“Redan i dag är vi ett lönsamt bolag, och vi har nyligen reviderat upp vår vinstprognos för 2017”, säger Ingemar Sekund, vd på Power & Tower.

Publicerad 1 sep 2017

Han tar ny borrteknik till Europa

Onoterat tillväxtbolag genomför nyemission
Det svensk-amerikanska företaget Power & Tower möter en allt högre efterfrågan på sina tjänster inom fiberteknik. Nu genomför bolaget en första emission för att stärka kapaciteten i syfte att klara alla inkommande beställningar.

Trots att fiberteknikbolaget Power & Tower hittills har haft all sin verksamhet i USA så har företagsledningen beslutat att lista bolaget på en svensk marknadsplats. Av det följer att bolagets nyss påbörjade nyemission sker på den svenska marknaden.
– I Sverige finns det bra marknadsplatser för något mindre bolag. Dessutom planerar vi att expandera verksamheten till Europa, inklusive Sverige, säger Ingemar Sekund, som är vd för Power & Tower. 
Verksamheten på plats i USA sker via Southern Engineering & Construction Corp (SECC), som sedan i somras är ett helägt dotterbolag till Power & Tower. SECC har ett brett utbud av tjänster inom telekommunikationsindustrin, bland annat planering och projektering av fiberläggning och fiberoptisk installation, vilket inkluderar borrning och antennplacering.  

När det gäller installation av fibernät använder SECC tekniken att borra horisontellt, istället för det traditionella sättet att gräva diken.
– Det innebär så pass stora kostnadsbesparingar att det inte är någon överdrift att tala om en revolution när det gäller fiberinstallation, säger Ingemar Sekund. 
Snabbt växande marknad
Enligt beräkningar från MarketsandMarkets förväntas marknaden för infrastruktur inom fiber att växa med närmare 10 procent per år de kommande fem åren. Det betyder en ökning från dagens 3 miljarder dollar till 5 miljarder dollar. Men SECC har inte växt i samma takt som marknaden.
– Kapacitetsbrist gör att vi måste tacka nej till uppdrag, säger Sekund, som menar att med mer kapacitet skulle omsättningen, och därmed resultatet, öka per automatik.
Det är anledningen till att moderbolaget väljer att göra en första initial emission om totalt 4,5 miljoner kronor. Sekund berättar också att senare i höst sker en större spridningsemission, vilket är ett led i förberedelserna för en notering på svensk marknadsplats. 
– En listning gör det möjligt att expandera ytterligare, säger Sekund, som menar att också en geografisk expansion är planerad.
– Tekniken med horisontalborrning har ännu inte slagit igenom fullt ut i Europa. Men med tanke på de stora fördelarna som är förknippade med tekniken bedömer vi att det bara är en tidsfråga. Och då kommer vi att vara beredda, slår Sekund fast.
Expansion via förvärv   
Satsningen på nya marknader kommer förmodligen att ske via förvärv, och enligt Sekund finns det redan ett par konkreta uppköpskandidater i både Europa och USA. Verksamheten i USA har nämligen hittills till stor del varit koncentrerad till de sydöstra delarna, men bolaget ser alltså stora förutsättningar att utöka verksamheten till andra delar av landet.
– Det är bland annat ett amerikanskt bolag som vi är intresserade av, och skulle köpet gå igenom så skulle vi i ett slag öka omsättningen med omkring det dubbla, berättar Sekund.
Holdingbolaget Power & Tower bildades 2016, medan SECC, där alltså all faktisk verksamhet bedrivs, bildades 2002. Förvärvet, som gjorde Power & Tower till moderbolag med säte i Sverige, gjordes just med tanke på en förestående marknadsnotering i Sverige. Upplägget hade formen av ett omvänt förvärv där den tidigare amerikanske grundaren och huvudägaren av SECC blev huvudägare i Power & Tower.
Ingemar Sekund har inga problem att motivera varför han tror att Power & Tower är en bra investering. 
– Vi ser ett stort och växande behov av våra tjänster. Redan i dag är Power & Tower ett lönsamt bolag, och vi har nyligen reviderat upp vår vinstprognos för 2017.  Med högre kapacitet kommer vi kunna hålla jämn takt med marknadstillväxten.
  • Emission – Power & Tower Holding AB   
  • Teckningstid: till och med den 8 oktober
  • Emissionsvolym: 4,5 miljoner kronor
  • Teckningskurs: 3 kronor/aktie
  • Bolagsvärdering (pre-money): 36,2 miljoner kronor
  • Ladda ner memorandum och anmälningssedel här.
  • Läs mer om bolaget här.