– Exkludering är en viktig grundbult i all hållbarhetsförvaltning. Men för att även kunna leverera en bra avkastning krävs investeringar i företag som gör nytta och därmed även gynnas av omställningen, säger Philip Ripman, som förvaltar SPP Global Solutions.

Publicerad 19 dec 2019

Här är fonden som är bra för både plånboken och planeten

Win – win.
Hållbara investeringar ska göra skillnad, men även generera god avkastning. SPP Global Solutions jobbar i sin förvaltning med att hitta bolag som har lösningar för dagens hållbarhetsutmaningar och som dessutom har förutsättningar att växa mer än andra just till följd av detta.

SPP/Storebrand har sedan 1995 haft ett hållbarhetsteam i sin organisation. Därmed är man en av de kapitalförvaltare som arbetat längst med att integrera hållbarhet som en naturlig del i sin förvaltning. Den långa erfarenheten har medfört att SPP/Storebrand kommit betydligt längre än många konkurrenter. 

– Det finns många som arbetar med hållbarhetsförvaltning. Men det tar tid att bygga en verksamhet som klarar av att bemästra hållbarhetsarbetet. Det säger Philip Ripman, senior fondförvaltare av SPP Global Solutions.

Exkludering räcker inte

Han anser att det inte räcker med exkluderingar, det vill
säga att välja bort bolag, för att klara världens hållbarhetsutmaningar. För
att komma snabbare framåt krävs investeringar i bolag med lösningar på dagens
hållbarhetsutmaningar.

– Exkludering är en viktig grundbult i all
hållbarhetsförvaltning. Men för att även kunna leverera en god avkastning krävs
investeringar i företag som gör nytta och därmed även gynnas av omställningen,
säger Philip Ripman.

SPP Global Solutions har därför tagit sin förvaltning
betydligt längre och söker bolag som utifrån fyra identifierade trender
inom området: lägre klimatpåverkan och resursanvändning, smarta städer som
kombinerar större befolkning med lägre miljö- och klimatpåverkan, smarta
produkter som bidrar till ett mer effektivt och cirkulärt resursutnyttjande
samt digitala tjänster som skapar inkludering där konsumenter som tidigare
varit utanför “systemet” enklare kan ta sig in, förbättra sin ekonomi och
därigenom sin livssituation.

Viktigt med genomarbetad hållbarhetspolicy

Han anser själv att det kan låta abstrakt ibland, men att
det också är en av anledningarna till att det är viktigt att ha en väl
genomarbetat hållbarhetspolicy.

– Vi vet att de senaste årens stora klimatbeslut kommer att
styra stora kapitalflöden i vissa riktningar. Med en bra analys ökar
möjligheterna att förstå de trenderna och därmed även sannolikheten att göra
bättre investeringar, säger Philip Ripman.

Han poängterar även att det inte bara handlar om politiska
beslut. Den största drivkraften är marknadskrafterna. Företagen ser helt enkelt
möjligheter att tjäna pengar på omställning.

Texas investerar mest i förnyelsebar energi

Ett exempel på detta är till exempel den amerikanska
oljestaten Texas. Enligt Ripman är, kanske något överraskande, Texas den
delstat i USA som investerar mest pengar i förnyelsebar energi, helt enkelt för
att det är mer lönsamt än att fortsätta investera i olja.

– Politikerna kan vara med och påverka, men omställningen
kommer att drivas av näringslivet, säger han.

För SPP Global Solutions är inte hållbarhetsmålen enskilda.
De verkar i symbios och är ämnade att samverka. Som exempel nämner han smarta
städer, där ny teknik krävs för att hantera en växande befolkning. Ren luft och
rent vatten är exempel på två områden som kan placeras i flera hållbarhetsområden,
inte bara inom smarta städer.

– Det finns ett stort antal bolag vars affärsidé är att bidra med lösningar på de klimatproblem vi står inför. Många av dem har dessutom en strukturell medvind. Det innebär att man som investerare inte behöver göra avkall på förväntad avkastning till förmån för hållbarhet – tvärt om, konstaterar Ripman.

SPP Global Solutions har med sin strategi och långa erfarenhet lyckats väl i sin förvaltning. Grafen visar att fonden sedan start 2012 utvecklats något bättre än sitt jämförelseindex.

Fondens har under perioden 2012-09-30—2019-11-30 avkastat 182 procent i svenska kronor, utan hänsyn till inflation. Fondens jämförelseindex (MSCI All Country World Index Net Return) har under samma period avkastat 176 procent.

Fakta: Målsättning och placeringsinriktning

SPP Global Solutions är en fossilfri aktiefond med målsättning att uppnå långsiktig meravkastning genom att investera på de globala aktiemarknaderna inklusive tillväxtmarknader. Fonden investerar i hållbara bolag som ligger i linje med FN:s globala hållbarhetsmål, bolag med lösningar på världens hållbarhetsutmaningar. Fonden kommer att kunna avvika betydligt från sitt jämförelseindex. 

Fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption, allvarlig klimat– och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen) och tobak. Fonden exkluderar även bolag inom vissa enskilda sektorer som bedöms vara ohållbara. Därutöver avstår fonden från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi, andra marknadsanpassade exkluderingar samt bolag med stora fossilreserver.

Läs mer om SPP Fonder här.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr.