“Vi har inte positionerat oss för stigande räntor. Men dagens värderingar innebär dock att vi måste vara mer selektiva med våra placeringar,” säger Kevin Mathews på Aviva Investors.

Publicerad 1 sep 2017

Företagsobligationer: Vad kan vi förvänta oss?

Tror inte på snabbt stigande räntor
Globala högavkastande företagsobligationer har hittills haft ett bra år. Med en totalavkastning på över 6 procent har utvecklingen varit mycket bättre än vad många investerare förväntat sig. Samtidigt kan investerare inte förvänta sig en så pass hög avkastning under resten av året.

Det menar Kevin Mathews, global chef för högavkastande företagsobligationer hos Aviva Investors.
Med räntor nära lägsta nivåer sedan den globala finanskrisen, borde investerare vara oroliga?
– Även om det är svårt att ge prognoser, tror vi att placerare kan förvänta sig en total avkastning på mellan 1 och 3 procent under de kommande tolv månaderna. Under de närmaste månaderna kan det hända att vi ser en korrigering uppåt i räntorna, men det skulle samtidigt innebära köpmöjligheter. Vi gillar det vi ser ur ett makroekonomiskt perspektiv, säger Kevin Mathews.
Mathews argument bygger på Avivas samlade tro på att amerikanska centralbanken Federal Reserve och Europeiska centralbanken ECB inte kommer att genomföra några aggressiva räntehöjningar. Även om den långsiktiga trenden talar för högre räntor, tror Mathews därför att det dröjer ytterligare en tid innan vi ser kraftigt stigande räntor och därmed fallande obligationspriser. 

– Vi har inte positionerat oss för stigande räntor. Men dagens värderingar innebär dock att vi måste vara mer selektiva med våra placeringar, fortsätter han.
Hur stort är hotet att centralbankerna minskar sina stimulanser? 
– Marknaden har knappt reagerat på kommentarerna från ECB och Fed om att lätta på sina stimulanser. Våra egna analytiker tror inte heller att Fed kommer att minska balansräkningen och dra tillbaka kapital från marknaden förrän någon gång nästa år, och när det väl görs kommer det att ske gradvis.
– Man bör också komma ihåg att Fed äger statsobligationer snarare än företags- och bostadsobligationer. Det innebär att en minskning av balansräkningen sannolikt inte kommer att ha någon annan effekt än direkt på räntan. Om någonting så faller räntorna igen efter den kraftiga avkastningsökningen som vi såg i slutet av juni, säger Kevin Mathews.
Läget i Europa är något annorlunda. Detta eftersom ECB fortsatt att köpa obligationer som en del av sitt kvantitativa lättnadsprogram. Samtidigt är räntorna också mycket lägre i Europa än i USA. Mathews ger sin syn på saken:
– Vi tror inte att ECB kommer att minska på de kvantitativa stimulanserna innan de börjar höja styrräntan, vilket ligger ett antal månader bort. Vår gissning är därför att kraftigt minskade stimulanser från ECB inte kommer att ske förrän sent 2018 eller i början av 2019. När det sker så förväntar vi oss att det kommer att påverka marknaden måttligt, förutspår Mathews.
Ser du de bästa möjligheterna i Europa eller USA? 
– Vi har en ganska neutral inställning, men vi föredrar USA. För närvarande har vi en viss övervikt i pund mot euro, men det handlar mer om val av krediter. Vi tenderar att se saker på både absolut basis och på hedgad basis. På en absolut basis ser vi för närvarande pund och USA som mer attraktiva. Europa har mycket lägre avkastning, men kreditspreadarna är ganska jämförbara, avslutar Kevin Mathews.


Riskinformation
När inte annat framgår är källan till all information angiven ovan Aviva Investors Global Services Limited (“Aviva Investors”) och tidpunkten 29 augusti 2017. Om inte annat framgår är alla åsikter och utsagor och framtida avkastning uttryck för Aviva Investors ståndpunkter och grundar sig på Aviva Investors interna prognoser. De ska inte betraktas som att de ger någon indikation om en garanti om avkastning från någon investering som görs genom Aviva Investors, och inte heller som någon form av rådgivning. Värdet av en investering såväl som intäkterna från den kan gå ner såväl som upp. Det är inte heller säkert att en investerare får tillbaka det ursprungligen investerade beloppet. Historisk utveckling ger inga indikationer om framtida utveckling. 

Issued by Aviva Investors Global Services Limited, registered in England No. 1151805. Registered Office: St Helens, 1 Undershaft, London, EC3P 3DQ. Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. 
RA17/0123/30042017