Hybricons eldrivna bussar rullar redan i centrala Umeå, vilket resulterat i både lägre bullernivåer och renare luft.

Publicerad 22 feb 2016

Hybricon står redo för expansion

Framtidsbolag tar in nytt kapital
Det svenska företaget Hybricon Bus Systems, som tillverkar miljövänliga elbussar för stadstrafik, står väl rustat för framtiden. Flera vidtagna åtgärder har stärkt bolagets kapacitet att möta en förväntad efterfrågeökning. För att ytterligare stärka bolagets position genomförs nu en nyemission på 27 miljoner kronor.

– Vår bedömning är att marknaden skjuter fart under senare delen av 2016, säger Hybricons vd Jonas Hansson, som pekar på inte minst de politiska intresset för eldriven kollektivtrafik.
– Det har tagits flera beslut om statliga bidrag till kommunala inköp av elektriska bussystem. Det har redan resulterat i fler offertförfrågningar, fortsätter han, och tillägger att marknadsvärdet för stadsbussar i Sverige uppgår till omkring 3 miljarder kronor per år. Marknaden för hela Norden uppgår till det dubbla.
Bakom det politiska intresset ligger naturligtvis strävan att få ned buller samt partikel- och koldioxidutsläppen för att minska skadan på både miljö och människor. I många storstäder i Europa, däribland Hamburg, Paris och London, har beslutsfattare infört krav på en framtida utsläppsfri busspark. Förutom miljöaspekterna utgör också de ekonomiska aspekterna en viktig drivfaktor då flera studier visar att eldriven kollektivtrafik är energisnålare än den traditionellt dieseldrivna.   
Hybricons första kund är Umeå Kommun, som hittills beställt åtta bussar med två tillhörande laddningsstationer till ett sammanlagt ordervärde om 66 miljoner kronor. Leveransen kommer att slutföras under 2016. Till detta kommer ytterligare 22 offerter i Sverige, Norge och Finland, och försäljningsmålet för innevarande år är 36 enheter, det vill säga bussar och laddstationer. För 2017 är målet 54 sålda enheter. 
– Vi ökar nu bearbetningen den nordiska marknaden, säger Jonas Hansson, som tillägger att en förstärkning av organisationen nu möjliggör intensifieringen av säljarbetet. 

Snabbladdade bussar
Det mest unika med Hybricons bussar är snabbladdningen. Tre minuters laddning räcker för en timmes körning, vilket är tillräckligt för de flesta linjer i tätortstrafik. Det innebär att Hybricons laddningstid för en viss körsträcka är omkring hälften jämfört med konkurrenterna. Bussarna är också tystgående, vilket innebär en önskvärd bullerminskning.  
– Det gångna året har vi utökat vårt utbud. Den ursprungliga HAW-serien, som moderniserats ytterligare, har kompletterats med HCB-modellen, som är en något enklare buss för stadstrafik. De nya bussarna är än mer kostnadseffektiva och mer robusta än de första serierna, vilket stärkt vår konkurrenskraft ytterligare, säger Jonas Hansson, som gör bedömningen att Hybricon i sin utveckling ligger omkring två år före de större internationella tillverkarna. 
Volvo och Mercedes har uppgett att de inleder serietillverkning av snabbladdade elbussar 2017 respektive 2018.
För att behålla det konkurrensmässiga försprånget har Hybricon också arbetat med att stärka och bredda bolagets produktportfölj. Bolaget förbereder produktifiering av ett antal moduler och programvaror för att i framtiden också kunna fungera som leverantör åt andra busstillverkare. Bland annat arbetar Hybricon med ett så kallat Retrofit-Kit, som gör det möjligt att göra om dieselbussar till elbussar. Ett jämnare intäktsflöde till bolaget möjliggörs också av de serviceavtal som medföljer varje levererad buss med tillhörande laddningsstation. Leveranserna till Umeå Kommun har exempelvis kompletterats med ett serviceavtal som är värt 20 miljoner kronor de kommande tio åren.  

Kompletterande leverantör garanterar leveranser
Något som också gjort att Hybricon stärkt sin ställning sedan förra året är avtalet med det tjeckiska tillverkningsföretaget Ekova Electric. Bussarna tillverkas i Tjeckien med en sista montering i Holmsund strax utanför Umeå. Sedan tidigare har Hybricon ett samarbete med ANZ Kutno i Polen, och ett avtal med ytterligare en producent betyder betydligt högre leveransberedskap.
– Den nya samarbetspartnern ger oss en pålitlig och erfaren leverantör, bra kostnadseffektivitet och på sikt högre marginaler på våra produkter, säger Jonas Hansson.
De förstärkningar som gjorts det gångna året avseende produktion och organisation gör att bolaget håller fast vid sitt långsiktiga mål om en marknadsandel på 5-10 procent och en stabil och varaktig vinstmarginal på minst 10 procent.
Nyemissionen, som är i form av en företrädesemission, säkrar rörelsekapital, marknadssatsningar och att möjliggöra att ytterligare resurser avsätts till produktutveckling samt, i möjligaste mån, till att patent- och varumärkesskydda ny teknologi. Hybricon har i dag ett svenskt patent på laddningssystem som kraftigt reducerar laddningstiden, och har ansökt om patent i övriga EU/EES. Samarbetet med Energimyndigheten kring åtta underprojekt under 2015-2016 kommer sannolikt att under projektperioden rendera ytterligare patentansökningar. Också bolagets marknadsförings- och försäljningsfunktion ska tilldelas ytterligare resurser. 
– Årets ansträngningar har gjort att vi med ett breddat produktsortiment och ökad produktionskapacitet står väl förberedda för framtiden, säger Jonas Hansson.
Positiv analys
I en nyligen genomförd uppdragsanalys ser analyshuset Börshandlat stor potential i Hybricon. ”Med en pionjärliknande ställning i bagaget, en utmärkt referensaffär och ett förbättrat samt utökat affärserbjudande tror vi att det kommer att gå vägen och att Hybricon kommer att bjuda aktieägarna på en behaglig färd till hög avkastning”, skriver Börshandlat.
 • Emissionen – Hybricon Bus Systems AB (publ)
 • Teckningstid: 22 februari – 9 mars 2016
 • Belopp: 26 674 560 SEK 
 • Antal aktier: 3 334 320 
 • Teckningskurs: 8 SEK per aktie
 • Bolagsvärdering (pre-money): 106 miljoner SEK
 • Bolagets aktieägare har företrädesrätt. 
 • Emissionen är garanterad till 100 procent via icke säkerställda teckningsförbindelser och garantier. 
 • Bolagets huvudägare ReMod Invest AB och bolagets verkställande direktör har icke säkerställda teckningsförbindelser på 11,75 MSEK respektive 0,45 MSEK, vilket tillsammans motsvarar 45,7 procent av emissionen. Icke säkerställda emissionsgarantier har lämnats av 19 investerare på totalt 14,48 MSEK, motsvarande 54,3 procent. 
 • Hybricons aktie är sedan förra våren noterad på AktieTorget. 
 • Läs mer om emissionen här