Publicerad 15 jan 2019

Han hittar vinnarna bland de familjeägda bolagen

Sund försiktighet i familjeägda bolag
Är grundarna av ett företag verkligen de som är bäst lämpade att leda det, och är entreprenörsanda något som gynnar en långsiktig utveckling? Förvaltaren bakom BLI – Banque de Luxembourg Investments aktiefond för familjeägda bolag svarar tveklöst ja på bägge frågorna. Och trots en tuff höst talar fondens utveckling sedan start sitt tydliga språk.

– Ett familjeägt företag har en storägare vars långsiktiga egenintresse sammanfaller med företagets. Det handlar om ett långsiktigt engagemang vars mål är att skapa en stabil tillväxt. Det passar mycket väl med vår egen investeringsfilosofi.

Det säger Ivan Bouillot på BLI – Banque de Luxembourg Investments som förvaltar fonden BL-European Family Businesses, en aktiefond som placerar i europeiska börsnoterade bolag där grundarna och/eller deras familjer fortfarande har en betydande kontroll och inflytande över verksamheten. 

– Vår definition är att minst 25 procent av bolagets rösträtter ska ligga hos en och samma ägare, som då också är de ursprungliga grundarna eller de ursprungliga grundarnas familj, säger Bouillot. 

Han tillägger att han också kan inkludera bolag med en lägre röstandel, ner till 20 procent, om familjen också är aktiv på ledningsnivå eller i styrelsen. 

Bouillot berättar att han som övergripande ansvarig för alla BLI – Banque de Luxembourg Investments europeiska aktiefonder under flera års tid följt familjeägda företag. När den nya fonden sjösattes i slutet av 2016 var det ett sätt att ta till vara på de unika idéer som ligger bakom många familjeföretag och fokusera på det i en separat aktiefond.

Vad är det som särskiljer familjeägda företag?

– Långsiktigheten skapar en sund försiktighet i syfte att säkerställa företagets fortlevnad. Dessutom kännetecknas bolagsledningen av entreprenörsanda och en gedigen förståelse för verksamheten, säger Bouillot, som menar att det är just kombinationen av försiktighet och entreprenörsanda som ligger bakom framgången för många familjeföretag. 

Bouillot menar också att placeringar i familjeägda företag passar speciellt väl i dagens ekonomiska klimat.

– Familjeföretag en långsiktig avkastning till en risk som inte sällan är lägre i förhållande till många andra aktieplaceringar, säger Bouillot. 

Han pekar även på det faktum att familjeföretag ofta är lågt belånade, vilket ger större motståndskraft mot oroliga finansmarknader och generella börsnedgångar.

Hur går urvalet av företag till?

– Först studerar vi affärsidén och hur väl involverade familjen är i företaget. Sedan gör vi en analys enligt vår speciella metodik som vi kallar Business-Like Investing, berättar Bouillot.

Business-Like Investing innebär att fonden ser sig själv mer som en långsiktig delägare i bolaget än som en kortsiktig placerare. Det är för övrigt ett förhållningssätt som genomsyrar BLI – Banque de Luxembourg Investments investeringsfilosofi för i stort sett alla deras fonder.

– Det innebär att vi letar efter bolag med en specifik konkurrensfördel inom sitt segment och som även har ett positivt kassaflöde och potential att skapa en långsiktig värdeökning för ägarna, säger Bouillot. 

Hållbarhet är också en viktig komponent. Fonden övervakar alla bolag med hjälp av en extern aktör och exkluderar till exempel helt bolag som är kopplade till kontroversiella vapen. Man använder också aktivt sin rösträtt i de bolag där man har innehav, så kallad proxy voting, för att påverka verksamheten i rätt riktning.

BL-European Family Businesses har i dagsläget innehav i 73 företag, framför allt inom sektorerna industri, konsumentvaror, hälsa och teknologi. Däremot har fonden mycket få placeringar inom finanssektorn.

– Det är en bransch som kräver stora kapitalinsatser, och företagen inom finans kan sällan karakteriseras som familjeföretag, säger Bouillot, som tillägger att BLI – Banque de Luxembourg Investments  även generellt tenderar att välja bort bolag inom finanssektorn på grund av att dessa företag ofta uppvisar mindre transparenta balansräkning och därmed är svårare att analysera. 

Bouillot berättar att fonden placerar inom hela Europa men tyngdpunkten ligger på Sydeuropa och Kontinentaleuropa. Största innehaven för närvarande är i Frankrike, Italien och Tyskland, men faktum är att fonden också investerar i Sverige även om fonden för närvarande bara har mindre än en procent av det förvaltade kapitalet placerat i svenska bolag efter att nyligen ha sålt sitt innehav i Axfood.

Hur går fonden?

Fonden har funnits sedan december 2016, och även om Bouillot själv med sitt långsiktiga perspektiv tycker att det för tidigt att utvärdera har den trots en skakig höst avkastat 13,2 procent sedan start. Det ligger i linje med fondens jämförelseindex MSCI SMID NR som stigit med 13,8 procent och väl över MSCI Europe NR ökat 9,5 procent. 

– Det är naturligt att fonden har påverkats negativt när det är stora korrigeringar på marknaden, men vi är långsiktiga investerare och trygga i förvissningen att fondens innehav i välskötta familjebolag har goda förutsättningar att utvecklas väl över tid, avslutar Ivan Bouillot.

Totalt förvaltas kapital uppgick per den sista oktober till cirka 134 miljoner euro.

Läs mer om BLI – Banque de Luxembourg Investments här 

Följ BLI Banque de Luxembourg Investments på LinkedIn

Läs mer om fonden BL- European Family Businesses 
 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.  Konsultera alltid en rådgivare innan du gör en investering, och ta reda på om en viss investering passar din investeringsprofil. Denna artikel utgör inte finansiell rådgivning.