Peter Beckman, vice VD för SPP Fonder, ser en tydlig mot hållbara investeringar.

Publicerad 7 jul 2017

Hållbara investeringar växer så det knakar

Fondexperter tror på hållbart
Hållbara investeringar blir allt viktigare för fondexperterna. Bland annat anser mer än 60 procent av fondexperterna att utbudet av fossilfria fonder är för klent. Det visar årets utgåva av Svenskt Fondexpertindex (SFEI), som publicerades i början av juli.

Trenden mot hållbara investeringar växer sig allt starkare. I årets utgåva av Svenskt Fondexpertindex säger hela 40 procent av de tillfrågade experterna att det är mycket viktigt att en fond har en hållbarhetspolicy. Det är en markant ökning från 28 procent 2015 och 16 procent 2014.
Peter Beckman, vice VD för SPP Fonder, bekräftar bilden som SFEI presenterar och säger att ämnet får allt större utrymme i bolagets strategi.
– Jag är inte alls förvånad över den trend vi ser i SFEI. Samhällsdebatten handlar väldigt mycket om hållbarhet och jag är övertygad om det här kommer att förstärkas ännu mer, säger han.
Gröna obligationer 
Beckmans utsagor bekräftas i rapporten, där 100 procent av de tillfrågade fondexperterna anser att frågan kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Intressant är även att det inte bara handlar om aktiefonder, utan även räntefonder. Intresset för gröna obligationer håller i sig och 20 procent av de tillfrågade uppger att de redan idag investerar i segmentet. En nästan lika stor andel uppger att de utvärderar frågan.
Andra trender som går att utläsa av SFEI är en saknad av fossilfria fonder. Mer än 60 procent fondexperterna anser att utbudet av fossilfria fonder är ganska eller mycket dåligt. Bristen på fossilfria fonder är ett problem, då en majoritet av fondexperterna uppger att de skulle investera mer kapital inom fossilfritt om utbudet var större.

Hållbart – bra för avkastningen

Att hållbara investeringar är mer än en trend framgår tydligt av rapporten. Drygt 60 procent av fondexperterna förväntar sig att bolag som inte kan anses vara hållbara och inte arbetar aktivt med frågan kommer att utvecklas sämre än övriga bolag på börsen under de kommande fem åren. Det finns således även rent avkastningsmässiga incitament till satsningen på hållbara investeringar.

<p 60 class="MsoNormal" style="text-align:justify" investeringar.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"

Sverige i botten

En återkommande fråga i SFEI-rapporten är hur fondexperterna ser på börsutvecklingen de kommande tolv månaderna. Bäst förutsättningar finns, enligt expertisen i Asien, exklusive Japan. Den region som har näst bäst förutsättningar är Europa. Intressant att notera är att tilltron till den svenska börsen minskat rejält. I SFEI-rapporterna för 2014 och 2015 ansågs Sverige ha näst bäst möjligheter. Nu anses Sverige vara den marknad som kommer att gå sämst. 

<p 2014 2015 class="MsoNormal" style="text-align:justify" sämst. 

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"

 • Faktaruta:
 • Svenskt Fondexpertindex (SFEI) skapades 2009 av Laika Consulting på uppdrag
  av Storebrand/SPP. Det har gjort det möjligt att följa fondexperterna, det vill
  säga personer som arbetar med fondutvärdering eller investering av kunders
  kapital i fonder. Rapporten är således intressant för alla som vill få en
  insikt i hur viktiga aktörer inom fondbranschen tänker och agerar inom viktiga
  frågor.
 • SFEI baseras på intervjuer med representanter för omkring 30 storbanker, försäkringsbolag
  samt oberoende finansiella aktörer (benämnda fondexperter) som ansvarar för
  eller arbetar aktivt med professionell investering i fonder samt i vissa fall
  med fondutvärdering på uppdrag av företagets förvaltare/slutkunder. 
 • Årets utgåva av SFEI-rapporten kan du beställa här.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify" span