Publicerad 3 apr 2017

Hur hållbara är dagens aktieutdelningar?

Analys visar att toppen kan vara nådd
Räntemarknaden ger nästan noll och därför har direktavkastningen på aktier blivit viktigare. Historiskt står också utdelningar för en stor del av den totala avkastningen på aktiemarknaden. Men historiska jämförelser visar också att dagens höga utdelningar kanske inte är långsiktigt hållbara.

– När rubrikerna talar om att aktiemarknaden är på ny all-time high är det viktigt att komma ihåg att det egentligen är utdelningarna du ska hålla koll på. Det är där den största delen av avkastningen på aktiemarknaden ligger.
Det säger David Brett, som är investeringsanalytiker hos kapitalförvaltaren Schroders. David Brett pekar bland annat på historiska jämförelser som visar att mellan år 1900 och år 2012 uppgick den genomsnittliga avkastningen på den brittiska aktiemarknaden till 0,6 procent per år, exklusive utdelningarna.  
Utdelningar bakom hög avkastning 
– Men med utdelningarna inräknade så uppgick den genomsnittliga avkastningen under samma period till 5,2 procent per år, säger Brett. 
Det är också främst utdelningarna som gjort att placerare ”flytt” från obligationer till aktier under senare år. De europeiska obligationsmarknaderna ger i dagsläget inte mer än möjligen 1 procent, ofta mindre än så, i årlig avkastning (gäller statsobligationer med 10 års löptid). Aktieplacerare har det senaste året erhållit betydligt mer än så i årlig direktavkastning: i Storbritannien 3,5 procent och i Tyskland 2,3 procent.
Ohållbart höga aktieutdelningar
– Men våra jämförelser visar att dagens förhållandevis höga aktieutdelningar möjligen inte är hållbara, säger Brett, som pekar på vad han kallar dividend cover (”utdelningstäckning”).
Dividend cover visar hur mycket ett bolags vinster överstiger samma bolags utdelningar. För tio år sedan låg den genomsnittliga dividend covern på strax över 3 i både Europa och USA.  Bolagens vinster var alltså mer än tre gånger så höga som utdelningarna.
– Men i både USA och Europa så kan vi se att den genomsnittliga dividend covern har gått ned successivt de senaste åren. I USA ligger den på 2,1 och i Europa på 1,8. I båda fallen handlar det om historiskt låga nivåer, säger Brett, som fortsätter:
– Med en låg dividend cover blir marginalerna mindre. Går vinsten ned kan bolaget tvingas till att dra ned på investeringarna eller att minska utdelningarna.
Men David Brett vill också påpeka att dividend cover är en siffra bland många när det gäller att välja bolag att placera i.
– Det kan finnas många olika anledningar till varför ett bolags dividend cover går ned, säger han, och menar att placerare måste göra specifika och selektiva bedömningar när det väljer investeringsobjekt.
– Men att titta på dividend covern kan ge en fingervisning om hur pass hållbara ett bolags utdelningar är, och därmed vilken avkastning en viss aktie kan ge, säger David Brett.  
  
Viktig information: 
De synpunkter och åsikter som finns här är Schroders, och representerar inte nödvändigtvis synpunkter som uttrycks eller reflekteras i annan kommunikation, strategier eller fonder för Schroders.
Detta dokument är endast ämnat för informationsändamål och är inte ämnat som reklammaterial på något sätt. Materialet är inte ämnat som ett erbjudande eller en begäran för inköp eller försäljning av något ekonomiskt instrument. Materialet är inte ämnat för att anskaffa, och ska inte åberopas för, bokföringsråd, lagliga råd eller skatteråd, eller investeringsrekommendationer. Informationen här förmodas vara trovärdig men Schroders garanterar inte dess fullständighet eller riktighet. Inget ansvar kan tas för fel i fakta eller åsikt. Synpunkterna och informationen i dokumentet kan inte åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas.
Historisk avkastning är ingen pålitlig indikator för framtida avkastning, eftersom såväl värdet på andelarna som intäkterna från dem kan både stiga och falla. Det är inte säkert att investerarna får tillbaka det investerade beloppet.