Pär-Ola Adolfsson, senior fondförvaltare hos Danske Invest.

Publicerad 11 aug 2015

Horisont Ränta – en mer robust räntefond


Genom att fördela investeringarna i flera olika kategorier av obligationer kan Danske Invest Horisont Ränta bättre stå emot stigande marknadsräntor.

Den första halvan av 2015 bjöd på kraftiga rörelser på obligationsmarknaderna. Med rekordlåga räntor i början av året var det inte förvånande att räntorna skulle stiga, men få hade förutspått de kraftiga ränteuppgångar som kom i början av maj och åter igen i början av juni. I denna oroliga marknad är det viktigt med god riskspridning i olika obligationer, och det får du som investerare i Horisont Ränta.

– Tanken med Horisont Ränta är att istället för att bara ha risk mot traditionella stats- och bostadsobligationer så sprids risken även i andra typer av obligationer. Det gör Horisont Ränta mer motståndskraftig mot stigande räntor, samtidigt som det ger möjlighet till en merränta från kreditobligationer, säger Pär-Ola Adolfsson, senior fondförvaltare hos Danske Invest.

Brett register av möjligheter

Förutom traditionella obligationer kan fonden även investera i kreditobligationer – både ”high yield” och “investment grade”, samt tillväxtmarknadsobligationer. Dessutom kan fonden investera i globala statsobligationer som till exempel amerikanska, spanska och italienska statsobligationer när det bedöms attraktivt.

– Även om Horisont Ränta drabbades av den kraftiga ränteuppgången i maj och juni så har fondens sammansättning inneburit att avkastningen inte drabbades lika hårt som om fonden bara hade bestått av traditionella obligationer, tillägger han.

Det är bland annat kreditobligationer, vilka ger en merränta i förhållande till traditionella obligationer, som kan vara med och bidra till att säkra avkastningen om räntorna stiger. Samtidigt hjälper de olika typerna av obligationer till att sprida riskerna och öka den långsiktiga avkastningen.

Positiv avkastning under resten av året

Kursnedgångar till följd av de stora ränteuppgångarna under maj och juni pressade avkastningen för Horisont Ränta, men den är dock fortfarande positiv i år.

– Framöver ser vi goda förutsättningar för att fonden kommer skapa en positiv avkastning under resten av året, säger Pär-Ola Adolfsson.

Om räntorna ligger kvar på nuvarande nivåer kommer fonden att uppnå en avkastning på cirka 2 procent under de kommande 12 månaderna, bedömer han. Avkastningen förväntas främst komma från allokeringen till kreditobligationer, som för närvarande ger en fin merränta i förhållande till traditionella stats- och bostadsobligationer.

– Vi har strukturerat investeringarna så att fonden kan tåla ytterligare ränteuppgångar. Men blir de mycket kraftiga igen – vilket vi inte förväntar oss – så kommer det naturligtvis drabba avkastningen, säger han.

Risken för ränteuppgångar är störst i de längre obligationerna då Europeiska centralbanken fortsätter att köpa upp korta europeiska obligationer som ett led i arbetet med att stimulera den europeiska ekonomin.

– Det kommer att bidra till att hålla de korta räntorna stabila, säger Pär-Ola Adolfsson.

På en riskindikator mellan 1 och 7 ligger Danske Invest Horisont Ränta på 3. På samma indikator ligger en aktiefond typiskt på 6, medan en traditionell obligationsfond har en risk på 2.