“Ett viktigt skäl till att vi inte investerar i fossila bränslen är att vi bedömer riskerna inom branschen som alldeles för höga” säger Søren Stilling Christensen, ansvarig förvaltare för SPP Global Företagsobligation Plus.

Publicerad 2 maj 2019

Fossilfritt minskar risken och ökar avkastningen

Bättre möjligheter med fossilfritt
SPP Global Företagsobligation Plus har hittat en tydlig nisch på företagsobligationsmarknaden. Med utökade hållbarhetskriterier minskas risken samtidigt som möjligheterna till god avkastning ökar.

Bra riskspridning är ett av de viktigaste kriterierna för att få en god avkastning till en låg risk på företagsobligationsmarknaden. Genom att kombinera detta med tydliga hållbarhetskriterier har SPP/Storebrand skapat en unik möjlighet för dem som vill diversifiera räntedelen av sin portfölj utan att ge avkall på sina hållbarhetskrav.

Många internationella företagsobligationer som erbjuds på den svenska marknaden investerar endast i europeiska företagsobligationer (Euro investment grade). SPP Global Företagsobligation Plus kombinerar europeiska och amerikanska investment grade företagsobligationer och investerar i obligationer emitterade av bolag som till exempel Coca Cola, Goldman Sachs och McDonalds. Fonden får därmed ett mer diversifierat placeringsuniversum än många standardiserade företagsobligationsfonder.

undefined

Riskerna inom fossila bränslen är för höga
Fonden är dessutom en så kallad Plusfond, vilket innebär att den exkluderar de bolag som inte lever upp till SPP/Storebrands höga kriterier för hållbarhet. Det kan till exempel handla om bolag som investerar i fossila bränslen.

– Ett viktigt skäl till att vi inte investerar i fossila bränslen är att vi bedömer riskerna inom branschen som alldeles för höga. Omställningen till förnyelsebar energi går snabbt och grön el är i dag billigare än den från olja och kol. Det har ökat riskerna markant säger Søren Stilling Christensen, ansvarig förvaltare för SPP Global Företagsobligation Plus.

Kommer att tvingas till nedskrivningar
Han anser att balansräkningarna bland de bolag som producerar energi från fossila bränslen långsiktigt är uppblåsta. De kommer i framtiden att tvingas skriva ned värdena på sina tillgångar och därmed få sämre kreditvärdighet. I kol- och oljebolagens balansräkningar ligger tillgångar som förväntas ge avkastning under många år framöver, något som Søren Stilling Christensen inte tror kommer att ske.

– Vi har redan sett exempel på nedskrivningar inom kolindustrin och vi är övertygade om att det snart kommer att ske i en ökad omfattning även för oljebolagen, säger han.

– I dag är förvisso produktionen av förnyelsebar energi ojämn, men utvecklingen går snabbt framåt. I takt med att utvecklingen går framåt kommer det som inte är fossilfritt att ifrågasättas ännu mer, fortsätter Søren Stilling Christensen. Han menar att i takt med att energilagringen blir bättre kommer andelen förnyelsebart att öka.

Skapar bättre avkastning
Beslutat att använda sig av hållbarhetskriterier är därför inte enbart baserat på ett etiskt förhållningssätt. Det handlar även om att skapa en bättre avkastning till en lägre risk.

– Våra hållbarhetskriterier bygger på en rad olika faktorer. Att inte gynna branscher som till exempel spel, tobak och fossila bränslen är några av dem. Men minst lika viktigt är att det faktiskt gynnar avkastningen, betonar Søren Stilling Christensen.

Hittills har fonden lyckats väl i sin strategi. Avkastningen har hittills i år legat omkring 30-40 punkter över sitt jämförelseindex, men att det ska vara uthålligt är inget som Søren Stilling Christensen kan utlova för framtiden.

– Vår index består av omkring 2 000 olika obligationer och utifrån detta investerar vi i mellan 150 och 200 olika obligationer. Det gör att vi fortfarande har en god diversifiering samtidigt som vi kan välja bort sådant som vi inte vill investera i. Det gör att jag ser att vi har goda möjligheter att långsiktigt gå åtminstone 20 punkter bättre än vårt benchmark, avslutar Søren Stilling Christensen.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer