“Small cap har inte samma täckning som storbolagen när det gäller analyser. Det innebär större möjligheter att hitta bolag med låg värdering”, säger Erik Esselink, som förvaltar fonden Invesco Global Smaller Companies Equity Fund.

Publicerad 31 okt 2017

Han hittar guldkornen bland småbolagen

Fonden som drar fördel av ineffektiva marknader
– Att många investerare ignorerar vissa typer av bolag och vissa specifika marknader innebär stora möjligheter för oss. Det är nämligen bland dessa bolag och på dessa marknader som vi kan hitta de mest attraktiva värderingarna.

Erik Esselink förvaltar fonden Invesco Global Smaller Companies Equity Fund – en global aktivt förvaltad småbolagsfond. Att fonden uppvisat en så pass stark utveckling – plus 14 procent i snitt per år de senaste tre åren, vilket är närmare 4 procentenheter över index – förklarar Esselink med att de i sin placeringsstrategi ofta avviker från index.– Vi tittar i första hand på bolag och inte på länder eller branscher. Det handlar alltså om stock-picking, säger han.

Esselink är inte sen att peka på den stora fördelen med placeringar i just mindre bolag, och förklarar varför de som förvaltare då också har störst möjlighet att göra skillnad. 

Positivt med en ineffektiv marknad
– Small cap har inte samma täckning som storbolagen när det gäller analyser. Det innebär större möjligheter att hitta bolag med låg värdering, säger Esselink, som ser småbolagsmarknaden som ineffektiv jämfört med marknaden i storbolag.

Det är samtidigt en ineffektivitet fondens förvaltare utnyttjar till sin fördel.

– Att många placerare ignorerar small cap innebär att de ignorerar 80 procent av marknaden. Det är det vi älskar eftersom det ger oss fördelar, tillägger Esselink, som samtidigt vill poängtera att många bolag som klassas som small cap ofta är tämligen stabila bolag – upp till 10 miljarder dollar i börsvärde – med stor exportandel.

Esselink vill också poängtera att risken i småbolagsaktier ofta är betydligt lägre än vad som görs gällande.

– Med både geografisk och sektormässig spridning kan vi reducera risken utan att det slår mot avkastningen, säger han, och menar att det är en viktig anledning till att han som förvaltare i stor utsträckning avviker från index (MSCI World Small Cap).

Underviktad mot USA
Fondens exponering gentemot den amerikanska marknaden ligger exempelvis på 30 procent, vilket kan jämföras med index 56 procent. I gengäld ligger Invescos fond överviktad mot såväl Europa som Australien och Nya Zeeland.

– Vi ser amerikanska småbolag som högt värderade. En del kommande reformer, som till exempel en skattereform, ligger redan i priserna, säger Esselink, som ser en ytterligare risk förknippad med amerikanska bolag.

– Det finns tecken på löneinflation Och att många amerikanska företag i dag betalar låga ersättningar till sina anställda indikerar att deras vinstmarginaler inte är långsiktigt hållbara.

När det gäller Europa är Esselink något kallsinnig till den skandinaviska marknaden. 

– Egentligen borde vi vara positiva till Skandinavien, inklusive Sverige, eftersom ekonomierna är i så pass gott skick och bolagen går bra. Men det finns några orostecken, säger Esselink, som framförallt pekar på obalanserna på den svenska bostadsmarknaden. 

– Men den främsta anledningen till att vi är underviktade i Skandinavien, säger Esselink, är att vi ser värderingarna som höga.  Här är ser vi faktiskt de effektiva skandinaviska marknaderna som ett problem, eftersom det innebär mindre möjligheter för oss att göra skillnad.  

Överviktad mot Europa…
Esselink är desto mer positiv till de större kontinentaleuropeiska länderna, främst Frankrike, Nederländerna, Italien och Portugal.

– Här är vi klart överviktade, jämfört med index, då vi ser låga värderingar och stark inhemsk tillväxt, säger Esselink, som också nämner välskötta bolag och kommande strukturella reformer på bland annat arbetsmarknaden som positiva faktorer när det gäller det område som han väljer att benämna som ”core-Europe”.

…och Australien
Något som kan tyckas överraskande är att Invescos småbolagsfond även är överviktade mot Australien. Det är ett land vars ekonomi kännetecknas av, om inte recession, så i vart fall klart måttlig tillväxt.

– Att andra investerare är negativa till Australien gör att många bolag är mycket lågt värderade, och vi har hittat flera mycket attraktiva bolag, säger Esselink, som menar att här handlar det om verklig stock-picking. 

När det gäller Australien är det främst två bolag som Esselink vill föra fram: den digitala jobbsökartjänsten Seek och byggvaruföretaget James Hardie.

– Seek har en stor del av sin verksamhet i andra länder, och äger den största kinesiska on-line-tjänsten när det gäller rekrytering, säger Esselink, som menar att det är bland annat detta som gör bolagets väldigt undervärderat, och därmed väldigt intressant som placering.

Också när det gäller James Hardie, var främsta produkt är fibercement, vill Esselink föra fram bolagets globala närvaro som den stora konkurrensfördelen.

– James Hardie har 85 procent av sin verksamhet i USA. Bolaget totala marknadsandel uppgår till 20 procent och ökar stadigt. Dessutom har de en produkt som ligger helt rätt i tiden, och säger Esselink.

Enligt Esselink är fondens övervikt i bland annat Australien ett tydligt tecken på vad placeringar i småbolagsaktier handlar om – att hitta bolag som växer strukturellt och med en lösare koppling till den makroekonomiska utvecklingen.

– Dessutom handlar det om enkel matematik. Möjligheten till en stor procentuell ökning stärk ju mindre bolaget är, säger han. 

Läs mer om fonden här och här.Viktig information:Detta dokument är endast till för investerare i Sverige (dela inte ut det på andra orter).Källa: Invesco 31 oktober 2017Värdet på investeringar och inkomster kan fluktuera (vilket till viss del kan bero på växelkursförändringar) och investerare kanske inte får tillbaka hela beloppet som investerades. Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Vi rekommenderar att du läser den senaste versionen av Basfakta för investerare med relevant fond- och andelsklass-specifik information, det senaste prospektet samt hel- eller delårsrapporter för mer information om våra fonder, inklusive information om fondspecifika risker. Inget av innehållet i denna artikel/presentation utgör investeringsrådgivning.Distributionen och erbjudandet av fonden/fonderna eller dess/deras andelsklasser kan i vissa jurisdiktioner begränsas enligt lag. Personer som kommer i besittning av detta dokument, är skyldiga att informera sig om, och följa, eventuella restriktioner. Detta dokument utgör inte ett erbjudande, eller uppmaning av någon, i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan överlåtelse är otillåten. Personer som är intresserade av att förvärva fonden/fonderna, ska informera sig om (i) de rättsliga krav som gäller i det land där de är medborgare, bosatta, deras vanliga vistelseort eller hemvist; (ii) eventuella valutakontroller och (iii) eventuella skattekonsekvenser.
Fonden/fonderna finns endast i jurisdiktioner där marknadsföring och försäljning av fonden/fonderna är tillåten.Ytterligare information om våra produkter kan fås via nedanstående kontaktuppgifter.
Utfärdat i Sverige av Invesco Asset Management SA (Frankrike), Den filialen, Stureplan 4c, 4:e våningen, 114 35 Stockholm, Sverige.