Publicerad 17 apr 2019

Här är faktorfonden som klarat upp- och nedgångar

Navigerar svängningarna väl
Många faktorfonder gick starkt fram till och med 2017. Men sedan tog det stopp. Här är fonden som klarade såväl stigande som fallande marknader. Förklaringen? En väl beprövad strategi som har testats i två år innan den gick skarp.

Fram till och med 2017 var det ljusa tider för många faktorfonder, även kallat smart beta. Det som skiljer faktorfonder från andra är att de är exponerade mot faktorer som förväntas ge meravkastning över tid, se fakta nedan.
 
Anledningen till att många placerar i faktorfonder är att de vill ha ett skydd när marknaderna faller och få del av stigande marknader. Många faktorfonder ha också lyckats leverera en avkastning på omkring 2-4 procent. Men 2018 föll såväl aktier som high yield-obligationer och merparten av alla faktorfonder hamnade på minus.
 
– Det gångna året var en svår miljö för många förvaltare och det var första året på åtta år som risktillgångar minskade i värde, berättar Keith Swabey, Senior Product Specialist inom multi-asset på HSBC Asset Management.
 
Exponering mot tre faktorer i tre tillgångsslag
HSBC:s fond Multi Asset Style Factor är en av få fonder som lyckades väl även under 2018. Fonden är en faktorfond som ger exponering mot tre faktorer (värde, carry och momentum) i de tre tillgångsslagen aktier, räntor och valutor. En viktig grundbult är att den har låg korrelation med traditionella tillgångsslag eftersom den går kort och lång i olika placeringar. I relativa termer har den låg exponering mot aktiemarknaden och fördelningen är: 40 procent aktier, 30 procent obligationer och 30 procent valutor.
 
Varför steg den här fonden när många andra sjönk?
– Flera faktorer bidrog men grunden för framgången ligger i att vi testkörde den modell som fonden förvaltas efter i två år innan vi lanserade fonden. Vi gjorde finjusteringar under tiden fram till att vi var nöjda.
 
– Inom aktier investerar vi enbart på indexnivå. Därför påverkades vi inte av den volatilitet som påverkar enskilda aktier, något som drabbade många av våra konkurrenter. Dessutom har vi inte för mycket risk i en tillgångsklass. 

Skyr volatilitet
En annan intressant aspekt är HSBC undviker faktorn volatilitet, som många andra fonder investerar i.
 
– Vi kommer aldrig att investera i volatilitet eftersom den stiger när aktie- eller kreditmarknaden faller snabbt. Eftersom många förvaltare är kort volatilitet kommer den faktorn påverka fonden negativt när börsen viker. Det skulle även innebära att investerare som söker diversifiering bort från aktiemarknaden kommer att bli besvikna, slår Keith Swabey fast.
 
– De instrument vi jobbar i är samtliga väldigt likvida, vilket gör att transaktionskostnaderna för detta blir låga. Det handlar om att gneta och göra de transaktioner som krävs för att hålla risknivån så låg som möjligt, avslutar Keith Swabey.       

HÅLL KOLL PÅ FAKTORERNA

HSBC definierar en faktor som en identifierbar källa till avkastning och det finns två typer. 

1. Makro: Hit räknas till exempel faktorer som påverkas av den makroekonomiska utvecklingen som tillväxt och aktier samt inflation och obligationer.
2. Style: Faktorer som konsekvent förklarar den relativa avkastningen inom en tillgångsklass, t ex aktier carry och valutor eller värde och aktier.

Riskinformation 

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.