“I Norden finns många intressanta bolag där riskpremien kan sjunka och det är där vi ska leverera avkastning”, sägerAndreas Dankel

Publicerad 2 maj 2017

Här är företagsobligationerna som levererar

Hittar guldkornen bland obligationerna
Lägre risk än aktier och bättre förväntad avkastning än statsobligationer. Men det gäller att välja rätt företagsobligationsfonder. Investerarbrevet har tittat närmare på fyra intressanta fonder.

– Räntorna är redan låga men vi bedömer att riskpremien kan falla ytterligare. Det är en viktig anledning till att vi ser ljust på företagsobligationer. 
Det berättar Andreas Dankel som är chef för Danske Invests investeringar inom företagsobligationer. Riskpremien är den extra ränta – utöver den så kallade riskfria statsobligationsräntan – som långivare får när de lånar ut till företag genom att köpa företagsobligationer. 
De ekonomiska hjulen snurrar bra 
Att såväl Sverige som Europas länder har god tillväxt är en förklaring till att riskpremien kan sjunka. När företag går bra minskar risken för att de inte klarar av att betala, vilket återspeglas genom att den räntan sjunker. Lägre riskpremier betyder att värdet på företagsobligationerna stiger. 
– Risken att låna ut pengar till företag blir helt enkelt lägre. Vi har placerat i flera företag där vi tror att riskpremien kommer att falla, säger Andreas Dankel. 
Minimerar ränterisken, ökar kreditrisken 
En grundbult i Danske Invests nordiska företagsobligationsfond är låg ränterisk. Det innebär att fonden ska klara sig relativt väl även om räntorna stiger. Och sannolikheten för att räntorna ska stiga ytterligare är stor. 
– Fonden är positionerad för stigande räntor. I Norden finns många intressanta bolag där riskpremien kan sjunka och det är där vi ska leverera avkastning. 
– Vi är mycket selektiva och tackar nej till många investeringar. Nu ser vi möjligheter inom till exempel förlagslån, fortsätter Andreas Dankel. 
Nordiska bolag ger i dag en genomsnittlig ränta, yield, på omkring 3 procent, vilket är ett konservativt riktmärke över den avkastning som fonden kan ge i år. Faller riskpremien kan avkastningen bli högre. 
ECB fortsätter köpa obligationer
Danske Invest har även två företagsobligationsfonder inriktade mot Europa. Den ena placerar i investment grade, alltså obligationer med hög kvalitet. Den andra i high yield som innebär högre risk men också möjlighet till högre avkastning. Såväl ECB som den brittiska centralbanken köper företagsobligationer inom investment grade. 
– Det bidrar till att driva upp priser och minska riskpremierna. Marknaden drivs framför allt av lågräntemiljön och att fler och flera bolag vänder sig till obligationsmarknaden för att låna, berättar Andreas Dankel. 
Lågräntemiljön innebär att investerare söker sig bort från till exempel statsobligationer – som i många fall ger negativ ränta – till företagsobligationer för att få avkastning. Dankel tror även att Europa kommer att ta rygg på USA, vilket innebär att de vänder sig till obligationsmarknaden för finansiering i högre grad. 
Hållbara vindar blåser för Vestas 
En fond som rönt stor uppmärksamhet är Danske Invest European Corporate Sustainable Bond. Fonden – som placerar i hållbara bolag – har tyngdpunkt mot Norden. 
– Nordiska bolag har ofta helt enkelt bra hållbarhetsarbete, slår Andreas Dankel fast. 
Andreas Dankel arbetar långt ifrån med att enbart välja bort bolag. Än viktigare är att placera i bolag som rör sig i rätt riktning, till exempel Vestas som tillverkar vindkraftverk. 
– Bolaget har en kontrovers gällande ett projekt i Afrika. Men bolaget agerar klokt och därför är det en av våra större placeringar, berättar Andreas Dankel. 
  • Fakta: Ränte- kreditrisk 

  • Kreditrisken
    är den viktigaste faktorn för riskpremien och är också den största risken för företagsobligationer. Men det är även den risk som gör att du får högre ränta än om du placerar i traditionella statsobligationer.
  • Ränterisken speglar risken för en ökning av den allmänna räntenivån. När den allmänna räntenivån stiger, faller obligationskurserna vilket ger en kursförlust för obligationsinvesterare. På samma sätt får sjunkande räntor obligationskurserna att stiga.
  • Läs mer här 
Riskinformation 
Texten ovan ska inte ses som investeringsrådgivning. En investering är alltid kopplad till en risk, och avkastningen kan även bli negativ. Tala alltid med din rådgivare innan du gör en investering. Läs mer om risker och kostnader på produktsidan på danskeinvest.se. Se även informationsbroschyr och basfakta för investerare.