Publicerad 3 nov 2014

Europeiska investerare ökar sparandet i allokeringsfonder


De senaste åren har intresset ökat ordentligt för allokeringsfonder, vilka fokuserar på rätt fördelning mellan tillgångar som aktier och obligationer snarare än enskilda värdepapper. Dessa fonder gör det möjligt att sprida riskerna och skapa en portfölj som är mindre sårbar för tillfällig turbulens.

Det inte bara i Sverige som allokeringsfonderna har ökat i popularitet, utan trenden är stark i hela Europa. Enligt statistik från Lipper (se bild) stod allokeringsfonder för de klart största inflödena i Europa under 2013, och intresset för kategorin var mer än dubbelt så stort som för den näst mest populära fondtypen. 

Vad beror då detta stora intresse för allokeringsfonder på? Svaret är naturligtvis inte entydigt och det är många faktorer som påverkar, men en uppenbar slutsats är att finanskrisen och den efterföljande osäkerheten har gjort att allt fler sparare har fått upp ögonen för fördelarna med att sprida riskerna mellan olika marknader och tillgångsslag.

Investeringar som kompletterar varandra

Sparare som låg tungt i aktier hösten 2008 har troligtvis insett värdet av även inkludera ränteplaceringar i sin portfölj, och detsamma gäller vikten av en global spridning för den som bara har haft ett fåtal svenska aktieinnehav i sin depå. Även inom ränteinvesteringar finns det många olika möjligheter att överväga såsom placering i företagsobligationer som ett komplement till statsobligationer eller tillväxtmarknadsobligationer som ett sätt att komplettera innehav i tillväxtmarknadsaktier. Att ta hjälp av en professionell kapitalförvaltare via en allokeringsfond kan vara ett bra alternativ för att få rätt balans i en diversifierad portfölj.

– Att vidga eller diversifiera sina investeringar, antingen på egen hand eller via en allokeringsfond, syftar till att skapa en långsiktigt mer robust portfölj som kan uppnå en bättre riskjusterad avkastning. Portföljen blir med andra ord mindre sårbar mot enskilda händelser eller marknadsutvecklingar, och kan förhoppningsvis klara sig igenom såväl turbulenta som expansiva tider på ett bättre sätt, säger Erik Tarras-Wahlberg, produktspecialist hos Danske Invest.

Optimal fördelning med en allokeringsfond

När det gäller att skapa en optimal allokering finns det egentligen inga genvägar. Det viktigaste är att hitta en långsiktig fördelning mellan aktier och räntebärande placeringar som passar varje enskild sparares investeringsprofil med hänsyn till både tidshorisont och riskprofil. Historien har dock visat att det även finns meravkastning att hämta genom att utnyttja de mer kortsiktiga (taktiska) marknadsrörelserna, och alltså tillfälligt avvika från den långsiktiga fördelningen i jakten på avkastning. Historiskt har exempelvis aktiemarknaderna uppträtt väldigt olika beroende på om ekonomin har befunnit sig i en recessions- eller återhämtningsfas. Den placerare som kan förutspå framtida konjunkturrörelser har med andra ord bättre förutsättningar för att kunna skapa bättre avkastning i sin portfölj. 

– På Danske Invest har vi länge varit medvetna om fördelarna med att sprida placeringarna mellan olika tillgångsslag, och vi startade de första allokeringsfonderna inom vårt Horisont-koncept redan år 2002. Därefter har vi successivt utökat antalet fonder i takt med att konceptet visat upp både god avkastning och erhållit fina fondbetyg. Förutom fem olika Horisontfonder med olika fördelning mellan aktier och räntor har vi även tre dedikerade pensionsfonder inom Horisont-utbudet som aktivt viktar ned andelen aktier i samband med att placeraren närmar sig tidpunkten för sin pensionering, säger Erik Tarras-Wahlberg.

De tre Horisont-fonder som har funnits längst på marknaden har allt som oftast fått 4 eller 5 i betyg av det oberoende analysbolaget Morningstar. Ett exempel på avkastningen är Horisont Aktie som investerar hela kapitalet i aktier och har visat upp en avkastning om hela 118,6 procent sedan lanseringen 2002 (per 30 september).


Viktigt att följa utvecklingen över tid

En av de största fördelarna med att spara i en allokeringsfond som Danske Invests Horisont-fonder är att förvaltaren har möjlighet att hålla allokeringen optimal över tid. Det är nämligen lätt hänt att fördelningen mellan aktier och räntor rubbas i samband med exempelvis en upp- eller nedgång på aktiemarknaderna. Som privatperson kan det vara både svårt och tidskrävande att hålla reda fördelningen i sina investeringar själv om de inkluderar ett flertal olika tillgångsslag. Möjligheten till extra avkastning utifrån den taktiska allokeringen, som kräver att förvaltaren lyckas i sin analys, får man på köpet. Det finns med andra ord goda skäl till att allokeringsfonder har vuxit sig allt mer populära bland europeiska investerare.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

 Fördelning av nettoinflödet i olika fondkategorier i hela Europa under 2013 (data per den 31 december 2013, exklusive penningmarknadsfonder och börshandlade fonder).