Publicerad 2 dec 2015

Fondförvaltare försiktiga om börsutvecklingen

Lägst förväntningar på 4 år
Fondexperter har en mycket försiktig inställning till aktiemarknaden. De sammantagna förväntningarna är de lägsta sedan 2011, även om Europa och Sverige sticker ut som positiva undantag. Det visar årets utgåva av Svenskt Fondexpertindex (SFEI), som offentliggjordes i början av december. En viktig trend som kan observeras inom fondbranschen är ett allt större fokus hållbara investeringar.

– Det är anmärkningsvärt att fondexperterna är så pass försiktiga när det gäller den framtida börsutvecklingen, även om låg nominell avkastning kan kopplas till ett förväntat utdraget lågränteklimat. Om denna prognos håller är det troligt att investerare kommer att fortsätta att komplettera sina aktieinnehav med andra tillgångsslag under de kommande åren, säger Peter Beckman, vice vd för SPP Fonder.

Låg förväntad börsavkastning 

Förutom viktiga branschtrender inkluderar rapporten även fondexperternas syn på den kommande börsutvecklingen. De kommande tolv månaderna (nov2015-nov2016) förväntas den globala börsutvecklingen (MSCI World) visa en avkastning på 4,6 procent. Värt att poängtera är att andelen negativa prognoser (14 procent) inte varit så pass hög sedan 2011.    

Förväntningarna om den framtida avkastningen går emellertid isär när vissa specifika marknader skärskådas. Medan experterna är klart negativa till Östeuropa och Latinamerika och försiktigt negativa till Nordamerika och Asien så finns det fortfarande en tämligen utbredd optimism när det gäller Europa och Sverige. Förväntningarna indikerar en avkastning på 9 respektive 7,6 procent för de två marknaderna det kommande året.

När det gäller branscher tror experterna allra mest på konsument-sektorn på tre månader sikt, medan energi och telekom hamnar längst ned. 

Fondexperterna tror inte på någon snabb svenska ränteuppgång, och nästan hälften av de tillfrågade tror på en oförändrad svensk styrränta, det vill säga -0,35 procent, det kommande året.  Den genomsnittliga prognosen för det kommande årets styrränta ligger på -0,25 procent. 

På längre sikt, den kommande tioårsperioden, förväntas den svenska styrräntan ligga på i genomsnitt 1,7 procent med 3,4 procent som högsta notering.  

På längre sikt visar SFEI-rapporten att drygt hälften av fondexperterna uppger att snittutvecklingen för MSCI World på 5,3 procent under de senaste tio åren var lägre än deras förväntningar, och en lika stor andel tror på ännu lägre börsutveckling under de kommande tio åren. 

Ökat intresse för hållbara investeringar och alternativa fonder

Årets SFEI-rapport visar även på ett fortsatt ökande intresse för hållbara investeringar bland både slutkunder och fondexperterna själva. Mer än 60 procent av de medverkande aktörerna arbetar aktivt med utvecklingen, och andelen som anser att det är mycket viktigt att en fond har en hållbarhetspolicy har nästan fördubblats till 30 procent, jämfört med 16 procent 2014.

– Vi på SPP ligger i framkant när det gäller att utveckla produkter med hållbarhetsprofil, och det är glädjande att både slutkunder och branschen som helhet lägger allt större vikt vid denna fråga. Jag kan tänka mig att Volkswagen-skandalen och det alltjämt låga oljepriset har förstärkt förståelsen för behovet av att inkludera hållbarhetsaspekten i förvaltningen, säger Peter Beckman.

Digital publicering skapar nya möjligheter

I och med publiceringen av årets SFEI-rapport blir rapporten helt digital, vilket gör det betydligt enklare än tidigare att läsa och dela utvalda delar av innehållet. 

– SFEI-rapportens nya digitala publiceringsplattsform ger oss möjlighet att nå ut till en bredare läsekrets, och vi hoppas givetvis att det leder till att fler kan ta till sig innehållet. Det är helt enkelt mycket lättare att läsa det som man tycker är relevant när man slipper bläddra i en fysisk utgåva. Vi har märkt av ett allt större intresse från kunder när det gäller att ta fram rapporter och dylikt material med digital publicering som huvudfokus de senaste åren, och det är något som jag tror kommer att fortsätta öka även i framtiden, säger Ingmar Rentzhog, vd för Laika Consulting.

Svenskt Fondexpertindex (SFEI) skapades 2009 av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand/SPP. Det har gjort det möjligt att följa fondexperterna, det vill säga personer som arbetar med fondutvärdering eller investering av kunders kapital i fonder. Rapporten är således intressant för alla som vill få en insikt i hur viktiga aktörer inom fondbranschen tänker och agerar inom viktiga frågor.

SFEI baseras på intervjuer med representanter för omkring 30 storbanker, försäkringsbolag samt oberoende finansiella aktörer (benämnda fondexperter) som ansvarar för eller arbetar aktivt med professionell investering i fonder samt i vissa fall med fondutvärdering på uppdrag av företagets förvaltare/slutkunder. 

Årets utgåva av SFEI-rapporten finns att läsa här.