Robert Edberg vd Hjerta

Publicerad 31 okt 2012

Fri flytträtt ställer krav på rådgivningen


Robert Edberg, vd för förmedlarorganisationen Hjerta, anser att kundnyttan ska stå i fokus, både vad gäller införandet av flytträtt och möjligheten att ta del av förmedlarprovisioner.

Robert Edberg tycker att diskussionen om införandet av flytträtt på tjänstepensioner egentligen inte borde existera. Flytträtten gynnar konsumenten och borde därför inte ifrågasättas av varken avtalsparter eller vissa försäkringsbolag som vill hålla fast vid kapitalet. Robert anser att det istället är rådgivningen som ska vara i fokus för debatten så antalet osunda flyttar minimeras och alla inblandade parter tvingas ta sitt ansvar.

– Fel fokus genomsyrar diskussionen om flytträtt som istället borde handla om branschens gemensamma ansvar. Ur förmedlarperspektivet innebär det att en god rådgivningssed ska gälla och att flytten av pensionskapitalet aldrig får bli en provisionsfråga. Flytträtten är för mig självklar, men såväl förmedlare som banker och försäkringsbolag måste se till att rådgivningen är lämplig, transparent, dokumenteras och i övrigt hanteras korrekt, säger Robert Edberg

Ett argument mot införandet av flytträtt har bland annat varit att avtalsparterna har möjlighet att upphandla förmånliga pensionsplaner. Det har också nämnts att flytträtten ger möjlighet åt exempelvis banker att rabattera lån under villkor att spararen placerar pensionskapitalet hos dem.

– Även om avtalsparter skulle kunna upphandla pensionsplaner till bättre priser, så är det enskilt inget giltigt argument mot flytträtten. Det måste vara slutprodukten och rådgivningen som är det väsentliga. Jag tror att flytträtten förbättrar konkurrensen som i sin tur helt naturligt ger bättre produkter avseende pris och kvalitet. Det finns självklart en viss risk för att bankmän och förmedlare använder en argumentation som inte gynnar konsumenten i det långa loppet. Alla rådgivare måste därför omfattas av samma licensierings- och utbildningskrav, konstaterar Robert Edberg.

Han tillägger också att han inte instämmer i den argumentation kring flytträtten som bygger på att konsumenten är helt utelämnad åt förmedlare och rådgivare. Robert anser tvärtom att många individer och företag är relativt väl insatta i sina placeringar och att diskussionen tillsammans med rådgivaren kring att flytta kapitalet istället kommer leda till att det ställs högre krav på bolagen.

– Flytträtten är positiv eftersom alla bolag kommer behöva vara lyhörda och ”på tå” inför spararnas krav. Har bolagen inga bra lösningar, kommer spararna inte heller stanna. Jag är rätt övertygad om att många sparare vill kunna samla sitt kapital på ett och samma ställe. Detsamma kommer att gälla för rådgivningen kring flytträtten som måste vara kundtillvänd med god dokumentation, transparens och enhetliga provisionsnivåer, berättar Robert Edberg.

Provisioner är positiva förutsatt att kundnyttan är i fokus

Robert Edberg anser inte att provisioner är negativa. Han tycker tvärtom att det är beklagligt att utredningen kring ett eventuellt provisionsstopp inte offentliggjordes i början av oktober.

– Finansinspektionen och Finansmarknadskommittén (FMK) gav konsumentforskaren Anders Parment i uppdrag att utreda följderna av ett eventuellt provisionsstopp. Delar av utredningen presenterades i oktober, men gav inte det svar som uppdragsgivarna hoppades på. Anders Parment kom bland annat fram till att ett provisionsförbud skulle leda till en försämring av konsumentskyddet. Utredningen visade också att många av försäkringsbolagens egna säljare var dyrare än de fristående förmedlarna. På grund av bland annat detta så påstods utredningen “inte vara färdig” och Anders Parment fick i uppgift att göra om den.Detta är ett djupt beklagligt agerande av FMK och gynnar inte en öppen och sund utveckling av branschen, konstaterar Robert Edberg.

Utöver Parments utredning finns det även ett par internationella utredningar som kommit fram till samma slutsats som Parment. I dagsläget verkar det som att det endast är Finansinspektionen som fortfarande står fast vid sin initiala inställning och vill ha ett provisionsförbud.

Normal
0

21

false
false
false

SV
X-NONE
X-NONE

Robert Edberg avslutar genom att konstatera att han däremot tycker att det är positivt att debatten om provisioner kommit igång. Debatten har lett till en självsanering inom branschen som redan nu fått flera positiva effekter. Personligen tror han på en fullständig transparens där det inte råder något tvivel om att kompetens och kundnytta står i fokus för rådgivningen.

  • Om Hjerta
  • Hjerta är en av nordens största förmedlarorganisationer inom försäkring och finansiella tjänster. Hjerta bildades 2007 för att små och medelstora förmedlare skulle kunna få möjligheten att agera tillsammans och skapa konkurrenskraftiga lösningar för framtiden. Bolaget har idag ett växande nätverk med ca 300 anslutna förmedlare i 115 förmedlarbolag. Under 2012 och 2013 kommer bolaget att fortsätta på den inslagna vägen där de skapar kundfördelar för sina medlemmar och slutkunder genom att konsolidera och vidareutveckla befintliga och nya produkter och tjänster.
  • www.hjerta.se  
  • https://www.hjerta.se/file.php?id=400