Hög volatilitet, som aktualiserats av krisen i Grekland, gör att det finns ett behov av produkter med flexibilitet.

Publicerad 1 jul 2015

Europafonden som kan tjäna på både upp- och nedgång


Många aktiesparare ser Europa som en intressant aktiemarknad men önskar en lägre risknivå än en traditionell aktiefond på grund av den rådande marknadsoron. Det har skapat ett stort intresse för Legg Masons fond Martin Currie European Absolute Alpha som investerar långsiktigt i europeiska aktier samtidigt som den även kan ”gå kort” i svaga bolag, målet är att skapa en jämnare avkastning.

Både större och mindre investerare har ökat sitt fokus på
Europa sedan USA avslutade sina stödköp av obligationer medan ECB är mitt uppe i
ett omfattande stödköpsprogram för att få igång den europeiska ekonomin. Den
höga volatiliteten, som aktualiserats av krisen i Grekland, gör dock att det
finns ett behov av produkter med flexibilitet. Legg Masons fond Martin Currie
European Absolute Alpha tillhör denna
kategori och till skillnad från vanliga aktiefonder kan den investera i både de
bolag som förvaltarna tror mest på – och de som de tror minst på.

– Fonden använder sig av en så kallad Long/short-strategi med
en portfölj om cirka 40-70 bolag vilket skapar en rad fördelar på en marknad
med hög volatilitet. Om förvaltarna tror på en generell uppgång kan de öka fondens
långa innehav och satsa på de mest attraktiva bolagen, samtidigt som förvaltarna
har möjlighet att skapa avkastning under nedgångsfaser genom att gå kort i
(blanka) de aktier som ser svagast ut för tillfället. Den här möjligheten att
hela tiden balansera portföljen utifrån marknadsklimatet kan jämna ut svängningarna
på ett mycket attraktivt sätt, säger Björn Persson, Client Relationship Manager
på Legg Mason.

Välbeprövat koncept
med stark historik
Att konceptet bakom European Absolute Alpha fungerar råder det ingen tvekan om. Fonden har levererat en mycket
god historisk avkastning sedan strategin startades år 2001, och de båda
förvaltarna Michael Browne och Steve Frost har belönats med ett flertal
utmärkelser. Bland annat vann de pris vid HFM European Performance Awards 2014
för bästa Long/short-Europafond (med över 500 MUSD i förvaltat kapital).
Dessutom med en relativt låg volatilitet. De båda förvaltarna har jobbat
tillsammans med europeiska aktier i 25 år varav 17 år med
long/short-strategier.

– Att kunna leverera god avkastning med avsevärt lägre
volatilitet än MSCI Europe under så här lång tid talar sitt tydliga språk, och
visar på att förvaltarna har en sund strategi som klarar sig väl i både upp-
och nedgång. Förvaltarna har inte minst stora möjligheter att undvika större
nedgångar, vilket ofta är det som verkligen pressar avkastningen hos vanliga
aktiefonder.

Förberedd för olika
utfall i Europa
Inför 2015 såg fondens förvaltare ECB:s massiva köp av obligationer och de
låga oljepriserna som viktiga faktorer under året. Båda dessa faktorer skapar såväl
möjligheter som orosmoment på marknaden.

– När det gäller ECB är det osäkert hur framgångsrika dessa
obligationsköp kommer att vara, då det viktiga för regionen är att länder som
Frankrike och Italien verkligen genomför strukturella reformer. Även utfallet
av motsvarande åtgärder i Japan gör att vi inte är helt övertygade om att
obligationsköpen får de effekter som önskas. När det gäller det låga oljepriset
stödjer det bland annat konsumtionen och energiintensiva företag, men samtidigt
pressas oljebolagen, säger Björn Persson.

När det gäller den framtida utvecklingen arbetar förvaltarna
med flera olika scenarier och hur de tänker sig att positionera fonden om dessa
blir verklighet.

– Huvudscenariot vid årsskiftet, som bedömdes ha en
sannolikhet om cirka 45 procent, är en relativt sidledes utveckling för
börserna där fonden har möjlighet att köpa efter korrektioner och sälja när
värderingarna är högre. I dessa fall föredrar fonden stabila ickecykliska bolag
samt exportörer till andra regioner för våra långa innehav, medan förvaltarna
blankar bolag som verkar inom Europa med små vinstmarginaler.

Om stimulanserna från ECB och det låga oljepriset däremot
ger en positiv effekt på den europeiska ekonomin, vilket bedömdes ha en
sannolikhet om cirka 30 procent, kommer fonden istället att fokusera på att
köpa och behålla långa innehav och använda belåning för att kunna dra nytta av
uppgången på bästa sätt. I denna typ av situation föredrar förvaltarna cykliska
bolag med exponering mot Europa vilka skulle tjäna stort på en förbättrad
europeisk ekonomi.

– Vi såg även en 20 procents sannolikhet för en fallande
aktiemarknad, och 5 procents risk för en period med branta kursfall. Under
perioder som präglas av kursnedgångar kan fonden använda sig av möjligheten att
gå kort i högbelånade bolag som kan tappa stort i värde, och om nedgångarna på
marknaden tilltar ytterligare kan förvaltarna överväga att blanka aktier i
central- och Östeuropa, Frankrike samt i de svaga så kallade PIIGS-länderna,
säger Björn Persson.

I dagsläget följer förvaltarna givetvis utvecklingen i
Grekland mycket noga, och när det gäller bedömning av enskilda bolag ligger
fokus på marknadsindikatorer och företagsspecifika faktorer som kreditspreadar,
företagens kostnader, marknadsvärdering och skuldsättningsgrad. Företagen måste
klara av tuffare marknadsförhållanden i framtiden där exempelvis kostnaden på
kapital kommer att öka, och då är det viktigt att ha en sund balansräkning.

– I juni genomfördes inte några större förändringar i
fondens portfölj på grund av den senaste tidens turbulens i Grekland, men denna
typ av perioder med förhöjd volatilitet kan skapa attraktiva möjligheter både
när det gäller att gå lång och kort i enskilda aktier. Den gör att vår flexibla
strategi är mycket väl anpassad för att kunna utnyttja den rådande situationen,
säger Björn Persson.

Komplement till
traditionella aktiefonder
Martin Currie European Absolute Alpha målsättning att leverera en stabilare
avkastning än marknaden över tid gör den till ett attraktivt alternativ för de
sparare som värdesätter en lägre volatilitet framför möjligheten till högsta
möjliga avkastning. Björn Persson framhåller även fondens fördelar som ett
komplement till traditionella aktiefonder med inriktning mot Europa.

– Genom att investera en del av sin Europaexponering i den
här typen av strategi erhålls möjlighet till en bättre stabilitet i
avkastningen samtidigt som diversifieringen ökar. Och det är något som kan vara
intressant för många investerare med tanke på att vägen framåt ser fortsatt
osäker ut för Europa. Fonden har nyligen tagits med i SEBs fondtorg med utvalda
fonder för privatsparande och pension, och vi ser det som ett stort erkännande
att få samarbeta med en av de största sparplattformarna i Sverige. SEBs beslut
är ytterligare ett erkännande som indikerar att vår förvaltningsstrategi verkligen
passar dagens osäkra ekonomiska klimat, avslutar Björn Persson.