Publicerad 1 jul 2015

Europeiska aktier: Stora prisrörelser kan ge köpläge


Obligations- och valutamarknader har upplevt stora trendbrott under senare tid. Denna utveckling har i sin tur satt press på europeiska aktier. Kapitalförvaltaren Schroders lyfter fram faktorer som kan ge stöd åt aktiemarknaderna i närtid och ser nuvarande oro som en intressant möjlighet att köpa europeiska aktier.

Räntorna på tyska 10-åriga obligationer nådde under juni månad 1 procent. Det är den högsta nivån sedan september förra året. Ränteuppgången har varit kraftig sedan mitten av april då räntorna föll till en bottennotering på 0,05 procent i spåren av den Europeiska centralbankens beslut att inleda kvantitativa lättnadsåtgärder. 

Uppgången i räntor har gjort investerare oroliga och satt press på europeiska aktier. Kapitalförvaltaren Schroders ser flera orsaker till ränteuppgången.

– Vi anser i stort att den senaste tidens ränteuppgång är en normalisering av marknadsläget. Tyska statsobligationer har varit mycket efterfrågade då investerare flytt risktillgångar till förmån för investeringar som upplevs säkra. Anledningen är att investerare har fruktat en försvagning av den europeiska ekonomin och sett risker för deflation. Nyligen publicerad ekonomisk data har fått dessa farhågor på skam, säger Martin Skanberg, förvaltare av europeiska aktier på Schroders.

En annan faktor som Martin Skanberg anser har påverkat ränteuppgången är situationen i Grekland.

– Med en överhängande risk för en grekisk statsbankrutt har tyska obligationsräntor stigit. Detta trots att grekiska lån har givits ut av institutioner och att kedjereaktionerna vid en konkurs borde bli begränsad. En eventuell ”Grexit” skulle dock göra marknaden orolig på kort sikt, säger Martin Skanberg.

Samtidigt som tyska räntor stigit har euron stärkts mot dollarn. Detta har skett som en följd av nyligen publicerad ekonomisk data från USA som indikerat svaghet i ekonomin. Därmed har investerare börjat ifrågasätta antagandet om snara räntehöjningar i USA, vilket har försvagat dollarn.

– Låga statsobligationsräntor och en svag euro är faktorer som tidigare har drivit på utvecklingen för europeiska aktier. Nu har dessa trender vänt. Då är det inte så konstigt att europeiska aktier sätts under viss press, resonerar Martin Skanberg och fortsätter:

– Men den tidigare börsuppgången drevs även av fler faktorer än låga räntor och en svag euro. Återhämtningen i Europas banksektor är en sådan faktor. Utlåningen mot företag har ökat och enligt undersökningar kan denna trend förväntas fortsätta under kommande kvartal. Detta påverkar börsen i positiv riktning, säger Martin Skanberg.

Schroders anser även att rapportperioden för europeiska företag under första kvartalet gav positiva signaler. Detta i kombination med det kraftiga fallet i oljepriset gör att man ser fortsatt optimistiskt på europeiska aktier och ser nedgången i juni som en bra ingångsnivå.

– Det första kvartalet var starkt för europeiska företag. Starkare försäljningssiffror indikerar att förbättrade vinstnivåer inte enbart var ett resultat av kostnadsneddragningar. Dessutom har inte tillväxten drivits enbart av en svagare euro. Många europeiska företag har tvärtom uppvisat stark organisk tillväxt, säger Martin Skanberg och fortsätter: 

– Slutligen vill vi poängtera att den förväntade positiva effekten på konsumtionen i spåren av oljeprisfallet ännu inte har visats fullt ut. Sammantaget är vår bedömning att oron i samband med osäkerheten kring Grekland har gjort europeiska aktier attraktivt värderade.