Publicerad 2 mar 2020

Fonden med den inbyggda försäkringen

Ligger positionerade för en stökig börs.
Valmöjligheterna är begränsade för de placerare som vill ha exponering mot den svenska aktiemarknaden men samtidigt minimera risken för stora kursfall. Men med Atlant Sharp erhålls just detta. Fonden följer Stockholmsbörsens storbolagsindex med en försäkring om att en eventuell värdeminskning inte ska överstiga cirka 10 procent.

– Den här fonden passar de placerare som inte vill riskera att en stor del av sparandet går förlorat och som är nöjda med en avkastning i linje med aktieindex. Och det är ganska många, säger Nikos Georgelis, som är förvaltare på Atlant Fonder. 

Målet för fonden är att över en längre tid ha en högre avkastning än jämförelseräntan, 90-dagars statsskuldväxelränta, samt att också överträffa aktieindex OMXS30. Vid en eventuell nedgång på marknaden ska fondens värdetapp inte vara större än cirka10 procent, även om börsen faller med betydligt mer. 

Strategin har varit lyckosam för placerarna då Atland Sharp sedan 1 januari 2009 har gått upp med 208 procent. Det kan jämföras med börsindexet OMXS30, som gått upp med 168 procent. Sharp har dessutom haft en lägre risk än Stockholmsbörsen. Under 2019 steg fonden med 25 procent, vilket var i linje med index.

Förenar risk med trygghet

Fonden Atlant Sharp har alltså lyckats med konststycket
att förena risk med trygghet. Merparten av kapitalet är placerat i
företagsobligationer vilket är basen för försäkringsskyddet. Resterande del
placeras i derivat, det vill säga terminer och optioner, vilka skapar
möjligheten till följsamhet med Stockholmsbörsen.

– Är vi väldigt positiva till aktiemarknaden kan vi
skapa hävstång via optionerna och avkasta mer än vad marknaden gör. 2009 när
Stockholmsbörsen gick upp med 44 procent steg Atlant Sharp hela 71 procent,
säger Georgelis.

– Derivaten används även för att skapa skydd för allt
för stora nedgångar. Så är fallet just nu där Sharp har klarat Corona-börsnedgången
klart bättre än index, tillägger Georgelis.

De flesta börsår talar för Atlant Sharp 

Fonden lanserades i juli 2007 men i en något annorlunda tappning än dagens. Det var efter Lehman Brothers-kraschen som Atlant Fonders chefsförvaltarare Anders Kullberg införde försäkringen i fonden. 

– Även om Atlant Sharp slog börsen med över tio procentenheter 2008 så var kunderna inte nöjda med ett stort tapp. Så sedan 1 januari 2009 har försäkringsskyddet i Atlant Sharp funnits, vilket gör att fonden kan klara stora nedgångar som under finanskrisen, förklarar Georgelis. 

Atlant Sharp kommer bäst till sin rätt i volatila marknader. Ungefär 70 procent av alla börsår sedan 1901 har börsen gått ner eller upp med mer än 10 procent, och det är sådana börsår som Sharp kommer bäst till sin rätt. Försäkringen på nedsidan kostar en del så i lugnare marknader resulterar skyddet oftast i en något lägre avkastning än index.

Lämpar sig för långsiktighet    

Viktigt att poängtera att kursfallsskyddet gäller för
ett kalenderår, det vill säga från fondens kurs första januari till den sista
december. Tillfälliga nedgångar under året kan alltså vara större än 10
procent. Och eftersom Atlant Sharp placerar i optioner inriktade på
Stockholmsbörsen så blir volatiliteten relativt stor, ungefär som en aktiefond,
vilket är anledningen till att fonden har en hög risk.

“Det är då våra fondandelsägare kan vara lugnare än de flesta”, säger Nikos Georgelis på Atlant Fonder apropå turbulenta börsperioder.

Det är också därför som Atlant Sharp riktar sig till de investerare som har en något längre
placeringshorisont.

– Fonden lämpar sig bäst för de som har en placeringshorisont på fem år eller längre, säger Georgelis. 

Hur ligger då Atlant Sharp positionerat just nu? 

– För tillfället ligger vi faktiskt positionerade för en orolig marknad berättar Georgelis, som menar att de därför inte räds en stökig marknad med stora svängningar. 

– Det är då våra fondandelsägare kan vara lugnare än de flesta, säger han. 

Läs mer om Atlant Sharp

Atlant Fonder

Atlant Fonder AB är ett fristående fondbolag grundat 2006 som driver aktiv förvaltning av alternativa investeringsfonder. Merparten av aktieägarna är andelsägare i fonderna. Samtliga medarbetare är delägare i företaget. Företaget har nio medarbetare med kontor i Lund, Stockholm och Sälen.
Investeringsfilosofin bygger på kvantitativ analys, förlustminimering, aktivitet och fokus i kombination med förvaltarnas skicklighet. Målet är att leverera god riskjusterad avkastning. 

Läs mer här