Publicerad 4 jun 2020

Ökad potential.
Gruvbolaget Nordic Iron Ore genomför nu en optimeringsstudie för att se hur det ekonomiska värdet av gruvprojektet vid Blötberget kan maximeras. Studien, som görs av det australienska konsultbolaget Whittle Consulting, beräknas vara klar i september i år.

Här berättar Nordic Iron Ores vd Lennart Eliasson mer om optimeringsstudien, och varför den är såpass viktig för bolaget.

Nordic Iron Ore genomförde nyligen en genomförbarhetsstudie, som visade att det finns förutsättningar för lönsam brytning vid Blötberget. (Läs mer här om genomförbarhetsstudien). Varför finns det behov för ytterligare en studie? 

– Genomförbarhetsstudien syftade till att utröna om projektet hade förutsättningar att bli lönsamt, inte att göra en detaljplanering av hur gruvan skall byggas. Det är den detaljplaneringen som nu pågår. Vi gör det arbetet i samarbete med potentiella leverantörer som ger förslag på lösningar och mer exakta kostnadsuppskattningar.

När vi nu planerar gruvan mer i detalj vill vi försäkra oss om att den framtida driften blir så lönsam som möjligt, och det är här Whittle Consulting kommer in. Optimeringsstudien är alltså en del av detaljprojekteringen.

Vad innebär optimeringsstudien mer konkret? 

– Det övergripande syftet är att maximera projektets nettonuvärde.
Med utgångspunkt från genomförbarhetsstudien gör Whittle Consulting en simuleringsmodell över hela gruvan. Utifrån modellen sker simuleringar av olika antaganden, exempelvis när brytning sker i olika områden av gruvan och vilken så kallad cut off-halt som tillämpas.

I genomförbarhetsstudien antas exempelvis att det är lönsamt att bryta all malm med minst 25 procent järninnehåll. Kostnaden att ta ut malm kan dock variera mellan olika delar av gruvan, varför det kan vara optimalt att variera gränser för vad som skall brytas och hur det skall brytas i olika delar av gruvan och även över tiden.

Man simulerar även hela flödet från brytningsområde till färdigvarulager i hamn i syfte att identifiera flaskhalsar. Detta är viktigt för att kunna optimera utformning av anläggningar och brytplaner för bästa ekonomiska utfall.

Det här är ett omfattande beräkningsarbete med en ofantlig mängd iterationer av alternativa antaganden. Whittle använder en egenutvecklad matematisk programvara och beräkningarna kräver samtidig inkoppling av över hundra processorer.

Lennart Eliasson, vd Nordic Iron Ore.

Resultatet är en optimerad plan för det huvudsakliga marknadsscenariot, men också alternativa strategier för några olika möjliga framtida marknadsscenarion.

Ni har möjlighet att betala Whittle Consulting med aktier – varför?

– Frånsett den uppenbara fördelen
att spara på pengar så ser vi en fördel i att Whittle Consulting har ett
incitament för att göra ett så bra jobb som möjligt. Att konsultbolaget är
intresserat av att få betalt i aktier till en kurs som klart överstiger aktuell
börskurs borde också vara en positiv signal till marknaden.

Optimeringsstudien beräknas vara klar i september. Vad blir nästa steg?

– Sedan ska detaljprojekteringen avslutas så att vi har ett färdigt underlag för att sätta igång anläggningsarbetena. Detta kräver också
att vi ordnar med finansiering i ett par steg.

Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore är
gruvutvecklingsbolaget som avser att återuppta järnmalmsproduktionen i Ludvika
Gruvor. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande
projektet i Blötberget. Den genomförbarhetsstudie, som presenterades under
förra året, visade på goda förutsättningar för lönsam gruvdrift i Blötberget. Samtidigt
visas genom en separat förstudie en stor potential för brytning av Södra Väsman
fältet.

Läs mer här.