Publicerad 1 sep 2015

Hedgefonden som går mot strömmen


När det är oroligt på aktiemarknaden ökar intresset för fonder med fokus på riskminimering. Så kallade marknadsneutrala fonder stiger visserligen inte lika mycket som andra fonder när marknaden går upp, men i gengäld blir nedgången desto mindre vid generella kursfall.

– Det är en fördel för oss när marknaden är nervös. Vår fond utvecklas bättre under oroliga tider.

Det säger Harald Sporleder, fondförvaltare på Allianz Global Investors, och som förvaltar hedgefonden Discovery Europe. Fonden är en så kallad marknadsneutral hedgefond, vilket innebär en placeringsstrategi där målet är att den totala nettoexponeringen mot marknaden ska vara noll, eller i vart fall nära noll. Fondens långa positioner ska över tiden vara lika stora som dess korta positioner, vilket innebär att korrelationen till den totala marknadens rörelser är låg. Den låga volatiliteten leder till en avkastning som är betydligt jämnare över tiden jämfört med index.   

– Under de åtta år som fonden funnits så uppgår avkastningen till i genomsnitt sex procent per år, säger Sporleder.

– Också vi gick back när börserna föll stort under några dagar i slutet av augusti, men vi tog snabbt igen förlusterna, fortsätter han.  

Hittills i år, till och med augusti, uppgår avkastningen i Discover Europe till 7,5 procent.  

Placerar bara i aktier

Något som är centralt i fondens strategi är att aldrig placera i några typer av derivatinstrument. De tar heller inga positioner på valutamarknaden. Fonden köper eller säljer enbart aktier. 

 – Marknaden är ineffektiv, och när marknaden är orolig så kan vi se att derivatinstrument inte innebär något skydd, säger Sporleder som säger att de bara tittar på fundamentala faktorer när de tar sina placeringsbeslut.  

Trots höstens marknadsturbulens så tror Harald Sporleder på starkare europeiska börser under årets sista kvartal. Marknadens farhågor för en amerikansk räntehöjning är obefogad, anser han. Inte för att en räntehöjning är otrolig, utan för att en eventuell höjning förmodligen blir marginell och därmed utan någon realekonomisk betydelse. Snarare skulle en amerikansk räntehöjning på lite sikt få en positiv symboleffekt eftersom det tyder på att Federal Reserve ser styrkan i den amerikanska ekonomin, tror Sporleder.

Sporleder tror inte att en eventuellt lägre ekonomisk tillväxt i Kina kommer att slå ytterligare mot europeiska industriaktier.

– Effekten av lägre kinesisk tillväxt ligger redan i dagens kurser, menar han.   

Positiv till svenska industriföretag

När det gäller sektorer generellt så berättar Sporleder att fonden i dag har stängt sin tidigare korta positioner i oljebolag. Anledningen är att han inte tror på ett fortsatt oljeprisfall. Däremot är Sporleder fortsatt negativt inställd till övriga energi- och kraftbolag. 

Discovery Europe tar positioner mot länder. Ett land som har övervikt i fonden är Italien. Landets makroekonomiska indikatorer har stabiliserats, bland annat till följd av en sundare ekonomisk politik. Däremot har Sporleder en mer pessimistisk syn på Spanien, liksom på Storbritannien. När det gäller Sverige så har han en något tudelad bild då han anser att den låga räntan slår mot den inhemska banksektorn.

– Däremot ligger vi överviktade i svenska industriföretag, säger Sporleder.

Vilka risker ser du i dagens marknad?

  

– Den låga räntan innebär tyvärr att investerare som annars inte skulle placera på aktiemarknaden gör det i jakt på avkastning. Dessa investeringar, som inte baseras på fundamentala analyser, sker dessutom i ETF:er och andra derivatinstrument. Det kan leda till en väldigt turbulent marknad. Den europeiska centralbanken för en kortsiktig politik, och med den låga räntan så bidrar den till att bygga upp spekulationsbubblor, säger Sporleder.