Europeiska företag förväntas inte mer än marginellt påverkas av en eventuell ekonomisk avmattning i Kina, spår kapitalförvaltaren Schroders i en färsk analys.

Publicerad 1 sep 2015

Europeiska företag påverkas marginellt av kinesisk devalvering


Även om de omedelbara marknadsreaktionerna på de kinesiska devalveringarna var negativa så förväntas de reala konsekvenserna i Europa bli betydligt mer marginella. Europeiska företags exponering gentemot Kina är trots allt relativt begränsade. Men vissa branscher kan påverkas negativt om den kinesiska ekonomin bromsar in.

Slutsatserna i en analys från kapitalförvaltaren Schroders är att det finns anledning att tona ned de risker som är förknippade med både den kinesiska devalveringen och en eventuell nedgång i den kinesiska ekonomin.

– För europeiska företag generellt är den inomeuropeiska handeln betydligt viktigare än handeln med Kina, säger Martin Skanberg som förvaltar europeiska aktier på Schroders.

En uppskattning visar att aktier inom euroområdet till 56 procent är exponerade mot den inomeuropeiska marknaden. Exponeringen mot Kina är 2 procent. (Om hänsyn tas till det faktum att exporten ofta sker i flera led och att en och samma vara passerar flera nationsgränser mer än en gång så blir siffrorna 59 respektive 6 procent). 

– Fallande kinesisk efterfrågan utgör således inget kritiskt hot mot exportörer inom euroområdet, och därmed heller inget kritiskt hot mot de europeiska börserna, säger Martin Skanberg. 

Skanberg vill också betona att i ett längre perspektiv, 1-2 år, så har euron försvagats mot den kinesiska valutan, de två devalveringarna med 1,9 respektive 1,6 procent i början av augusti till trots. (Kina devalverade sedan en tredje gång med 1,1 procent). Eurons kurs gentemot renminbin utgör således fortfarande en positiv exportmotor för euroområdets företag.

Det faktum att aktiemarknaderna i Europa hämtade sig relativt snabbt efter de initiala nedgången till följd av devalveringarna var därför inte överraskande, enligt Martin Skanberg. I Schroders analys betonas också att skulle deflationstendenserna, som nu också kan skönjas i Kina, dröja sig kvar så är det inte odelat negativt för aktiemarknaden, då det betyder fortsatt låga räntor.

Det finns emellertid visas specifika branscher som kan drabbas i större omfattning om den kinesiska tillväxten – och därmed efterfrågan – faller tillbaka. Europeiska tillverkare av vad som kan betecknas som lyxvaror, som exempelvis dyrare kapitalvaror och bilar, har tidigare gynnats av en allt högre efterfrågan från Kina, och i viss mån även från andra Sydostasiatiska länder. En nedgång på dessa marknader slår då mot dessa företags exportmöjligheter. Också vissa europeiska råvaruföretag och företag inom kemisk industri riskerar att bli förlorare om den kinesiska ekonomin faller tillbaka. 

Schroders har därför något negativa utsikter för europeiska aktier inom dessa sektorer, medan företag med stark europeisk förankring, inklusive banker, kan gynnas av fortsatt låga räntor och en möjlig fortsatt tillväxt i Europa. Analysen i sin helhet kan du läsa här.