Publicerad 2 okt 2013

Hedgefonden som utmanar svenska aktiefonder

Att det är viktigare att minska förlusterna än maximera vinsterna är ett återkommande råd från framgångsrika investerare, men det är lättare sagt än gjort. Hedgefonden Atlant Sharp tycks dock ha funnit en vinnande strategi som gör just detta. Fonden har sedan starten 2007 visat upp en avkastning nästan i linje med den svenska börsen under goda perioder, samtidigt som nedgången under sämre perioder varit väsentligt mindre. Och det har givit fondens sparare en avkastning om över 100 procent de senaste fem åren.

– På kort sikt kan många olika faktorer spela in, men på lång
sikt är de faktorer som bestämmer avkastningen för en aktieinvestering relativt
konstanta, säger Atlant Sharps ansvarige förvaltare Anders Kullberg.

– Vägen dit är dock sällan spikrak. Det finns många sätt att
få en avkastning om till exempel 6 procent per år över tid. Det kan handla om
en nedgång om 50 procent första året och därefter successiva uppgångar om 15
procent, eller kanske tvärtom. Poängen är dock att om du kan minska lyckas
begränsa risken de år som ger negativ avkastning, samtidigt som du behåller
avkastningen de goda åren, så skapas en betydande meravkastning.

Lägre risk än vanliga aktiefonder
Atlant Sharp investerar i värdepapper som är kopplade till indexet OMX30 som
följer Stockholmsbörsens största bolag. Den är dock ingen aktiefond.  Istället används options- och
terminsstrategier för att hela tiden anpassa fondens avkastnings- och
riskprofil till rådande marknadsläge. Det innebär att fondens förvaltare inte
behöver leta efter bolag som kan stå emot en börsnedgång eller dra nytta av en
uppgång, utan istället fokusera på att anpassa sig direkt efter det rådande
klimatet på börsen.

– Historiskt har Sharp hängt med i 96 procent av uppgången
på börsen. Vi har alltså inte fullt ut lyckats dra nytta av hela börsuppgången.
Samtidigt har Fonden dock bara följt med i 65 procent av nedgångarna på börsen.
Enkelt uttryckt motsvarar det en investerare som haft en portfölj med 96
procent aktier i alla positiva månader men en portfölj med bara 65 procent
aktier i negativa månader, fortsätter Anders Kullberg.

Att fonden inte dras med lika mycket i upp- och nedgångar,
och därmed har en lägre volatilitet, har givit den en lägre risknivå än vanliga
svenska aktiefonder. Det går att utläsa vid en jämförelse hos analysföretag som
Morningstar. Detta är också i linje med målsättningen att erbjuda en lägre
volatilitet än den svenska aktiemarknaden och en genomsnittlig årlig avkastning
om minst 15 procent.

Prisbelönt förvaltning
Ett ytterligare kvitto på att Atlant Sharp lyckats med sin förvaltning är att
fonden utnämnts till bästa hedgefond av fondmarknaden.se för både år 2010 och
år 2012. Den ansvarige förvaltaren Anders Kullbeerg hoppas att det kan få fler
sparare att få upp ögonen för fonden.

– Denna typ av utmärkelser är givetvis ett erkännande som
skapar positiv uppmärksamhet. Att företag som granskar fondbranschen håller med
om att vi levererar en attraktiv riskjusterad avkastning till våra investerare
understryker att vi har en bra produkt som verkligen kan konkurrera med
traditionella svenska aktiefonder, avslutar han.  

– Atlant Sharp kan utgöra ett intressant alternativ till en Sverigefond. Fonden har exponering mot den svenska aktiemarknaden och vid en jämförelse av de bästa Sverigefonderna, både avkastningsmässigt och riskmässigt, har Atlant Sharp legat i topp såväl positiva som negativa börsår, säger Anders Kullberg, som ansvarar för förvaltningen av fonden. 


Värdet får aldrig tappa mer än 10 procent

Han berättar att förvaltningsmodellen kretsar kring fyra ledord; analys, aktivitet, fokus och förlustminimering. I analysen kombineras en kvantitativ modell med mänskligt humankapital och en stor vikt läggs vid fundamental makroanalys samt granskning av volatiliteten. Eftersom man använder derivatinstrument, det vill säga optioner och terminer, med begränsad livslängd, är aktivitet en nödvändighet för att lyckas. Fokus innebär i förvaltningen att man enbart handlar på den svenska derivatbörsen och enbart mot det breda OMXS30-indexet. Samtidigt sker alla investeringsbeslut utifrån målsättningen att minimera värdefall om analysen blir fel. 

Förvaltningens styrka är möjligheten att snabbt kunna förändra risk- och avkastningsprofilen efter korta marknadsrörelser.
– Avkastningen skapas genom att göra så få och små förlustaffärer som möjligt. Målsättningen är att fondens värde i normalfallet aldrig får minska mer än tio procent under ett kalenderår. Det riskreducerande inslaget skiljer också fonden från traditionella Sverigefonder, samt det faktum att fonden enbart exponerar sig mot börsen via derivat, säger Anders.

Utklassar storbankernas alternativ
Likheten mellan Atlant Sharp och svenska aktiefonder är att värdet i normalfallet stiger när Stockholmsbörsen går upp. Trots det visar granskningen att starka svenska aktiefonder under de senaste fem åren, både passivt och aktivt förvaltade, inte kunnat uppvisa vare sig en högre avkastning eller en lägre risk än Atlant Sharp.
– Skillnaderna är stora både risk och avkastningsmässigt – särskilt om man jämför med storbankernas alternativ. Sammantaget innebär det att Atlant Sharp kan bidra med en attraktiv Sverigeexponering i portföljen, sammanfattar Anders Kullberg.

  • Atlant Fonder
  • Atlant Fonder är ett fristående fondbolag som uteslutande ägnar sig åt förvaltning av specialfonder, så kallade hedgefonder. I dagsläget sköter Atlant Fonder förvaltningen av fyra hedgefonder och har drygt 2, 7 miljarder kronor under förvaltning. Bolaget har sju anställda och samtliga förvaltare har spetskompetens inom derivatinstrument.
  • Läs mer om Atlant Fonder här