oro kring den ökade volatiliteten på marknaden. Dessutom finns en misstro kring vad statliga pensioner kommer att ge i framtiden. Vad är det då som är speciellt för investerarna med Invescos strategi för att investera i multipla tillgångsslag?

– Många av de som investerade i aktier innan finanskrisen drabbades av ekonomiska förluster och söker nu en lösning som bättre skyddar deras kapital. Vårt motto är därför att investera i idéer som har blivit testade och verifierade internt. Hela vår portfölj är byggd på idéer, vilket innebär en mer flexibel och genomtänkt strategi än vanlig diversifiering mellan olika tillgångar, säger Georgina Taylor, produktchef för Invescos investeringar i multipla tillgångsslag. 

Georgina Taylor menar att Invescos nya strategi har stora fördelar framför traditionell diversifiering genom att använda ett mer proaktivt tankesätt.

– Diversifiering är ett ganska mekaniskt och passivt skydd mot volatilitet. Det inkluderar riskspridning, i synnerhet genom att undvika tillgångar som är alltför korrelerade, och att man använder derivat för att ytterligare minska exponeringen mot volatilitet. Vår strategi är istället proaktiv: den går ut på att vi identifierar makroekonomiska trender – cykliska, sektorbundna, geografiska, finansiella samt penningmarknadstrender med mera – mycket tidigt, och utnyttjar dem till vår fördel. Denna typ av utökad diversifiering är närapå omöjlig att uppnå ens för en professionell investerare då den kräver expertkunskap inom många olika investeringsuniversum.

I konkreta termer är målsättningen med den nya strategin att uppnå en avkastning som motsvarar 3-månaders EURIBOR-ränta plus 5 procent under en rullande 3-årsperiod på helårsbasis. Samtidigt siktar man på att uppnå en volatilitetsnivå som är hälften så hög som för den globala aktiemarknaden under en rullande treårsperiod.

Riskreducering i varje steg

En av grundstenarna i Invescos nya strategi är att hålla nere risken, och detta är något som genomsyrar hela processen.

– Vårt team som består av erfarna experter, och det innovativa sätt vi låter de arbeta tillsammans på ger oss möjlighet att välja bland ett mycket stort antal investeringsmöjligheter samtidigt som vi begränsar volatiliteten kraftigt. Det beror på att idén om riskreducering finns med i varje steg av processen, från idéanalys till portföljkonstruktion. Den är så att säga invävd i vår strategi. Vi anser att det är den metod som är bäst anpassad till en värld som ständigt förändras, säger Georgina Taylor.

Hur fungerar det konkret?

– Invescos team för multi-tillgångsallokering finns i Henley, cirka 6 mil från London. Det leds av David Millar och består av specialister inom varje tillgångsslag som alla har ett tydligt makroekonomiskt perspektiv. Millar har också tillgång till Invescos nätverk med över 6 000 anställda, inklusive 740 specialister i 55 olika länder som tillsammans förvaltar tillgångar värda 804 miljarder USD (per den 30 november 2014). Vår personal genomför omfattande research och analys för att alltid ligga steget före: hur ser trenderna ut på medellång och lång sikt? Var finns morgondagens mest attraktiva möjligheter? Teamets främsta uppgift är att diversifiera investeringarna – när de identifierar de mest attraktiva investeringsidéerna tar de med ett brett urval av tillgångsslag, länder, sektorer och valutor i beräkningen, och kombinerar dem i en enda portfölj samtidigt som de minimerar riskerna.

 – Våra investeringsexperter begränsas inte av några riktlinjer utan har en helt öppen forskningshorisont. Millar och hans team i Henley sammanträder varje månad för att gå igenom de idéer som har lagts fram av våra experter. Varje investeringsscenario stresstestas och genomgår en avancerad riskanalys. Idéer godkänns endast i de fall då våra tre fondförvaltare samt vår riskförvaltare är eniga. Vi justerar givetvis också portföljen regelbundet och följer upp varje investeringsidé minst fyra gånger per år, berättar Georgina Taylor.

En portfölj, 26 nyckelidéer

Rent praktiskt utvärderar Invesco en tredjedel av idéerna i sin strategiska portfölj varje år då de vanligtvis har en livslängd om två till tre år. Det gör att bolaget hela tiden kan vara säkert på att dess investeringar är ett resultat av de mest lovande idéerna. Georgina taylor berättar att portföljen för närvarande grundas på 26 nyckelidéer.

Kan du ge ett exempel på någon av dessa investeringsidéer?

– Prisfallet på råolja (det sker en omfattande exploatering av oljesand i den kanadensiska provinsen Alberta) samt Feds åtstramning av penningpolitiken kommer antagligen att få den kanadensiska dollarns fall mot den amerikanska dollarn att accelerera. Detta kommer bland annat att få konsekvenser för den kanadensiska fastighetssektorn, vilket vi hoppas kunna dra nytta av.

Sammantaget menar Georgina Taylor att Invescos strategi ger deras kunder en lägre volatilitet, vilket ofta eftersöks i dagens finansiella klimat. 

– Vår optimala kombination av idéer ger en sammantaget lägre volatilitet än vad som blir fallet om du investerar direkt i aktier eller företagsobligationer. Den enda begränsningen vi sätter på oss själva är att vi måste investera i minst tre olika tillgångsslag vid varje enskild tidpunkt. Utöver det är alla investeringsscenarion möjliga. Detta omfattande och obundna sökande efter investeringsmöjligheter gör det möjligt för Invesco att ta positioner genom att utnyttja makroekonomiska trender så fort de uppkommer, samtidigt som vi minimerar riskerna i den utsträckning det är möjligt, avslutar Georgina Taylor.

Fakta Invesco
Denna artikel utgör inte någon rekommendation avseende lämpligheten i att använda någon investeringsstrategi för en viss investerare. Den utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja eller något erbjudande att köpa eller sälja något värdepapper eller instrument och är endast framtaget i informationssyfte. Informationen och åsikter som tillhör Invesco och Georgina Taylor var aktuella i december 2014 och kan komma att ändras utan förvarning. Viktig information om Invesco Global Targeted Returns Fund: Huvudsakliga risker: Värdet av investeringarna och eventuella utdelningar kommer att variera (detta kan delvis komma att bero på förändrade valutakurser) och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det investerade beloppet. Fonden kommer att investera i derivat (komplexa instrument) med betydande hävstång vilket kan resultera i betydande värdeförändringar i fonden. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Åsikter och prognoser kan komma att förändras utan förvarning. Läs det aktuella faktabladet med basfakta för investerare för information om specifika risker och annan information om denna fond.