“Vi placerar långsiktigt. Dessutom är det dyrt att handla, och vi vill hålla kostnaderna nere så mycket som möjligt”, säger Andreas Poole, som förvaltar fonden Storebrand Global Multifaktor.

Publicerad 3 apr 2017

Fonden som väljer mellantinget – slår index

Fyra kriterier avgörande
Förutom att modellbaserade fonder är billigare tenderar de att ge högre avkastning. Storebrand Global Multifaktor är en modellbaserad fond som minst sagt har levererat. Förvaltaren Andreas Poole tipsar om aktier som definitivt kan ha mer att ge.

Globalfonden Storebrand Global Multifaktor förvaltas dels efter index, dels aktivt. När det gäller branscher och geografiska regioner följer den indexet MSCI World Value. Men på bolagsnivå är fondens förvaltare minst sagt aktiv. 
– Bland de cirka 1 600 bolag vi har data för väljer vår kvantitativa modell ut de 250 – 350 aktier som enligt modellens kriterier får högst ranking, säger Andreas Poole, som förvaltar fonden från Oslo.
Fyra kriterier styr urvalet
Det handlar om modellbaserad förvaltning – en sorts mellanting av aktiv förvaltning och indexförvaltning – där valet av placeringar väljs utifrån fyra bestämda kriterier: värde, storlek, momentum och risk, se fakta nedan.
De fyra kriterierna för de företag som finns i modellen vägs samman, och resultaten styr fondens placeringar.
– I vår modell så har alla fyra kriterierna samma vikt, alltså 25 procent var, förklarar Andreas Poole.
Slår index med råge
Att strategin har varit framgångsrik visar det faktum att Storebrand Global Multifaktor uppvisade en avkastning på 120 procent (i svenska kronor) de senaste fem åren. De senaste tre åren ligger den sammanlagda avkastningen på 77 procent, och det senaste året på 26 procent. Räknat per år har fonden överträffat såväl jämförelseindex som fondkategorin globala fonder med omkring 5 procentenheter de senaste fem åren.
Även om värdena i modellen uppdateras dagligen, så blir skillnaderna dag för dag inte så pass stora att fördelningen i portföljen behöver ändras i det korta perspektivet. 
– Vi placerar långsiktigt. Dessutom är det dyrt att handla, och vi vill hålla kostnaderna nere så mycket som möjligt, säger Andreas Poole, som berättar att under 2016 omsattes 20 procent av portföljens innehav.
Förvaltningsavgiften för fonden ligger på 0,75 procent, vilket är klart lägre än för flertalet aktivt förvaltade fonder.
Hur kommer den globala aktiemarknaden att utvecklas i år? 
– Även om de långa räntorna, som tidigare drivit på aktiemarknaderna, ser ut att gå upp så är vi positiva. Den globala konjunkturen är god, och vi ser att intjäningen i många bolag ökar, säger Andreas Poole, som tror att på börsuppgångar på mellan 5 och 10 procent på de stora utvecklade marknaderna i Nordamerika och Europa.   

Vilka bolag är extra intressanta? 
– Företag inom finanssektorn och då främst försäkringsbolag. Ett bolag som vi tror på är den amerikanska försäkringskoncernen Everest Reinsurance Group.
Ett nordiskt bolag som Poole ser som intressant är det danska vindkraftsbolaget Vestas Wind.
– Många av bolagen inom förnyelsebar energi har problem att få upp resultatet, och framstår som dyra. Men när det gäller Vestas Wind så motiveras en hög värdering av en stark tillväxt i intjäningen, säger han.
– Det finns köpvärda aktier inom i stort sett samtliga branscher. Inom detaljhandeln finn det anledning att lyfta fram Best Buy, och inom teknik och IT finns amerikanska KLA-Tencor, påpekar Poole. 
Läs mer om Storebrand Global Multifaktor här och här
  • Fakta: Storebrands modellbaserade förvaltning 
  • När ett bolags värde ska utvärderas är det bolag med starka kassaflöden och starka balansräkningar som prioriteras.
  • Modellen tar också fasta på att storleken på bolaget har betydelse för den långsiktiga utvecklingen.  Storebrands fond har, jämfört med index, en högre andel placeringar i medelstora bolag eftersom dessa bolag tenderar att över tid uppvisa en högre avkastning. 
  • Kriteriet momentum handlar om i vilken riktning kursen i en aktie för tillfället rör sig – upp eller ned. Eftersom kursen ofta rör sig åt ett visst håll under en viss tid, är det gynnsamt att placera i aktier som är i en uppåtgående trend.
  • Det fjärde och sista kriteriet handlar om risken, här mätt som en akties volatilitet. Det handlar om aktier som ger hög avkastningen, men till en lägre risk.